Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

Idag, den 16 maj 2019, hölls extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalet och antalet aktier, enligt följande:

Föregående lydelser:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

Beslutade nya lydelser:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 712 418,375 kronor och högst 6 849 673,500 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 13 699 347 och högst 54 797 388.

Beslut om nyemission

Stämman beslutade om nyemission av aktier och teckningsoptioner i enlighet med följande villkor:

Att öka bolagets aktiekapital med högst 2 054 902,00 kr genom nyemission av högst 16 439 216 units till en teckningskurs på 1,40 kr. En unit innehåller en aktie av serie B och en teckningsoption som erhålles vederlagsfritt. Full teckning medför en total teckningslikvid om 23 014 902,40 kr. I det fall samtliga i uniten utgivna teckningsoptioner utnyttjas för teckning kan bolagets aktier komma att öka med ytterligare högst 5 479 738 aktier av serie B, aktiekapitalet kan öka med ytterligare högst 684 967,25 kr.

Lösentiden för de nya teckningsoptionerna skall infalla under perioden 17 augusti till 14 september 2020 med villkoren att tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Teckningskursen skall beräknas som 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen under de tio handelsdagar som föregår första dagen i lösenperioden, dock lägst aktiens kvotvärde.

Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Fem befintliga aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av sex units.

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktieägare som innehade aktier på avstämningsdagen (sekundär företrädesrätt) och, vid överteckning, i förhållande till det antal som var och en innehade och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till ansökt antal, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units skall vara torsdagen den 23 maj 2019.

Teckning av units med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 27 maj 2019 till och med den 10 juni 2019. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Anmälan om teckning av units utan stöd av företrädesrätt skall ske under den tid som anges ovan. Teckning skall i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för units som tecknats utan stöd av företrädesrätt skall erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter utsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units. Styrelsen skall äga rätt att förlänga dels tiden för teckning, dels tiden för betalning.

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Malmö i maj 2019

MenuPay AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kls@menupay.com

https://MenuPay.com/

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 56.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 65.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Prenumerera

Dokument & länkar