Delårsrapport II 12/13

Delårsrapport 2, Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2012/2013
(www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY)

Perioden 1 december 2012 – 28 februari 2013

Koncernen inklusive verksamheter under avveckling

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0,6) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,2 (-4,2) MSEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 28 feb 2013 uppgick till 367 (408) MSEK

Första halvåret 1 september 2012 – 28 februari 2013

Koncernen inklusive verksamheter under avveckling

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,6) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -8,0 (-7,7) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 december 2012 – 28 februari 2013

 • Nya styrelseledamöter i Diamyd Medical AB
 • Rekombinant influensavaccin från Protein Sciences fick godkänt av FDA
 • Diamyd Medical meddelade att en ny klinisk studie planeras med diabetesvaccinet Diamyd®
 • Vid en extra bolagsstämma uppnådde varken styrelsens förslag till inlösen av aktier och fondemission, eller alternativt förslag från aktieägare, erforderlig majoritet
 • Diamyd Medicals större aktieägare nådde överenskommelse och en begärd extra bolagsstämma, som avsåg att behandla ett förslag att Diamyd Medical skulle gå i omedelbar likvidation, ställdes in

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Diamyd Medical kallade till extra bolagsstämma för att bland annat besluta om omstrukturering av Diamyd-koncernen, utdelning av dotterbolag och minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna
 • Diamyd Medical observationsnoterades


VD HAR ORDET

De senaste månaderna har varit mycket händelserika för Diamyd Medical och dess ägare. Den tidigare inkomna begäran om extra bolagsstämma för att behandla en föreslagen likvidation av Diamyd Medical AB drogs tillbaka efter att de största ägarna kommit överens om en lösning som tillgodoser begäran att merparten av kassan ska skiftas ut till aktieägarna samtidigt som utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd® kan fortsätta. Som en följd av överenskommelsen kallade styrelsen i förra veckan till ännu en extra bolagsstämma i Diamyd Medical för att ta flera avgörande beslut rörande bolagets likväl som diabetesverksamhetens framtid.

Det helägda dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB ska delas ut till aktieägarna och överta moderbolagets namn Diamyd Medical AB. Detta bolag ska behålla en kassa om cirka 50 miljoner kronor och äga den befintliga diabetesverksamheten, inklusive alla rättigheter till diabetesvaccinet Diamyd®, samt innehavet i det amerikanska genterapibolaget Periphagen. Aktierna i detta bolag ska listas för handel och ha aktier av serie A och B på samma sätt som Diamyd Medical AB har i dag.

Efter utdelningen av dotterbolaget till aktieägarna föreslås det kvarvarande bolaget, alltså nuvarande moderbolaget Diamyd Medical, byta namn till Mertiva AB. Mertivas tillgångar kommer utgöras av en kassa om drygt 300 miljoner kronor och innehaven i det amerikanska vaccinbolaget Protein Sciences Corporation och det svenska diagnostikbolaget Mercodia AB. Samtliga A-aktier i bolaget ska omvandlas till B-aktier och huvudelen av kassan ska så snart som möjligt skiftas ut till aktieägarna. I ett första steg skiftas knappt 120 miljoner kronor ut till aktieägarna genom ett inlösenförfarande där var femte aktie löses in mot 20 kronor.

Uppdelning av bolagen skapar en tydligare investeringsprofil där Mertiva AB efter utskiftning av kassan blir ett förvaltande bolag med en ägarandel om cirka 8 procent i privatägda Protein Sciences Corporation som viktigaste tillgång. Mertiva-aktien blir ett av få noterade värdepapper i världen som erbjuder en exponering mot Protein Sciences. Vaccinbolaget är i en spännande fas och fick i början av året sitt rekombinant tillverkade vaccin mot säsongsinfluensa, Flublok, godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Hittills har endast en begränsad marknadslansering skett, men en full marknadslansering planeras inför influensasäsongen 2013/14.

Det ”nya” Diamyd Medical AB ska vara ett rent diabetesbolag och kommer initialt ha fokus på den fortsatta utvecklingen av det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd®. Vi kommer dock vara öppna för nya affärsmöjligheter inom diabetesområdet. Bolaget har gedigen erfarenhet av läkemedels-utveckling och tillgång till internationell medicinsk expertis inom diabetes. Därutöver ingick vi 2010 ett av Sveriges genom tiderna största samarbetsavtal inom läkemedelsutveckling med det ledande globala läkemedelsbolaget Johnson & Johnson. I kombination med den entreprenörsanda som alltid präglat bolaget, har vi potential att kunna uppfylla visionen - att kunna behandla eller förhindra autoimmun diabetes genom vaccination med Diamyd® och den aktiva substansen GAD.

Stockholm den 27 mars 2013

Peter Zerhouni
VD och koncernchef Diamyd Medical AB


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
1 SEPTEMBER 2012 – 28 FEBRUARI 2013

Nya styrelseledamöter i Diamyd Medical AB. Vid Diamyd Medicals ordinarie årsstämma den 6 december 2012 valdes Erik Nerpin och Jonas Jendi in som nya styrelseledamöter. Anders Essen-Möller omvaldes till styrelseordförande och Maria-Teresa Essen-Möller till styrelseledamot. De tidigare styrelseledamöterna Lars Jonsson, Joseph Janes och Christer Lindberg hade avböjt omval.

Rekombinant vaccin från Protein Sciences fick godkänt av FDA. Amerikanska läkemedels-myndigheten FDA godkände Protein Sciences Corporations vaccin Flublok mot säsongsinfluensa för behandling av vuxna mellan 18 och 49 år. Diamyd Medical äger cirka 8 procent av aktierna i Protein Sciences Corporation.

Diamyd Medical meddelade att en ny klinisk studie planeras med diabetesvaccinet Diamyd®. I studien kommer Diamyd® att testas i en unik kombination med andra läkemedel i syfte att förstärka diabetesvaccinets effekt. Diamyd Medical har tecknat avtal med Linköpings universitet om att genom-föra den forskarinitierade studien och studien har godkänts av Läkemedelsverket.

Vid en extra bolagsstämma uppnådde varken styrelsens förslag till inlösen av aktier och fondemission, eller alternativt förslag från aktieägare, erforderlig majoritet. På den extra bolagsstämman den 31 januari 2013 behandlades styrelsens fullständiga förslag till inlösen av aktier och fondemission, inklusive styrelsens och revisorernas yttranden och redogörelser enligt aktiebolagslagen, samt det alternativa förslaget avseende strukturen av inlösenförfarandet som framställts av aktieägaren Bertil Lindkvist. Inget av de framlagda förslagen om minskning av aktie-kapitalet för återbetalning till aktieägarna uppnådde erforderlig majoritet enligt aktiebolagslagen. Därmed förföll även förslaget till fondemission.

Diamyd Medicals större aktieägare nådde överenskommelse och den begärda extra bolagsstämman, som avsåg att behandla ett förslag att Diamyd Medical skulle gå i omedelbar likvidation, ställdes in. Den 8 februari 2013 inkom en grupp aktieägare, som uppgav sig företräda 8 883 351 B-aktier i Diamyd Medical, med en begäran om extra bolagsstämma för att bland annat behandla ett förslag att Diamyd Medical skulle gå i omedelbar likvidation. Den 18 februari 2013 offentliggjordes i pressmeddelande att en grupp aktieägare i Diamyd Medical AB, som representerar en majoritet av rösterna i bolaget, nått en överenskommelse om att skifta ut överskottet i moderbolagets kassa till aktieägarna samt att stämpla om alla aktier till B-aktier med lika rösträtt. De enades också om att aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB ska delas ut till aktieägarna samt att samma bolag kapitaliseras med cirka 50 miljoner kronor. Bolaget ska ha A-aktier och B-aktier på samma sätt som Diamyd Medical AB har idag. Som en följd av överenskommelsen ställdes den begärda extra bolagsstämman in.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Diamyd Medical kallade till extra bolagsstämma för att bland annat besluta om omstrukturering av Diamyd-koncernen, utdelning av dotterbolag och minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.
De förslag till beslut som stämman ska behandla baseras på den överenskommelse som träffats mellan en grupp större aktieägare och som offentliggjordes via pressmeddelande den 18 februari 2013.

Diamyd Medical observationsnoterades. Diamyd Medical AB offentliggjorde den 21 mars 2013 kallelse till extra stämma med information om förslag om omstrukturering av Diamyd Medical och utdelning av dotterbolag. Enligt gällande regelverk blir ett bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm observationsnoterat om bolaget planerar att genomgå en så genomgripande förändring av verksamheten eller organisationen så att bolaget framstår som ett nytt bolag. NASDAQ OMX Stockholm AB beslutade därför att observationsnotera aktierna i Diamyd Medical AB.

*** För att läsa hela rapporten, vänligen besök www.diamyd.com, eller se bifogad PDF ***


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Zerhouni, VD och koncernchef Diamyd Medical AB. Tel: 08-661 00 26


Diamyd Medical AB (publ), Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26. Fax: 08-661 63 68. E-post: info@diamyd.com. Org nr: 556530-1420.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar