• news.cision.com/
  • Mentice AB/
  • Mentice publicerar preliminära siffror för nettoomsättning och orderingång under januari–december 2019

Mentice publicerar preliminära siffror för nettoomsättning och orderingång under januari–december 2019

Report this content

Mentice AB (STO: MNTC) publicerar idag preliminära (ej revisorsgranskade) siffror för nettoomsättning och orderingång under januari–december 2019. Omsättningssiffrorna är i ungefärlig linje med den reviderade helårsprognosen i bolagets Q3-rapport (med en nedgång om 4-5% för nettoomsättningen) medan orderingången är 20% lägre jämfört med föregående år. För att hantera den nuvarande förseningen av order och förstärka bolagets övergripande försäljning åtar sig VD Göran Malmberg det direkta ansvaret för bolagets globala försäljningsaktiviteter.

Fjärde kvartalet 2019

  • Preliminär nettoomsättning uppgick till 60 (65) MSEK, en signifikant förbättring jämfört med föregående kvartal (100% ökning) och 40% av helårsintäkterna i linje med föregående år (ej revisorsgranskade siffror).
  • Preliminär orderingång uppgick till 54 (62) MSEK, en ökning om 120% jämfört med orderingången under föregående kvartal och 40% av ordervärdet under helåret (ej revisorsgranskade siffror).

Januari-december 2019

  • Preliminär nettoomsättning uppgick till 150 (157) MSEK (ej revisorsgranskade siffror).
  • Preliminär orderingång uppgick till 139 (175) MSEK (ej revisorsgranskade siffror).

VD-kommentar om de preliminära siffrorna för januari–december 2019

“Baserat på våra preliminära siffror för Q4 förväntar vi oss att nettoomsättningen för helåret 2019 minskade med 4-5% jämfört med 2018, samt att orderingången minskade med 20% jämfört med föregående år.

Vi kan redovisa ett starkt fjärde kvartal, vilket gör att vi hamnar i ungefärlig nivå med den reviderade prognosen i vår Q3-rapport, men vi är samtidigt givetvis missnöjda med att en betydande andel av den totala ordervolym som förväntades under Q4 2019 har flyttats fram till 2020. Som tidigare meddelats beror detta utfall framförallt på utvecklingen inom segmentet medicinteknisk industri. Knappt 35 MSEK i ordervolym inom detta segment som ingick i prognosen i Q3-rapporten i slutet av november har flyttats fram till 2020 av olika skäl. Samtliga av dessa order är fortfarande aktuella, och Mentice förväntas att erhålla dessa order under 2020.

Vi ser en fortsatt stark utveckling inom andra segment. Nettoomsättningen för segmentet sjukhussystem förväntas visa upp en förbättring om 20% under 2019, och nettoomsättningen från segmentet strategiska samarbeten (Siemens, Philips, Laerdal) ökade med över 50%. Mer detaljerad information om detta kommer att publiceras i bokslutskommunikén.

Under det fjärde kvartalet undertecknade vi två avtal inom segmentet sjukhussystem som är värda att nämna i denna kontext:


- Ett långtidskontrakt med den tyska organisationen för interventionell radiologi (Deutsche Gesellschaft für Interventionelle Radiologie in der Deutschen Gesellschaft für Radiologie, DeGIR), som omfattar Mentice-system till ett flerårigt kontrakt med ett totalt ordervärde om 4,6 MSEK. DeGIR kommer att använda utrustning från Mentice för att utbilda och slutligen certifiera juniora och praktiserande interventionella radiologer.

- En order från Union Capital Asset Management* (UCAP) som säljer vidare och tar fram finansiering för Mentice-system till nyckelaktörer inom sjukhussystem i Kina och Sydöstra Asien-regionen varav merparten är kontrollerade av eller har kopplingar till minoritetsägare i Mentice till ett totalt ordervärde om 11,1 MSEK.

VD-kommentar om genomförda åtgärder i syfte att förbättra bolagets försäljning
“Vi är givetvis inte nöjda med underprestationen inom vårt segment medicinteknisk industri under 2019. Baserat på vår bedömning av den nuvarande situationen implementerar vi nu korrigerande åtgärder. Jag tar per omgående över det direkta ansvaret för vår globala försäljning, och våra tre försäljningsledare rapporterar direkt till mig. Matar Dakhil, tidigare ansvarig för vår globala försäljning, kommer nu att fokusera helt på medicinteknisk industri för att säkerställa en återgång till historiska tillväxtnivåer medan Kjell Asserlind, ansvarig för försäljning inom sjukvårdssystem och Martin Harris, ansvarig för försäljning inom strategiska samarbeten, kommer att fortsätta att vidareutveckla den starka tillväxten inom våra segment för sjukhus och strategiska samarbeten (som Siemens, Philips och Laerdal).

(*) Lawrence D. Howell, styrelseordförande i Mentice, är minoritetsägare i UCAP.

Publicering av bokslutskommunikén för 2019

Mentices bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 27 februari 2020 kl 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Mentice AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 7 januari 2020 kl 22:30 CET.  

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns på www.mentice.com
Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar