Delårsrapport 1 2018-01-01 – 2018-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för MenuCard AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018.

Med ”MenuCard AB” eller ”Bolaget” avses MenuCard AB med org.nr. 559046-2759 med säte i Malmö, Skåne län i Sverige. Benämningen ”MenuCard ApS” avser MenuCard ApS med CVR nr 33784872 beläget i Valby i Danmark. Med ”MenuCard” avses koncernen.

Sammanfattning av delårsrapport

Dotterbolaget MenuCard ApS bildades under 2011. Verksamheten i MenuCard AB, koncernens moderbolag, inleddes den 8 januari 2016. Siffror inom parentes avser jämförande siffror från motsvarande period under föregående år.

2018-01-01 – 2018-03-31 (tre månader, koncern)

Koncernens nettoomsättning (provisioner) uppgick till 270.834 SEK. (2017: 77.941)

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2.866.434 SEK. (2017: -1.032.902*)

Koncernens kassa och bank uppgick till 1.452.822 SEK. (2017: 2.932.297)

Koncernens resultat per aktie** uppgick till -0,26 SEK.

Soliditeten*** uppgick till -35 %. (2017: 80 %)

*I Q1 2017 intäktsfördes 1.432.226 i skatt som ett resultat av skatteavdrag för forsknings- och utvecklingskostnader enligt den danska Skattekreditordning, som hänvisas till i not 2 på sida 17.

** Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under första kvartalet 2018 uppgick till 11.099.347. Per den 31 mars 2018 uppgick totalt antal aktier till 11 099 347. Notera att efter periodens utgång har Bolaget beslutat om en riktad nyemission samt upptagande om ett konvertibellån. För mer detaljer kring dessa hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 24 april 2018.

***Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • MenuCard meddelade den 8 januari 2018 att Bolaget anslutit Dragsholm Slot, Slotskøkkenet till sin lista över topprestauranger. Restaurangen innehar Michelin-stjärna och ingår i White Guides topp 10-lista. Därmed har MenuCard fem anslutna restauranger med Michelinstjärna i Danmark och fyra restauranger med Bib Gourmand-status.
 • Den 15 januari 2018 lanserade MenuCard sin app för anställda på Bolagets senaste kund. Som ett resultat av detta realiserade MenuCard över 1 500 anmälningar till tjänsten under loppet av en dag. Detta innebär även att MenuCard nu har passerat Bolagets milstolpe om 20 000 aktiverade användare. MenuCard arbetar mot målsättningen att vid slutet av 2018 ha 50 000 användare.
 • Den 20 januari 2018 uppnådde MenuCard en milstolpe om att uppnå 100 transaktioner på en dag. Den slutliga siffran för dagen uppgick till 130 transaktioner. Bolaget uppnådde samma dag också en ny högsta bruttoomsättning per dag (restaurangernas omsättning före rabatter) om 157 000 DKK.
 • Den 16 februari 2018 meddelade MenuCard att Bolaget har inlett ett samarbete med Danmarks Tekniske Universitet ("DTU"). DTU har infört MenuCard som en obligatorisk tjänst för sina 3 600 anställda att använda vid restaurangbesök på arbetstid.
 • Den 20 februari 2018 meddelade MenuCard att kategorin lyxhotell blivit den enskilt mest använda MenuCard-kategorin, mätt i omsättning per vecka. MenuCard har därför ingått avtal med Danske Slotshoteller, som bland annat omfattar Sophiendal Slotshotel, Kokkedal Slotshotel, Vrå Slotshotel, Store Restrup Slotshotel, Hvedholm Slotshotel och Sauntehus Slotshotel, om inkludering i MenuCard-appen.
 • Den 22 februari 2018 meddelade MenuCard att antalet användare växt till cirka 26 000 och att Bolaget ser att transaktionsaktiviteten växer signifikant. Under veckan före publicering av pressmeddelandet uppgick dessutom antalet transaktioner (restaurangbesök) för första gången till över 500 under en vecka. I samma pressmeddelande angav MenuCard även sin övergripande verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 12 april 2018 publicerade MenuCard kallelse till årsstämma. Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor.
 • Den 24 april 2018 meddelade MenuCard att styrelsen beslutat att, förutsatt stämmogodkännande, genomföra en riktad nyemission om cirka 1,8 MSEK före emissionskostnader och att uppta ett konvertibelt lån som tillför Bolaget ytterligare cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen och upptagandet av det konvertibla lånet riktas till en strategisk, institutionell investerare; Kraks Fond. Kraks Fond är en fond inriktad på bland annat bolagsinvesteringar och är baserad i Köpenhamn. Fondens målsättning är att stimulera ekonomisk tillväxt genom investeringar i mindre tillväxtbolag.
 • Den 24 april 2018 publicerade MenuCard årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor.
 • Den 11 maj 2018 meddelade MenuCard att Bolagets årsstämma senareläggs som en konsekvens av Kraks Fonds investering. Ny kallelse publicerades den 14 maj. Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor.

VD Kim Lykke Sommer kommenterar

Det kvartalet 2018 har varit en stark period för MenuCard med betydlig tillväxt. Vi hade vårt hittills bästa kvartal i slutet av 2017 och sedan december 2017 har vi upplevt oavbruten tillväxt i användningen av MenuCard. Starten på 2018 har resulterat i 41 procent tillväxt i restaurangomsättning och 55 procent tillväxt i intjäning och användning av MenuCard i det första kvartalet.

Det fina kvartalet är ett resultat av ett stort arbete inom flera områden:

 1. Vi arbetar hårt på aktivering av våra många företagspartners och användare. En stor uppgift som vi är på god väg med och som vi kommer fortsätta att arbeta hårt med.
 2. Vi drar till oss nya stora företag. Vi lyckades med att dra till oss en av Danmarks största företag (C20) och detta företag har sedan januari utvecklats till att vara vår största kund, på några få månader. Vi har lärt oss mycket under de senaste åren och nu kan vi se att vår onboarding av nya kunder fungerar bättre och bättre. Det är en lärandeprocess som vi samtidigt kan ta med oss till existerande företagspartners, så att vi kan öka aktiveringen hos dem.
 3. De bästa restaurangerna vill vara med hos MenuCard. I stor utsträckning leder den ena till den andra, baserat på den enkla logiken att de bästa företagen vill ansluta när de bästa restaurangerna finns på listan och vice versa. Vi lyckades att ingå samarbete med ytterligare två av Danmarks 26 Michelin-restauranger, vilket innebär att vi idag är partner med fem Michelin-restauranger. Den ena är den välrenommerade Dragsholm Slot, Slotskøkkenet. Avtalet innebär dessutom ett nytt affärsområde för MenuCard – vi erbjuder nu våra kunder både restaurangbesök och övernattningar på så kallade slottshotell. Detta är en exklusiv kategori av anläggningar som är särskilt populära i Danmark.

Vi ökar vår relevans för våra partnerföretag och deras anställda genom att lägga till fler slottsfaciliteter och konferensanläggningar med kvalitetsrestauranger. Responsen på den första restaurangen i denna kategori, Dragsholm Slot, överträffade våra förväntningar och därför har vi nu signifikant utökat denna kategori. Vi får ett allt större antal förfrågningar från våra partnerföretag gällande konferenser och platser för affärsmöten, såväl som transaktioner från företagens anställda som besöker faciliteterna privat.

Under kvartalet har vi uppnått flera olika milstolpar och rekordnoteringar i vår verksamhet. Vi börjar nu skörda frukten av vår strävan att alltid leverera den bästa möjliga tjänsten till våra många medlemsföretag. Det inkluderar exempelvis en förenklad anmälningsprocess med speciella anmälningskoder, istället för manuell registrering av bolagsdata. Under kvartalet hade vi också exempelvis en dag där vi under 24 timmar anslöt över 1 500 företagsanställda till tjänsten, en dag där vi för första gången uppnådde över 100 transaktioner och vår första vecka där vi inom en veckas tid hade över 500 transaktioner. Det gläder mig att vi har en god tillväxt i verksamheten och vi växer nu snabbt mot att vara den föredragna standarden som ska användas av ledande restauranger, företag och dess anställda. Vi jobbar nu hårt med att nå vårt nästa mål – att uppnå 500 transaktioner på en dag.

Efter utgången av kvartalet, under april månad, kunde vi meddela att styrelsen beslutat att genomföra en kapitalisering i Bolaget, i form av en riktad nyemission om cirka 1,8 MSEK före emissionskostnader och att uppta ett konvertibelt lån vilket tillför Bolaget ytterligare cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillförseln genomförs i syfte att tillföra MenuCard rörelsekapital för att realisera Bolagets planer om fortsatt tillväxt mot break-even och internationalisering. Den nya investeraren är Ove K. Invest som ingår i Kraks Fond. Jag är mycket stolt över att Kraks Fond, som är både stor och välrenommerad i Danmark, har valt att investera i vår tillväxtresa. Kraks Fond har fokus på att investera i mindre bolag med särskilda tillväxtmöjligheter. Jag välkomnar Kraks Fond både som investerare och som ny sparringpartner. 

Sammanfattningsvis är jag stolt över den kommersiella utvecklingen och även över utvecklingen som skett i vår organisation, teknik och service. Vi är nu redo att ta stora steg på vägen mot break-even både tack vare utvecklingen i vår verksamhet och kapitaltillskottet från Kraks Fond. Jag ser fram emot ett framgångsrikt 2018 och en spännande utveckling för MenuCard.

Kim Lykke Sommer

VD, MenuCard AB

Granskning av revisor

Delårsrapporten har, i enlighet med AktieTorgets regelverk, inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:01, BFNAR 2012:1 (”K3”). För ytterligare information se Bolagets årsredovisning för 2017.

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2018 31.08.2018
Delårsrapport 3, 2018 23.11.2018
Bokslutskommuniké, 2018 22.02.2019

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Malmö, den 25 maj 2018

MenuCard AB 

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD

Telefon: +45 3131 6464

E-post: kim@menucard.dk

Om oss

MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Prenumerera

Dokument & länkar