Kallelse till årsstämma i MenuPay AB (publ)

Aktieägarna i MenuPay AB (publ), org. nr 559046-2759, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2019 kl. 10.00 på Mazars Set Revisionsbyrå AB:s kontor, Carlsgatan 6 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 juni 2019, och

• anmäla sig till bolaget senast fredagen den 21 juni 2019 skriftligen till c/o Menucard ApS, Trekronegade 147 C, sal 2, 2500 Valby, Danmark. Anmälan kan också göras per telefon +45 3131 6464 eller per e-post kls@menupay.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 20 juni 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.menupay.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 699 347 stycken, varav 6 132 966 A-aktier och 7 566 381 B-aktier, motsvarande totalt 68 896 041 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
12. Beslut om ändring av bolagsordning.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 8-9)

Aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med dels 100 000 DKK till styrelseordföranden, dels med 75 000 DKK till vice styrelseordförande samt dels med vardera 50 000 DKK till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor (punkt 10)
Aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår omval av Frederik Bruhn, Allan Bülow, Michael Kjaer, Nikolai Kronborg och Christian Peytz som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Michael Kjaer. Föreslås nyval av Erik Lorenz Petersen som styrelseledamot. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att i det fall MAZARS SET Revisionsbyrå AB väljs till bolagets revisor, ska Bengt Ekenberg utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom nedan tillägg i § 6:

Omvandlingsförbehåll
Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under juni och december månad varje år, med start från och med år 2020 (”Omvandlingsperioderna”), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid skall anges:

(i) det antal aktier som önskas omvandlade, eller
(ii) den andel av det totala antalet röster i bolaget som aktieägaren önskar inneha efter att omvandling skett av samtliga aktier av serie A som anmälts för omvandling under aktuell Omvandlingsperiod.

Vid anmälan enligt (ii) ovan skall aktieägaren även ange sitt totala innehav av aktier av serie A och serie B vid tidpunkten för begäran.

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Trekronegade 147 C, sal 2, i Valby, Danmark samt på bolagets webbplats (www.menupay.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Malmö i maj 2019
MenuPay AB (publ)
STYRELSEN

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kls@menupay.com

https://menupay.com/

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Prenumerera

Dokument & länkar