MELLBY GÅRD OFFENTLIGGÖR SLUTLIGT UTFALL I BUDET PÅ KAPPAHL

Report this content

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Mellby Gård AB (”Mellby Gård”) offentliggjorde den 29 juli 2019 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i KappAhl AB (publ) (”KappAhl”) att överlåta samtliga sina aktier i KappAhl till Mellby Gård för 20 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Mellby Gård har i pressmeddelande den 7 oktober 2019 förklarat att Mellby Gård fullföljer Erbjudandet och förklarat Erbjudandet ovillkorat samt att Mellby Gård förlänger acceptfristen till och med den 18 oktober 2019. Erbjudandet är nu avslutat.

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den förlängda acceptfristen den 18 oktober 2019 uppgår, tillsammans med de aktier som redan innehas av Mellby Gård, till totalt 71 711 980 aktier, motsvarande cirka 93,4 procent[1] av det totala antalet aktier och röster i KappAhl. Den 7 oktober 2019 offentliggjorde Mellby Gård att Mellby Gårds innehav i KappAhl, efter den förlängda acceptfristens utgång den 4 oktober 2019, uppgick till cirka 91,5 procent av det totala antalet aktier och röster i KappAhl, att Mellby Gård fullföljde Erbjudandet och förklarade Erbjudandet ovillkorat, samt att Mellby Gård förlängde acceptfristen till och med den 18 oktober 2019.

Under den förlängda, slutliga, acceptfristen som avslutades den 18 oktober 2019 har 1 221 123 aktier lämnats in i Erbjudandet, vilket motsvarar cirka 1,6 procent av det totala antalet aktier och röster i KappAhl. Under den förlängda acceptfristen har Mellby Gård även förvärvat 147 532 aktier i KappAhl på marknaden, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier och röster i KappAhl. Inga förvärv har gjorts till ett pris som överstiger priset i Erbjudandet om 20 kronor per aktie.

Redovisning av likvid för de aktier som lämnats in i Erbjudandet under den förlängda, slutliga, acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 24 oktober 2019.

Mellby Gård har påkallat tvångsinlösen avseende de återstående aktierna i KappAhl. KappAhl har ansökt om avnotering av KappAhls aktier från Nasdaq Stockholm och sista dag för handel är den 30 oktober 2019.

Mellby Gård innehar inte några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot KappAhls aktie.

[1] Antalet utestående aktier i KappAhl uppgår till 76 820 380 aktier.
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Andersson, verkställande direktör på Mellby Gård
Tel: +46 708 88 33 06
E-mail: johan@mellby-gaard.se

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.mellby-gaard.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Mellby Gård i enlighet med Takeover-reglerna. Denna information lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2019, kl. 13:00 (CET).

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Mellby Gård kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Mellby Gård kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Mellby Gårds kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Mellby Gård har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar