Kallelse till årsstämma i MenuCard AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i MenuCard AB (publ), 559046-2759, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl. 17.00 på Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2017, och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 17 maj 2017 skriftligen till c/o MenuCard ApS, Trekronegade 147 C, sal 2, 2500 Valby, Danmark. Anmälan kan också göras per telefon +45 3131 6464 eller per e-post info@menucard.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 17 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.menucard.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 178 467 st, varav 3 532 966
A-aktier och 4 645 501 B-aktier, motsvarande totalt 39 975 161 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0.       Stämman öppnas.

1.       Val av ordförande vid stämman.

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.       Val av en eller två justeringsmän.

4.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.       Godkännande av förslag till dagordning.

6.       Verkställande direktörens anförande.

7.       Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.       Beslut

a)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b)       om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c)       om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9.       Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10.    Val av

a)       styrelse.

b)       revisor.

11.    Beslut om ändring av bolagsordningen.

12.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

13.    Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå dels med 100 000 DKK till styrelseordföranden, dels med 75 000 DKK till vice styrelseordförande samt dels med vardera 50 000 DKK till övriga styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkterna 10 a och 10 b)

Aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att sex styrelseledamöter ska utses samt att Frederik Bruhn, Søren Jonas Bruun, Mikkel Jespersen, Nikolai Kronborg, Christian Peytz och Martin Sattrup Christensen omväljs som styrelseledamöter.

Förslag avseende revisor kommer att offentliggöras senast tre veckor innan bolagsstämman genom pressmeddelande på bolagets webbplats. Detta sker i samband med publicering av fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt årsredovisning.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämma beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 9 KallelseKallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. § 9 Kallelse till bolagsstämmaKallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.
§ 10 ÅrsstämmaÅrsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma;1.       Val av ordförande vid stämman;2.       Upprättande och godkännande av röstlängd;3.       Val av en eller två justeringsmän;4.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;5.       Godkännande av förslag till dagordning;6.       Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;7.       Besluta)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkningb)       om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningenc)       om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;8.       Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;9.       Val ava)       styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;b)       revisorer och eventuella revisorssuppleanter, när så skall ske.10.    Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet. § 10 Anmälan till stämmaRätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.
§ 11 RäkenskapsårBolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december. § 11 ÅrsstämmaÅrsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämma skall följande ärenden förekomma:1.       Val av ordförande vid stämman.2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.3.       Godkännande av dagordningen.4.       Val av en eller två justeringsmän.5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.6.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.7.       Besluta)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;b)       om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;c)       om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.8.       Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,9.       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,10.    Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.11.    Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 12 Deltagande på stämmanFör att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag för ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två. § 12 RäkenskapsårBolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.
§ 13 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). § 13 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om

högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Trekronegade 147 C, sal 2, i Valby, Danmark samt på bolagets webbplats (www.menucard.se) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i april 2017

MenuCard AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017.

MenuCard digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard grundades i Danmark och samarbetar med fler än 100 företag som har över 300 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 250 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Dokument & länkar