• news.cision.com/
  • MenuPay/
  • Genomför företrädesemission av units för att finansiera internationell acceleration

Genomför företrädesemission av units för att finansiera internationell acceleration

Report this content

Styrelsen för MenuPay har kallat till extra bolagsstämma för beslut om en företrädesemission om högst 23,0 MSEK, till kursen 1,40SEK per unit (en B-aktie plus en teckingsoption), i syfte att finansiera och ytterligare accelerera Bolagets utveckling och internationalisering. Emissionen är täckt upp till 75 procent av befintliga ägare och nya investerare genom teckningsförbindelser och ersättningsfria emissionsgarantier. Fem aktier ger innehavaren rätt att teckna sex units.

Se bolagets pressmeddelande som publicerades tidigare idag för fullständig kallelse och information om föreslagna villkor och tidplan.

I ljuset av den tillväxt som under de senaste kvartalen präglat verksamheten i MenuPay, är bolaget nu redo att ta nästa viktiga steg i utvecklingen. Likviden från den planerade företrädesemissionen kommer att möjliggöra en acceleration av verksamheten under tredje kvartalet 2019. Satsningen kommer inte bara att finansiera den fortsatta tillväxten i Danmark, utan kommer också att skapa förutsättningar för en genomgripande uppgradering av den tekniska plattformen och investeringar i ytterligare internationell expansion.

VD Kim Lykke Sommer kommenterar: ”Med vår fortsatta tillväxt i Danmark, vårt nya varumärke MenuPay och den förestående finansieringen kan vi sprida våra vingar vidare och arbeta ännu hårdare mot att göra MenuPay till en standard i flera internationella storstadsregioner under de kommande åren. Jag är full av både iver och ödmjukhet efter allt det stöd och den uppmuntran från våra kunder, anställda och aktieägare, som har tagit oss dit vi är idag. De riktigt goda nyheterna är att vår resa bara har börjat.”  

Vid den senaste bolagsstämman, då riktade emissioner av konvertibler till Kraks Fond och Pitzner Gruppen Holding godkändes, framkom önskemål från aktieägare att få medverka i den fortsatta kapitaliseringen av bolaget. Den planerade transaktionen sker i syfte att tillmötesgå denna begäran genom att erbjuda en större företrädesemission till mer fördelaktiga villkor jämfört med de tidigare finansieringsrundorna, trots bolagets positiva utveckling under de senaste månaderna och kvartalen.

Rätterna i företrädesemissionen avser units; var och en bestående av en B-aktie och en teckningsoption. Tre teckningsoptioner berättigar innehavaren att teckna en nyemitterad B-aktie till 30 procents rabatt mot rådande marknadspris omedelbart föregående teckningsperioden, som kommer att infalla under förhösten 2020.

Upp till 75 procent av företrädesemissionen kommer att vara täckt av teckningsförbindelser i kraft av teckningsrätter (mellan 4,4 och 6,2 MSEK), och av emissionsgarantier i form av åtaganden om kvittning upp till 10,8 MSEK av de konvertibla lånen från Krak och Pitzner. Ersättning för detta åtagande utgår inte. Kvittning av lånen kommer bara att ske om emissionen inte fulltecknas. De delar av lånen som inte kvittas kommer i enlighet med konvertibelvillkoren att konverteras till motsvarande kurs som i företrädesemissionen. Inga teckningsoptioner emitteras vid konvertering.

Information i sammandrag:

Teckningskurs per unit: 1,40 SEK
Erhållna uniträtter per aktie: 6
Nödvändigt antal uniträtter för teckning av en unit: 5
Sista dag för handel inklusive rätter: 21 maj, 2019
Första dag för handel exklusive rätter:     22 maj, 2019
Avstämningsdag:                       23 maj, 2019
Teckningsperiod: 27 maj – 10 juni, 2019
Första dag för handel i BTU: 27 maj, 2019
Sista dag för handel i URs:   5 juni, 2019

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kls@menupay.com

https://MenuPay.com/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16. april 2019.

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 56.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Dokument & länkar