Halvårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för MenuCard AB avger härmed rapport för första halvåret 2017.

Med ”MenuCard AB” eller ”Bolaget” avses MenuCard AB med org.nr. 559046-2759 med säte i Malmö, Skåne län i Sverige. Benämningen ”MenuCard ApS” avser MenuCard ApS med CVR-nr 33784872 beläget i Valby i Danmark. Med ”MenuCard” avses koncernen.

Sammanfattning av halvårsrapport 

Dotterbolaget MenuCard ApS bildades under 2011. Verksamheten i MenuCard AB, koncernens moderbolag, inleddes den 8 januari 2016. Koncernförhållande uppstod 2016-11-01. Med anledning därav kan inga jämförande siffror för koncernen från motsvarande period under föregående räkenskapsår lämnas.

2017-04-01 – 2017-06-30 (andra kvartalet, koncern)

 • Koncernens omsättning uppgick till 255.515 SEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2.516.375 SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1.603.932 SEK.
 • Koncernens resultat per aktie* uppgick till – 0,33 SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 43,4 %.

2017-01-01 – 2017-06-30 (halvåret, koncern)

 • Koncernens omsättning uppgick till 407.822 SEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3.549.277 SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1.603.932 SEK.
 • Koncernens resultat per aktie* uppgick till -0,63 SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 43,4 %.

2017-01-01 – 2017-06-30 (halvåret, koncern)

* Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per den 30 juni 2017 uppgick totalt antal aktier till 8.178.467.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

 • Den 7 april 2017 meddelade MenuCard att dotterbolaget MenuCard ApS ingått i ett strategiskt och kommersiellt samarbetsavtal med TAKEOUT ApS gällande utkörning av mat från kvalitetsrestauranger till företag. Avtalet gäller tills vidare och MenuCard erhåller cirka 10 % av intäkterna från varje transaktion inom ramarna för samarbetet, som därefter fördelas mellan bonus/rabatt till MenuCards medlemmar och provision till MenuCard-
 • Den 2 maj 2017 publicerade MenuCard AB sin årsredovisning och tydliggjorde samtidigt Bolagets primära intjäningsmodell.
 • Den 8 maj 2017 meddelade MenuCard att Bolaget lanserat en service för restaurangpersonal. Servicen är snarlik MenuCards ordinarie lösning men anpassad för att användas av restaurangens personal när de äter på restaurangen med personalrabatt. MenuCard ingick även samma dag avtal med restaurangerna Sans Souci, Sult och Bistro Avenue om implementering av den nya lösningen.
 • Den 9 maj 2017 publicerade MenuCard en nulägesrapport. I detta meddelade Bolaget bland annat en positiv utveckling sedan noteringen på AktieTorget, en förväntan om fortsatt uppskalning och potentiell ytterligare kapitalanskaffning samt en sammanfattning av alla de avtal och samarbeten som Bolaget har ingått sedan noteringen.
 • Den 23 maj 2017, innan årsstämman som hölls samma dag, publicerade MenuCard en statusuppdatering om Bolagets utveckling i vilken det framgick att MenuCard upplever kraftig tillväxt på alla parametrar.
 • Den 24 maj 2017 publicerades kommuniké från årsstämman. Kommunikén finns tillgänglig på Bolagets hemsida och på www.aktietorget.se.
 • Den 1 juni 2017 meddelade MenuCard att Bolagets användare, under maj 2017, för första gången köpte för over 1 miljon DKK på de olika menyerna på MenuCard-restauranger på en månad.
 • Den 15 juni meddelade MenuCard att Bolagets styrelse, som ett led i Bolagets satsning på Business to Business-verksamheten, har beslutat att stänga ner möjligheten för privatpersoner att nyregistrera sig som användare i MenuCards tjänst.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • MenuCard meddelade den 12 juli 2017 att Bolaget har ingått ett avtal med den rikstäckande danska butikskedjan Matas om att en partner-version av MenuCard-tjänsten ska göras tillgänglig för medlemmarna i Matas lojalitetsprogram, Club Matas. Club Matas är en av Danmarks största medlemsorganisationer med över 1,7 miljoner medlemmar, vilket innebär att MenuCards kundunderlag (antal personer som är tillgängliga och som får MenuCards service erbjuden), som idag utgörs av cirka 400 000 medarbetare i företag som har ingått avtal med MenuCard, ökas till cirka 2 miljoner. Detta motsvarar en mycket stor del av den samlade danska marknaden. I Club Matas-avtalet realiserar MenuCard en intjäning per transaktion på restauranger som är i nivå med, eller större än, den existerande MenuCard-basmodellen där intjäningen är 3-5 % av bruttoomsättningen. Styrelsen bedömer att detta avtal kan få stor betydelse för MenuCard, både i form av ökad volym och intjäning, ett större värdeskapande för deltagande restauranger och ett ännu starkare marknadsledarskap i Danmark.

VD Kim Lykke Sommer kommenterar

Det andra kvartalet 2017 var det först hela kvartalet efter noteringen i Q1 2017 som vi kunde koncentrera oss helt på att utveckla Bolaget. Med anledning av detta är jag mycket nöjd med att vi under kvartalet har realiserat en väsentlig tillväxt på alla parametrar. I det andra kvartalet 2017 var den samlade tillväxten i vår restaurangomsättning och nettoomsättning till MenuCard således på mer än 65 %. Samtidigt har vi under kvartalet ingått och annonserat en rad avtal som först får effekt senare i år och nästa år.

Jag är glad och stolt över att MenuCards verksamhet efter noteringen nu på allvar lyfter sig. Därmed visar vi att vår unika affärsmodell både fungerar och är skalbar. Vår målsättning är att uppnå ett kontinuerligt växande antal MenuCard-anslutna företag, användare och restauranger som blir så stort att varken företag eller restauranger har råd att stå utanför – vilket vi kallar kritisk massa. Vi upplever från flera håll tecken på att denna målsättning är på väg att realiseras. Vi ser stora restaurangkedjor som nu konsekvent hänvisar till MenuCard när företag efterfrågar rabattavtal. Likaledes är det en rad av Danmarks största företag som hänvisar till MenuCard som exklusiv samarbetspartner när restauranger kontaktar företagen om rabattavtal.

Under maj 2017 uppnådde vi en viktig milstolpe när våra användare för första gången köpte för over 1 miljon DKK på de MenuCard-anslutna restaurangerna på en månad. I Danmark säger vi ofta att ’den första miljonen är den svåraste’. Detta stämmer även för MenuCard. Därför är det mycket glädjande att vi nu når denna stora milstolpe.

Vi annonserade också en rad viktiga avtal under det andra kvartalet. Vi inledde kvartalet med att den 7 april meddela att MenuCard ingått ett samarbetsavtal med TAKEOUT ApS. När tjänsten introduceras under hösten 2017 kommer våra kunder i och med detta avtal att erbjudas en möjlighet att få mat utkörd från premiumrestauranger direkt till sina arbetsplatser och TAKEOUTs kunder kommer att ges tillgång till de fördelar som vårt system ger. Samarbetet kommer att öka aktiviteten hos våra restaurangpartners och kommer också ge både MenuCard och TAKEOUT möjlighet att uppnå stor synergieffekt och ett ökat antal användare. Utöver detta ser vi gemensamma möjligheter att kunna expandera internationellt. Den 8 maj meddelade vi att MenuCard lanserat en service för restaurangpersonal. Utöver att servicen förenklar restaurangernas hantering av bespisning för personalen bedömer även styrelsen att servicen kommer öka kunskapen om MenuCard-systemet bland restaurangernas personal. Den 9 maj publicerade vi en nulägesrapport med anledning av att vi dels ville förtydliga Bolagets affärsidé som ett renodlat Business to Business-företag. MenuCard är en Business-to-Business-tjänst som alltid har ett annat företag mellan sig och slutanvändarna och som ett led i att tydliggöra detta har vi beslutat att stänga möjligheten för privatpersoner att nyregistrera sig direkt på tjänsten. Det är nu endast företagskunder och deras medarbetare, kunder och medlemmar, samt aktieägare i MenuCard, som kan ansluta sig till tjänsten.

Strax efter utgången av Q2 hade vi glädjen att meddela att vi har ingått ett avtal med butikskedjan Matas om att ingå i deras kundlojalitetsprogram Club Matas med 1.7 miljoner medlemmar. Avtalet tillför en intressant ny dimension till vår affärsmodell och jag ser god potential i samarbetet. Det visar även att den kritiska massan i MenuCards kvalitetsrestaurangprogram och tillhörande app med betalningstjänster nu väcker uppmärksamhet hos stora lojalitetsprogram.   

Den positiva utvecklingen i Bolaget tillsammans med den generella tillväxten, lanseringen av TAKEOUT-tjänsten och Matas-avtalet bådar gott för resten av 2017 och lägger en stark grund för ytterligare tillväxt i både Danmark och utomlands. Slutligen vill jag tacka alla våra aktieägare för förtroendet för oss.

Kim Lykke Sommer

VD, MenuCard AB

Om oss

MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Prenumerera

Dokument & länkar