MELLBY GÅRD FULLFÖLJER SITT OFFENTLIGA KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I KAPPAHL

Report this content

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Mellby Gård AB (”Mellby Gård”) offentliggjorde den 29 juli 2019 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i KappAhl AB (publ) (”KappAhl”) att överlåta samtliga sina aktier i KappAhl till Mellby Gård för 20 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Efter den förlängda acceptfristen för Erbjudandet som löpte ut den 4 oktober 2019 uppgår antalet aktier som lämnats in i Erbjudandet, tillsammans med de aktier som redan innehas av Mellby Gård, till över 90 procent av aktierna i KappAhl och Mellby Gård fullföljer nu Erbjudandet.

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den förlängda acceptfristen den 4 oktober 2019 uppgår, tillsammans med de aktier som redan innehas av Mellby Gård, till totalt 70 305 265 aktier, motsvarande cirka 91,5 procent[1] av det totala antalet aktier och röster i KappAhl. Mellby Gård ägde före offentliggörandet av Erbjudandet, och äger fortfarande, 22 721 692 aktier i KappAhl, motsvarande cirka 29,6 procent av det totala antalet aktier och röster i KappAhl. Vid utgången av den förlängda acceptfristen den 4 oktober 2019 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 47 583 573 aktier i KappAhl, vilket motsvarar cirka 61,9 procent av det totala antalet aktier och röster i KappAhl.

Mellby Gård förklarar härmed att samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts. Erbjudandet förklaras följaktligen ovillkorat i alla hänseenden och Mellby Gård kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som lämnats in i Erbjudandet. Redovisning av likvid för de aktier som lämnats in i Erbjudandet till och med den 4 oktober 2019 kommer att påbörjas omkring den 10 oktober 2019.

För att ge de aktieägare i KappAhl som inte lämnat in sina aktier möjlighet att acceptera Erbjudandet kommer acceptfristen att förlängas till och med den 18 oktober 2019 klockan 17.00 (CET). Redovisning av likvid för de aktier som lämnas in i Erbjudandet under denna förlängda acceptfrist beräknas påbörjas omkring den 24 oktober 2019. Några ytterligare förlängningar av acceptfristen bortom den 18 oktober 2019 kommer inte att göras.

Mellby Gård innehar inte några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot KappAhls aktie och har inte förvärvat några sådana aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet. Mellby Gård kan komma att förvärva aktier i KappAhl på marknaden under den nu förlängda acceptfristen, dock ej till ett pris överstigande priset i Erbjudandet om 20 kronor per aktie.

Mellby Gård kommer att initiera tvångsinlösensförfarande avseende de återstående aktierna i KappAhl och verka för att aktierna i KappAhl avnoteras från Nasdaq Stockholm.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Andersson, verkställande direktör på Mellby Gård
Tel: +46 708 88 33 06
E-mail: johan@mellby-gaard.se

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.mellby-gaard.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Mellby Gård i enlighet med Takeover-reglerna. Denna information lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2019, kl. 07:30 (CET).

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Mellby Gård kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Mellby Gård kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Mellby Gårds kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Mellby Gård har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

[1] Antalet utestående aktier i KappAhl uppgår till 76 820 380 aktier.

Dokument & länkar