Delårsrapport 1, 2019-01-01 – 2019-03-31

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för MenuPay AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019.
Med ”MenuPay AB” eller ”Bolaget” avses MenuPay AB med org.nr. 559046–2759 med säte i Malmö, Skåne län i Sverige. Benämningen ”MenuPay ApS” avser MenuPay ApS med CVR nr 33784872 beläget i Valby i Danmark. Med ”MenuPay” avses koncernen. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

Sammanfattning av delårsrapport

Dotterbolaget MenuPay ApS bildades under 2011. Verksamheten i MenuPay AB, koncernens moderbolag, inleddes den 8 januari 2016. Siffror inom parentes avser jämförande siffror från motsvarande period under föregående år.

”Q1 2019 var hett och kallt samtidigt. Efter massiv tillväxt under fjärde kvartalet 2018, inleddes januari 2019 kyligt, vilket är en vanlig tendens i restaurangbranschen i Danmark där många stannar hemma istället för att äta i januari. Detta orsakade en tillfälligt dipp i MenuPay-trafiken, men i februari och mars intensifierades kvartalet och ett antal rekord slogs. Mycket viktigt är att vi har gjort ett antal viktiga tillkännagivanden om betydande investerarstöd, byte av varumärke och företagsnamn, första White Label-integrationen av MenuPay till en tredjepartsapplikation (AeroGuest), igångsättning av vår internationella verksamhet och även kort efter kvartalet meddelat vår kommande nyemission, utformad för att ge bolaget energi för fortsatt snabb tillväxt. På många sätt ett mycket händelserikt och givande kvartal”

- VD, Kim Lykke Sommer

2019-01-01 – 2019-03-31 (tre månader, koncern)
• Koncernens nettoomsättning* uppgick till 443.126 (270.834) SEK.
• Koncernens driftsresultat (EBITDA)** uppgick till -2.578.217 (-2.863.986) SEK.
• Koncernens kassa och bank uppgick till 3.657.548 (1.452.822) SEK.
• Koncernens resultat per aktie*** uppgick till -0,23 (-0,26) SEK.
• Soliditeten (före konvertering av lån)**** uppgick till 39 % (-35%).

* Koncernens nettoomsättning är provisionsintäkter, som genereras från koncernens primära aktivitet. Notera att bruttoomsättningen på restauranger under 2019 utgör 9,6 MDKK i Q1 (motsvarande 13,4 MSEK), och motsvarande 38,4 MDKK på årsbasis med den uppnådda aktivitetsnivån i Q1 (53,6 MSEK). Se mer om detta på sida 6.

** Koncernens driftresultat (EBITDA) och resultat efter skatt för Q1 2018 är före den genomförda aktiveringen av utvecklingsomkostnader om 376.990 SEK – om utvecklingsomkostnaderna aktiveras i Q1 2018 kommer EBITDA utgöra -2.486.996 SEK och koncernens resultat efter skatt -2.489.444. Se not 2 ”Aktivering utvecklingsomkostnader” på sida 17.

***Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under Q1 2019 uppgår till 12.933.788. Per den 31 mars 2019 uppgick totalt antal registrerade aktier till 13.699.344

****Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. I beräkningen av soliditeten förutsätts det att konvertibellånet om 10.890.789 SEK konverteras till eget kapital – se not 6 på sista sidan.

VD Kim Lykke Sommer kommenterar

Q1 2019 var hett och kallt samtidigt. Efter massiv tillväxt under fjärde kvartalet 2018, inleddes januari 2019 kyligt, vilket är en vanlig tendens i restaurangbranschen i Danmark där många stannar hemma istället för att äta i januari. Detta orsakade en tillfälligt dipp i MenuPay-trafiken, men i februari och mars intensifierades kvartalet och ett antal rekord slogs. Mycket viktigt är att vi har gjort ett antal viktiga tillkännagivanden om betydande investerarstöd, byte av varumärke och företagsnamn, första White Label-integrationen av MenuPay till en tredjepartsapplikation (AeroGuest), igångsättning av vår internationella verksamhet och även kort efter kvartalet meddelat vår kommande nyemission, utformad för att ge bolaget energi för fortsatt snabb tillväxt. På många sätt ett mycket händelserikt och givande kvartal.

Fortsatt acceleration: Antal månatliga besök ökade i mars till 6 273, motsvarande fler än 200 per dag för en hel månad, upp från föregående rekord i februari om 5 174. Bästa enskilda dagen någonsin var torsdagen den 28 mars med 519 besök, en ökning med 64 % från den senaste rekorddagen i februari 2019 (316 besök). Det innebär att MenuPay har haft en dag där alla anslutna restauranger i genomsnitt har haft mer än ett MenuPay besök varje dag (ett nettoantal restauranger om cirka 450, exklusive de 200 restauranger som erbjuds i TAKEOUT-tjänsten). Detta är en betydande milstolpe som bolaget har nått före utsatt tidsplan.

Högre omsättning: Fortsatt omsättningstillväxt innebär att verksamheten fortsätter att närma sig break-even. I mars 2019 upplevde MenuPay en bruttointäktsökning om 19 % och nettointäktsökning om 23 %, jämfört med december 2019, föregående rekordmånad. Bolaget upplevde dessutom en bruttointäktsökning om 79 % och nettointäktsökning om 101 %, jämfört med mars 2018. Den nominella omsättningstillväxten är mindre än tillväxten i antal besök, på grund av fler mindre transaktioner. Samtidigt ökar den procentuella provisionen som tas ut av MenuPay.

Fler medlemmar: En fortsatt ökning av engagemanget för MenuPay, bland många av bolagets fler än 450 företagspartners, leder till fortsatt tillväxt i registreringen företagens anställda. Detta är en viktig drivkraft för MenuPays tillväxt i transaktioner och intäkter. 7 000 nya medlemmar gick med i februari och mars, vilket innebar att det samlade antalet nedladdningar av bolagets app nu uppgår till mer än 56 000, varav över 10 000 var aktiva (med en eller flera transaktioner genomförda) under första kvartalet, en ökning från mindre än 5 000 aktiva under första kvartalet föregående år.

Det tog oss tre års hårt arbete fram till oktober förra året, för att öka det dagliga antalet transaktioner till 200. Nu, på mindre än 6 månader sedan dess, har vi sett rekordantalet transaktioner växa i en mycket starkare takt till mer än 500, vilket är ett bevis på vår uthållighet och kritiska massa. Detta är väldigt uppmuntrande givet att det inträffar under det första kvartalet, när antalet restaurangbesök normalt sett är färre än i det fjärde kvartalet. Detta är också väldigt uppmuntrande, speciellt i kombination med ett antal aktiviteter som är utformade för att fortsatt öka användningen av tjänsten som planerats för 2019.

Betydande finansiell förstärkning och företrädesemission: Under kvartalet kunde vi meddela att våra två institutionella investerare (Pitzner Gruppen Holding A/S och Ove K. Invest A/S), som båda gick med under 2018 med en kombination av eget kapital och lån, har beslutat att konvertera sina lån till aktier före utsatt tidsplan. Jag talar inte bara för egen del utan även på hela styrelsens vägnar när jag säger att vi är mycket tacksamma för det här beslutet från våra nya investerare. Vi ser detta som ett betydande och mycket uppskattat tecken på stöd och tror att den finansiella förstärkningen av vårt bolag som följer av deras beslut kommer att visa sig vara till nytta för alla.
Efter utgången har vi även kunnat meddela våra planer att under Q2 genomföra en företrädesemission om upp till 23 MSEK. Med vår fortsatta tillväxt i Danmark, vårt nya varumärke MenuPay och den förestående finansieringen kan vi sprida våra vingar vidare och arbeta ännu hårdare mot att göra MenuPay till en standard i flera internationella storstadsregioner under de kommande åren. Jag är full av både iver och ödmjukhet efter allt det stöd och den uppmuntran från våra kunder, anställda och aktieägare, som har tagit oss dit vi är idag. De riktigt goda nyheterna är att vår resa bara har börjat.

Nytt namn och internationell tillväxt: Under Q1 har vi introducerat MenuPay®, en ny plattform för internationell tillväxt. Som ett led i detta har vi även valt att byta namn på Bolaget till MenuPay - en milstolpe som går långt bortom namnändringen själv då det visar att MenuPay® är redo att skala upp från en framgångsrik, lokal appbaserad tjänst i Danmark till att bli en mogen licensplattform för användning i internationella storstäder. Vi drivs av vår fortsatta tillväxt och av det växande stöd som vi ser från intressenter – både restauranger och företag som nu vill ansluta sig till tjänsten. Genom att lägga till den unika varumärkesplattformen för internationell tillväxt som vårt nya namn skapar, har vi nu de byggstenar vi behöver för att kunna lansera på nya marknader, från och med i år.

I slutet av mars kunde vi så äntligen meddela att vi inlett vår internationella lansering. Vi har etablerat ett kontor i Sverige och dessutom anställt vår första svenska nyckelperson, som kommer att leda lanseringen av MenuPay®-tjänsten på den svenska marknaden. Tidpunkten är resultatet av en större plan som vi har arbetat med under en längre tid, som även inkluderar vårt namnbyte, förberedelser på vår plattform för internationell användning, etablering av affärsmodell för internationella marknader och sist men inte minst säkerställande om att vi har etablerat vår framgångsformel på vår hemmamarknad i Danmark innan vi börjat kopiera den internationellt. Vi förväntar oss att kunna skala upp den svenska verksamheten och meddela ytterligare internationella initiativ under andra halvåret 2019.

Jag ser fram emot att fortsätta tillväxtresan under 2019.

För mer information om MenuPard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuPard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menupay.com

https://menupay.com/

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 56.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Dokument & länkar