Bokslutskommuniké 11/12

Bokslutskommuniké Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2011/2012
(www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY)

Perioden 1 juni 2012 – 31 augusti 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,1 (2,2) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -28,3 (-26,5) MSEK
 • Resultat per aktie var efter utspädning -1,0 (-0,9) SEK
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 augusti 2012 uppgick till 380 (436) MSEK

Helåret 1 september 2011 – 31 augusti 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,0 (280,8) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -51,5 (101,8) MSEK
 • Resultat per aktie var efter utspädning -1,7 (3,5) SEK

Väsentliga händelser under perioden 1 juni 2012 – 31 augusti 2012

 • Resultat redovisades från fas II-studie i cancersmärta

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Avtal tecknades om avyttring av amerikanskt genterapibolag
 • Diamyd Medical begränsade satsningen på diabetesvaccinet
 • Extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB godkände avyttringen av amerikanskt genterapibolag


VD HAR ORDET
Det senaste kvartalet har vi varit upptagna med att ställa om kursen för Diamyd Medical för att säkerställa bolagets framgång på lång sikt. Vid rapportperiodens slut hade vi 380 miljoner kronor i kassan som tillsammans med vår börsnotering utgör betydande styrkor i det rådande ekonomiska klimatet.

Igår godkände Diamyd Medicals extra bolagstämma med överväldigande majoritet avyttringen av det amerikanska dotterbolaget Diamyd, Inc. tillsammans med de utvecklingsprojekt som är baserade på den så kallade NTDDS-plattformen med tillämpningar inom bland annat smärta och neuropati. Köparen, Periphagen Holdings, Inc., övertar NTDDS-verksamhetens alla kostnader och intäkter från och med 1 september 2012, samtidigt som Diamyd Medical behåller möjligheten att ta del av framtida framgångar för NTDDS-plattformen.

Dagen innan stämman meddelade vi även att styrelsen beslutat att begränsa investeringen i vidare utveckling av diabetesvaccinet Diamyd® för behandling och prevention av autoimmun diabetes till 30 miljoner SEK under de kommande tre åren. Just nu pågår en svensk forskarinitierad fas II-studie för att utvärdera om Diamyd® kan förhindra eller fördröja att typ 1-diabetes bryter ut hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen. Resultat från den studien är planerade till 2015. Det finns också initiativ från forskare att testa Diamyd® i kombination med andra läkemedel i små och mindre kostsamma kliniska pilotstudier. Ambitionen är att om tre år ha nya forskningsresultat som ger möjlighet till partnerskap med större läkemedelsbolag eller annan finansiering för projektet.

Genom dessa två beslut begränsar vi Diamyd Medicals finansiella åtaganden i de utvecklingsprojekt där vi haft motgångar i kliniska studier under de senaste 18 månaderna. Åtgärderna skall ses som steg i Diamyd Medicals arbete att bygga ett bolag med en långsiktigt stabil avkastning. Vi kommer att delge ytterligare information om detta i samband med bolagets ordinarie bolagsstämma i december.

Stockholm 31 oktober 2012

Peter Zerhouni
VD och koncernchef Diamyd Medical AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
1 JUNI 2012 – 31 AUGUSTI 2012

Resultat redovisades från fas II-studie i cancersmärta. Diamyd Medical har meddelat att en fas II-studie som utvärderar bolagets läkemedelskandidat NP2 Enkefalin inte uppnådde det primära syftet att visa smärtlindring i patienter med allvarlig och svårbehandlad cancersmärta. Behandlingen tolererades väl.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Avtal tecknades om avyttring av amerikanskt genterapibolag. Diamyd Medical AB tecknade avtal om avyttring av det amerikanska dotterbolaget Diamyd, Inc., som bedriver läkemedelsutveckling, främst avseende den så kallade NTDDS-plattformen med tillämpningar inom bland annat smärta och neuropati. Köparen, Periphagen Holdings, Inc., ägs av personer i ledningen för dotterbolaget Diamyd, Inc. Avtalet var villkorat av beslut vid extra bolagsstämma i Diamyd Medical. Med anledning av avyttringen senarelade Diamyd Medical sin bokslutskommuniké till den 31 oktober 2012.

Diamyd Medical begränsade satsningen på diabetesvaccinet. Diamyd Medical AB beslutade att avsätta högst 30 miljoner SEK över tre år till utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd®. Utvecklingsverksamheten koncentreras till dotterbolaget Diamyd Therapeutics.

Extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB godkände avyttringen av amerikanskt genterapibolag. Vid en extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB den 30 oktober 2012 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Diamyd, Inc., till Periphagen Holdings, Inc.

*** För att läsa hela rapporten, vänligen se bifogad pdf, eller besök www.diamyd.com ***

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, VD och koncernchef Diamyd Medical AB. Tel: 08-661 00 26

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar