Kommuniké från årsstämma i MenuPay AB (publ)

Report this content

Idag, den 30 juni 2020, hölls årsstämma i MenuPay AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med dels 100 000 DKK till styrelseordföranden och med vardera 50 000 DKK till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor

Stämman beslutade omval av Erik Lorenz Petersen, Michael Kjær, Christian Frode Peytz, Allan Carsten Bülow, Nikolai Kronborg och Frederik Bruhn som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Erik Lorenz Petersen. Stämman beslutade även att bolagets revisor Mazars AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Mazars AB har meddelat att Bengt Ekenberg utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering med stöd av bemyndigandet får sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkt 6, 14 kap. 5 § första stycket punkt 6 och 15 kap. 5 § första stycket punkt 4 aktiebolagslagen. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Malmö 30 juni 2020

MenuPay AB (publ)

Styrelsen

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:

Erik Lorenz Petersen, styrelseordförande MenuPay AB

Telefon: +45 31 31 64 64

E-post: kontakt@menupay.com

https://menupay.com/

Om MENUPAY AB (menupay.com): MENUPAY är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MENUPAY®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3-10 % för MENUPAY. Mer än 550 företag har hittills gått med och mer än 80 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MENUPAY® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 90 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MENUPAY är registrerat hos danska Finanstilsynet. MENUPAY® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MENUPAY.

Dokument & länkar