Kommuniké från årsstämma i MenuCard AB (publ)

Den 12 juni 2018 hölls årsstämma i MenuCard AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet 

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer   och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med dels 100 000 DKK till styrelseordföranden, dels med 75 000 DKK till vice styrelseordförande samt dels med vardera 50 000 DKK till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor 

Stämman fattade beslut om omval av Frederik Bruhn, Søren Jonas Bruun, Mikkel Jespersen, Michael Kjaer, Nikolai Kronborg och Christian Peytz som styrelseledamöter samt nyval av Allan Bülow som styrelseledamot. Till styrelseordförande beslutades omval av Michael Kjaer. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen 

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor

Beslutad lydelse

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse

§5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Beslutad lydelse 

§5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut om riktad nyemission av A-aktier 

Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 73 230 A-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 9 153,75 SEK. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Ove K. Invest A/S, reg nr 30816846. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget tillförs en strategisk, institutionell investerare. Styrelsen anser sammantaget att emissionen av A-aktierna bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.
 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 1 DKK. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.
 3. De nyemitterade aktierna ska tecknas genom kontantbetalning till av bolaget anvisat konto. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 4. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om riktad emission av konvertibler 

Stämman beslutade att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 3 400 000 DKK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom emission av högst 3 400 000 konvertibler om nominellt 1 DKK vardera eller multiplar därav, till konvertering av aktier av serie B i bolaget, i enlighet med följande villkor:

 1. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Ove K. Invest A/S, reg nr 30816846. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget tillförs en strategisk, institutionell investerare. Styrelsen anser sammantaget att emissionen av konvertiblerna bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.
 2. Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 0,125 SEK. Konverteringskursen ska vara 1 DKK per B-aktie. Detta innebär att en ny B-aktie i Bolaget erhålls för varje fullt belopp av konverteringskursen av det sammanlagda nominella beloppet av de konvertibler som ska konverteras.
 3. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sju procent. Ränta ska utgå från och med utbetalningsdagen för konvertibellånet. Räntan adderas varje 31 december och förfaller till betalning första gången 18 månader efter dagen för konvertibellånets utbetalning och sedan igen i samband med konvertibellånets förfallodag eller i samband med konvertering.
 4. Teckningskursen för en konvertibel ska vara 1 DKK. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.
 5. Konvertiblerna ska tecknas genom kontantbetalning till av bolaget anvisat konto. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 6. Rätten till konvertering av fordran till aktier av serie B i bolaget, föreligger under perioden från och med tidpunkten för utbetalningen av konvertibellånet till och med dagen som infaller 24 månader efter sådan tidpunkt. Sker inte konvertering inom angiven tid upphör all rätt att konvertera. Konvertering är bindande och kan inte återkallas av Innehavaren. Bolagets aktiekapital kan genom konvertering ökas med högst 425 000 SEK.
 7. Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 8. Konvertiblerna omfattas av sedvanliga villkor, innefattandes bland annat omräkningsvillkor som ska tillämpas vid vissa bolagsåtgärder.

Övrigt 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att utföra de smärre justeringar som visar sig erforderliga vid registrering av besluten.

Malmö i juni 2018

MenuCard AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3-5 % och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 300 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 650 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Om oss

MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Prenumerera

Dokument & länkar