Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte heller godkänns accepter från) personer i dessa länder eller i andra länder där deltagandet förutsätter att ytterligare dokumentation upprättas, registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt.

Mellby Gård AB lämnar härmed, genom det helägda bolaget Gusgus Förvaltnings AB (”GFAB”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) (”Hedson”) avseende samtliga aktier i Hedson (”Erbjudandet”). Aktierna i Hedson är upptagna till handel på Aktietorget AB (”Aktietorget”).

Erbjudandet i sammandrag

  • GFAB erbjuder 16,00 kronor kontant för varje aktie i Hedson, vilket innebär att Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 116 miljoner kronor.[1]
  • Erbjudandet innebär:
    • en premie om 23 procent jämfört med Backahill Utveckling AB:s erbjudande om 13 kronor per aktie i Hedson[2];
    • en premie om 52 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 10,52 kronor per aktie i Hedson under de tre senaste månaderna före offentliggörandet av Backahill Utveckling AB:s erbjudande den 18 februari 2014; och
    • en premie om 21 procent jämfört med stängningskursen om 13,20 kronor per aktie i Hedson den 31 mars 2014, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.
  • Aktieägare i Hedson vilka tillsammans innehar cirka 62,0 procent av aktierna i Hedson, har i avtal med GFAB förbundit sig att acceptera Erbjudandet under vissa villkor.
  • Fullföljandet av Erbjudandet är inte villkorat av finansiering från tredje part.
  • Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 28 april 2014 och avslutas omkring den 23 maj 2014.
  • Likviddagen beräknas infalla den 1 juni 2014.

Bakgrund och strategiska motiv till Erbjudandet
Hedson är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning till eftermarknaden för bilindustrin.

GFAB är ett indirekt helägt dotterbolag till Mellby Gård AB, som anser att Hedson är ett snabbväxande och konkurrenskraftigt kvalitetsföretag som har utvecklats väl under nuvarande huvudägare. Mellby Gård har bred erfarenhet från att genomföra lyckade tillväxtstrategier i samarbete med ledningsgrupper.

Mellby Gård förutser inte några väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för de anställda eller för anställningar vid de platser där Hedson idag bedriver verksamhet.

Erbjudandet
GFAB erbjuder 16 kronor kontant för varje aktie i Hedson. Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Hedson genomför en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

Courtage utgår ej i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär:

  • en premie om 23 procent jämfört med Backahill Utveckling AB:s erbjudande om 13 kronor per aktie i Hedson;
  • en premie om 52 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 10,52 kronor per aktie i Hedson under de tre senaste månaderna före offentliggörandet av Backahill Utveckling AB:s erbjudande den 18 februari 2014;
  • en premie om 21 procent jämfört med stängningskursen om 13,20 kronor per aktie i Hedson den 31 mars 2014, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.
  • Erbjudandets totala värde är cirka 116 miljoner kronor.[3]

Aktieägande i Hedson
Mellby Gård-koncernen äger eller kontrollerar inte några aktier i Hedson.

GFAB kan under acceptfristen komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Hedson. Sådana förvärv eller överenskommelser skall ske i överensstämmelse med svensk lag och offentliggöras i enlighet med tillämpbara regler.

Åtaganden och stöd för Erbjudandet
Aktieägare i Hedson, vilka tillsammans innehar 4 494 812 aktier, motsvarande cirka 62,0 procent av aktierna i Hedson, har, enligt avtal med GFAB, förbundit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta sina aktier till GFAB i Erbjudandet. Dessa åtaganden är villkorade av att ingen annan part offentliggör ett konkurrerande erbjudande avseende förvärv av aktier i Hedson till ett pris om 17 kronor, eller mer, per aktie och att GFAB beslutar sig för att inte, inom fem bankdagar, därefter justera Erbjudandet till ett pris som åtminstone motsvarar priset i det konkurrerande erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

  1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att GFAB blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Hedson efter full utspädning;

  2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Hedson på villkor som för Hedsons aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

  3. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Hedson erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för GFAB acceptabla villkor eller att tillämpliga tidsfrister eller vänteperioder hänförliga därtill har löpt ut eller avslutats;

  4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Hedson helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför GFAB:s kontroll och vilken GFAB inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande;

  5. att inga omständigheter, som GFAB inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Hedson:s försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar;

  6. att GFAB inte upptäcker att information som offentliggjorts av Hedson eller på annat sätt tillhandahållits av Hedson till GFAB är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Hedson inte har blivit offentliggjord; och

  7. att Hedson inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

GFAB förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren 2-7 får emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för GFABs förvärv av Hedson. GFAB förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor 1 ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

Finansiering
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. GFAB kommer att finansiera Erbjudandet genom egna likvida medel och/eller aktieägarlån från Mellby Gård AB.

Beskrivning av GFAB och Mellby Gård AB
GFAB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556726-1119. GFAB är ett helägt bolag av Mellby Gård AB. Mellby Gård AB ägs i sin tur indirekt av Rune Andersson med familj. Mellby Gård-koncernen består av ett antal rörelsedrivande dotterbolag och intressebolag. Mellby Gård-koncernen hade för verksamhetsåret 2012/2013 (juli - juni) en omsättning på ca 4 miljarder kronor, en vinst före skatt på ca 550 miljoner kronor och ett eget kapital på ca 5,5 miljarder kronor. För mer information, se www.mellby-gaard.se.

Preliminär tidsplan
Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 28 april 2014 och avslutas fyra veckor senare, omkring den 23 maj 2014. Erbjudandehandling för Erbjudandet kommer att offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 26 maj 2014, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 1 juni 2014.

GFAB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Erforderliga godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter förväntas ha erhållits före utgången av den ovan angivna acceptfristen

Inlösen och avnotering
För det fall GFAB, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Hedson avser GFAB att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Hedson. I samband härmed avser GFAB verka för att Hedson-aktien avnoteras från Aktietorget.

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag, Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”), Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och – i förekommande fall – Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden är tillämpliga på Erbjudandet.

Erbjudandet är lämnat i enlighet med Takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Rådgivare
Mellby Gård och GFAB har anlitat Erneholm & Haskel som finansiell rådgivare och Cederquist som legal rådgivare.

Ytterligare information    
Frågor från media ställs till:
Johan Andersson, verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 70 888 3306
E-post: johan@mellby-gaard.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 1 april 2014 kl 08:30.

Viktig information
Erbjudandet i, enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. GFAB kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

GFAB kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Kort om Mellby Gård
Mellby Gård grundades 1986 av Rune Andersson och är en internationell familjeägd koncern som arbetar med en bred portfölj av starka varumärken. Koncernen består huvudsakligen av två verksamhetsgrenar; Jordbruk & Skog och Privata & Noterade Bolag. Inom verksamhetsgrenen Jordbruk & Skog ingår bl a Mellby Gård Jordbruks AB, Eriksberg Vilt & Natur AB, Söderberg & Haak Maskin AB och BM Agri AB (40%). Inom verksamhetsgrenen Privata & Noterade Bolag ingår bl a Älvsbyhus Intressenter AB (50%), Smarteyes International AB, Flash AB, Cale Holding AB, Feralco AB, Roxtec AB, Meet Your Future Group AB (30%), Excalibur Värdepappersfond AB (45%), Duni AB (29,9%) och KappAhl (20,3%).

Mellby Gård AB är moderbolag i koncernen och Johan Andersson är verkställande direktör och koncernchef. För verksamhetsåret 2012/2013 (juli – juni) hade Mellby Gård AB en omsättning på drygt 4 miljarder kronor, en vinst före skatt på ca 550 miljoner kronor och ett eget kapital om ca 5,5 miljarder kronor per 30 juni 2013.

För ytterligare information vänligen se www.mellby-gaard.se.


[1] Baserat på 7 254 000 utstående aktier

[2] Backahill AB lämnade den 18 februari 2014, genom ett helägt dotterbolag, ett kontanterbjudande om 13,00 kronor per aktie, avseende samtliga aktier i Hedson

[3] Baserat på 7 254 000 utstående aktier

Taggar:

Dokument & länkar