Delårsrapport I 12/13

Delårsrapport 1, Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2012/2013

(www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY)

Perioden 1 september 2012 – 30 november 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0,2) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -1,8 (-3,5) MSEK
 • Resultat per aktie var efter utspädning -0,2 (-0,3) SEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 november 2012 uppgick till
  373 (414) MSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Avtal tecknades om avyttring av amerikanskt genterapibolag och en extra bolagsstämma
  i Diamyd Medical AB godkände avyttringen
 • Diamyd Medical begränsade satsningen på diabetesvaccinet Diamyd®

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Nya styrelseledamöter i Diamyd Medical AB
 • Styrelsens förslag till inlösen av aktier och fondemission samt alternativt förslag från aktieägare presenterades
 • Rekombinant vaccin från Protein Sciences fick godkänt av FDA

VD HAR ORDET
Så kom det positiva beskedet att Protein Sciences fått godkänt att börja marknadsföra och sälja sitt influensavaccin Flublok på den amerikanska marknaden. Det har tagit lång tid och de har övervunnit många hinder på vägen, men det är ett inspirerande exempel på att trägen vinner och godkännandet har väckt en hel del uppmärksamhet i USA. Protein Sciences planerar en begränsad lansering av produkten redan i februari 2013 och full lansering inför influensasäsongen 2013/14. Diamyd Medical äger cirka 8 procent av aktierna i Protein Sciences.

Flublok är det första vaccinet mot säsongsinfluensa tillverkat med modern DNA-teknik som når amerikanska marknaden. Fördelarna jämfört med traditionellt tillverkade vacciner är att det går snabbare att få fram en produkt från det att man identifierat årets influensastammar, att vaccinerna inte produceras i hönsägg och därför inte innehåller spår av ägg, samt att tillverkningen inte kräver användning av vare sig levande influensavirus, kvicksilverföreningen tiomersal eller antibiotika.
Protein Sciences utvecklar även ett liknande vaccin mot pandemisk influensa i samarbete med den amerikanska myndigheten the Biomedical Advanced Research and Development Authority.

Vi möter ett fortsatt stort intresse från forskare för vårt eget diabetesvaccin Diamyd®. Vår plan är att uppmuntra prövarinitierade studier där Diamyd® testas i kombination med andra läkemedel i begränsade, mindre kostsamma kliniska pilotstudier med nyinsjuknade typ 1-diabetespatienter. Genom att angripa sjukdomen från flera håll med kombinationsbehandling är tanken att diabetes-vaccinet ges större chans att påverka den autoimmuna sjukdomsprocessen som ligger bakom typ 1-diabetes. Vi vill även få igång fler prövarinitierade studier där man testar diabetesvaccinet i personer som ännu inte insjuknat, men som man vet har en förhöjd risk att utveckla typ 1-diabetes. Det pågår redan en sådan pilotstudie i Sverige där resultat väntas 2015. Genom att arbeta med externt finansierade forskargrupper kan vi testa fler behandlingsparadigm än om vi skulle drivit och finansierat alla studier själva.

Den 31 januari har vi extrastämma i Stockholm. Stämman ska ta ställning till att skifta ut 118 miljoner kronor eller en knapp tredjedel av kassan till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Om beslut fattas om inlösen kommer aktieägarna att få detaljerad information om inlösenförfarandet.

Stockholm den 23 januari 2013

Peter Zerhouni
VD och koncernchef Diamyd Medical AB

PS. Notera att historiska jämförelsetal i rapporten nu ges exklusive Diamyd Inc. och NTDDS-verksamheten som avyttrades under hösten 2012. DS.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
1 SEPTEMBER 2012 – 30 NOVEMBER 2012

Avtal tecknades om avyttring av amerikanskt genterapibolag och extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB godkände avyttringen. Diamyd Medical AB tecknade avtal om avyttring av det amerikanska dotterbolaget Diamyd, Inc., som bedriver läkemedelsutveckling främst avseende den så kallade NTDDS-plattformen med tillämpningar inom bland annat smärta och neuropati. Köparen, Periphagen Holdings, Inc., ägs av personer i ledningen för dotterbolaget Diamyd, Inc. Avtalet var villkorat av beslut vid extra bolagsstämma i Diamyd Medical. Med anledning av avyttringen senarelade Diamyd Medical sin bokslutskommuniké till den 31 oktober 2012. Vid en extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB den 30 oktober 2012 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Diamyd, Inc., till Periphagen Holdings, Inc.

Diamyd Medical begränsade satsningen på diabetesvaccinet. Diamyd Medical AB beslutade att avsätta högst 30 miljoner SEK över tre år till utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd®. Utvecklings-verksamheten koncentreras till dotterbolaget Diamyd Therapeutics.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Nya styrelseledamöter i Diamyd Medical AB. Vid Diamyd Medicals ordinarie årsstämma den 6 december 2012 valdes Erik Nerpin och Jonas Jendi in som nya styrelseledamöter. Anders Essen-Möller omvaldes till styrelseordförande och Maria-Teresa Essen-Möller till styrelseledamot. De tidigare styrelseledamöterna Lars Jonsson, Joseph Janes och Christer Lindberg hade avböjt omval.

Styrelsens förslag till inlösen av aktier och fondemission samt alternativt förslag från aktieägare presenterades. Diamyd Medical AB offentliggjorde styrelsens fullständiga förslag till inlösen av aktier och fondemission, inklusive styrelsens och revisorernas yttranden och redogörelser enligt aktiebolagslagen, som ska behandlas vid en extra bolagsstämma den 31 januari 2013. Vidare offentliggjordes ett alternativt förslag avseende strukturen av inlösenförfarandet som framställts av aktieägaren Bertil Lindkvist.

Rekombinant vaccin från Protein Sciences fick godkänt av FDA. Amerikanska läkemedels-myndigheten FDA godkände Protein Sciences Corporations vaccin Flublok mot säsongsinfluensa för behandling av vuxna mellan 18 och 49 år. Diamyd Medical äger cirka 8 procent av aktierna i Protein Sciences Corporation.

*** För att läsa hela rapporten, vänligen se bifogad PDF, eller besök www.diamyd.com ***

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, VD och koncernchef Diamyd Medical AB. Tel: 08-661 00 26

Diamyd Medical AB (publ), Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26. Fax: 08-661 63 68. E-post: info@diamyd.com. Org nr: 556530-1420.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar