Bokslutskommuniké 2016

Styrelsen och verkställande direktören för MenuCard AB avger härmed rapport för räkenskapsåret 2016.

Med ”MenuCard AB” eller ”Bolaget” avses MenuCard AB med org.nr. 559046-2759 med säte i Malmö, Skåne län i Sverige. Benämningen ”MenuCard ApS” avser MenuCard ApS med CVR nr 33784872 beläget i Valby i Danmark. Med ”MenuCard” avses koncernen.

Sammanfattning av bokslutskommuniké 

Dotterbolaget MenuCard ApS bildades under 2011. Verksamheten i MenuCard AB, inleddes den 8 januari 2016. Koncernförhållande uppstod 2016-11-01. Med anledning därav kan inga jämförande siffror för koncernen från föregående räkenskapsår lämnas.

2016-01-01 – 2016-12-31 (koncern)

·         Koncernens omsättning uppgick till 455 718 SEK.

·         Koncernens resultat efter skatt uppgick till -8 259 040 SEK.

·         Koncernens kassa och bank uppgick till 321 329 SEK.

·         Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,01 SEK.

·         Soliditeten* uppgick till 47 %.

Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per den 31 december 2016 uppgick totalt antal aktier till 8 178 467.

*Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2016

2016 var första kalenderåret som MenuCard ApS fokuserar fullt ut på den nya affärsmodellen och med den nya tekniska plattformen. MenuCards omsättning i restaurangledet har stadigt ökat. Försäljningen i december 2016 var mer än fem gånger större än i oktober 2015, då den nuvarande servicen introducerades.

  • MenuCard meddelade den 23 maj att Bolaget lanserat sin nya MenuCard-app.
  • Bolaget meddelade den 12 augusti att en ny funktion lagts till i MenuCard-appen, vilken tillåter användaren att fotografera sitt kvitto med mobiltelefonen och därigenom loggföra betalningsinformationen.
  • Den 5 december publicerade MenuCard ett nyhetsbrev i vilken Bolaget bl. a. meddelade att över 60 nya restauranger anslutit sig till MenuCard-systemet.
  • Den 8 december inleddes teckningstiden i MenuCard AB:s nyemission om cirka 15 MSEK kontant och cirka 5,4 MSEK i form av konvertering av skulder.
  • Den 28 december meddelades utfallet i MenuCard AB:s nyemission, som avslutades den 22 december. Nyemissionen tecknades totalt till cirka 15,4 MSEK inklusive teckningsåtagande, teckningsgarantier och apport.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·         Den 20 januari 2017 meddelades att MenuCards planerade notering på AktieTorget flyttats fram med cirka 2 veckor, för att säkerställa att alla nya aktieägare ska hinna få sina aktier innan första handelsdagen.

·         Den 6 februari 2017 noterades MenuCards B-aktie på AktieTorget.

Övriga händelser efter periodens utgång

·         Den 22 februari 2017 kunde MenuCard meddela att samtliga fem MenuCard-anslutna danska restauranger med stjärnor i Guide Michelin behåller sina stjärnor ytterligare ett år. Dessutom har MenuCard nu fem danska restauranger med Michelins Bib Gourmand-utmärkelse.

VD Kim Lykke Sommer kommenterar

Det går att likna vad MenuCard gör för restaurangbesöksnäringen med vad Netflix gör för filmbranschen. Precis som med Netflix vinner alla de som är redo för förändring. Restaurangerna i MenuCard får fler bra kunder, företag kan utnyttja sin kollektiva köpkraft för att uppnå reella besparingar och uppnår samtidigt administrativa fördelar och användarna får massor av bra, nya upplevelser med en generös rabatt och via en smart och snabb betalningslösning. Vi har löst det problem som de flesta appar och Internettjänster stupar på. MenuCard har en teknik och en affärsmodell som säkerställer att vi får en andel av de intäkter som skapas av våra medlemmar. Vi vet med andra ord hur vi kan skapa skalbarhet och en lönsam verksamhet.

MenuCard påbörjade sin resa 2011 och var inledningsvis en service som riktade sig till privatpersoner, baserat på ett enkelt plastkort som kunde visas upp på restauranger, därav namnet. Sedan dess har servicen utvecklats på en rad områden och när jag kom ombord som ny VD i slutet av 2014 beslutade vi att helt fokusera på företag och deras medarbetares behov av bra restauranger, i arbetet och privat. Vi fick mot slutet av 2015 den tekniska lösning på plats som på allvar ger förutsättningar att skala upp verksamheten.

MenuCard har idag en attraktiv service som ger inspiration och gör bokning och betalning enklare för restauranger och företag. Vi arbetar med en strategi som går ut på att erövra storstäder runt om i Europa – och Köpenhamn är på god väg. Vi har redan avtal i Sverige vilket förväntas skapa grunden för en utvidgning i Köpenhamns svenska närområde och en första etablering i Malmö och Lund har redan genomförts under oktober 2016.

För att stärka MenuCards finansiella muskler valde vi att under december 2016 genomföra en nyemission och därefter, i februari 2017, notera MenuCard på AktieTorget. Denna nyemission tillförde Bolaget cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader och hade som huvudsakligt syfte att möjliggöra expansion av verksamheten för att vi på så sätt ska kunna ta nya marknadsandelar. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra nya aktieägare som prioriterade att lära känna oss under den hektiska tid som julen innebar. Noteringen är ett viktigt steg för MenuCards tillväxtresa och vi är glada över att ha fått nästan 500 nya ambassadörer för vår fantastiska produkt. Vi skall göra allt för att återgälda den tillit som våra investerare visat. Det är nu tid att fullt ut fokusera på verksamheten och de många möjligheter som noteringen på AktieTorget ger oss.

Kim Lykke Sommer

VD, MenuCard AB


Om oss

MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Prenumerera