MenuCard AB (publ) emottar strategisk investering

Report this content

MenuCard AB (publ) (”MenuCard”) meddelar att styrelsen på ett möte på kvällen den 23 april 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 maj 2017 samt kommande extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 1,8 MSEK före emissionskostnader och att uppta ett konvertibelt lån som tillför bolaget ytterligare cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen och upptagandet av det konvertibla lånet sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare mot bakgrund av att bolaget tillförs en strategisk, institutionell investerare. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen och upptagandet av konvertibelt lån bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

Totalt emitteras 1 300 000 A-aktier i den riktade nyemissionen. Om lånet konverteras emitteras ytterligare
3 400 000 B-aktier till en teckningskurs om 1 DKK per aktie. Omräknat till valutakursen den 23 april 2018 motsvarar detta 1,395 SEK per B-aktie (totalt motsvarande cirka 6,6 MSEK). Aktiekursen om 1,395 SEK per B-aktie grundas på MenuCards genomsnittliga volymviktade kurs under de senaste 10 handelsdagarna före beslut om riktad nyemission, med marknadsmässig rabatt. Vid registrering av nyemissionen hos Bolagsverket kommer antalet A-aktier i MenuCard att uppgå till 4 832 966 stycken och A-aktiekapitalet kommer att uppgå till 604 121 SEK. Det samlade antal aktier (A- och B-aktier) kommer att uppgå till 12 399 347 och det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 549 918 SEK. Den aktuella riktade nyemissionen på 1 300 000 A-aktier innebär en andelsmässig utspädning om cirka 10,5 % för befintliga aktieägare, baserat på antalet aktier i bolaget före/efter nyemissionen.

Det konvertibla lånet på 4 743 000 SEK löper under 3 år till 7 procents ränta. Lånet har rätt till konvertering till samma pris som i den riktade nyemissionen; 1,395 SEK per aktie. Konverteringsrätten gäller i 24 månader. Om lånet konverteras av långivaren kommer detta, vid registrering av nyemissionen hos Bolagsverket, innebära att antalet B-akter i MenuCard kommer att öka med 3 400 000 stycken och totalt kommer att uppgå till 11 206 034 stycken, baserat på det aktuella befintliga antalet B-aktier. B-aktiekapitalet kommer i så fall att uppgå till
1 400 753 SEK. Sammanlagt kommer antalet aktier i MenuCard, som ett resultat av den riktade nyemissionen och i händelse av konvertering, att öka med 4 700 000 aktier och totalt uppgå till 15 799 347 aktier.

Motiv för riktad nyemission och frånträde av aktieägares företrädesrätt

Kapitaltillförseln genomförs i syfte att tillföra MenuCard rörelsekapital för att realisera bolagets planer om fortsatt tillväxt mot break-even och internationalisering. Aktieägarnas företrädesrätt har frångåtts med anledning av att bolaget har behov av en strategisk investerare, som kan styrka bolagets finansiella ställning både kortsiktigt och generellt.

Tecknare i den riktade nyemissionen

Den nya investeraren är Ove K. Invest A/S som ingår i Kraks Fond A/S. Kraks Fond är en fond inriktad på bland annat bolagsinvesteringar och är baserad i Köpenhamn. Fondens målsättning är att stimulera ekonomisk tillväxt genom investeringar i mindre tillväxtbolag. (http://www.kraksfond.dk/).

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:

”Jag är mycket stolt över att Kraks Fond, som är både stor och välrenommerad i Danmark, har valt att investera i vår tillväxtresa. Kraks Fond har fokus på att investera i mindre bolag med särskilda tillväxtmöjligheter. Jag välkomnar Kraks Fond både som investerare och som ny sparringpartner.”

Stig Christensen, VD for Kraks Fond, kommenterar:

”Vi har valt att investera i MenuCard eftersom vi ser ett spännande affärskoncept där teknologi effektiviserar en existerande marknad. Samtidigt har MenuCard på kort tid ingått avtal med en lång rad av Danmarks mest tongivande företag och restauranger.” 

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.

MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3-5 % och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 450 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 550 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Dokument & länkar