Delårsrapport III 11/12

september 2011 – maj 2012

Delårsrapport Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2011/2012
(www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY)

Perioden 1 mars 2012 – 31 maj 2012

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,3 (19,5) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -1,9 (-43,6) MSEK
  • Resultat per aktie var efter utspädning -0,1 (-1,5) SEK
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 maj 2012 uppgick till 389 (442) MSEK

Första tre kvartalen 1 september 2011 – 31 maj 2012

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,0 (278,5) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -23,2 (128,4) MSEK
  • Resultat per aktie var efter utspädning -0,8 (4,4) SEK

Väsentliga händelser under perioden 1 mars 2012 – 31 maj 2012

  • Fas II-studie i cancersmärta fullrekryteras

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Resultat redovisades från fas II-studie i cancersmärta

VD HAR ORDET
Vi meddelar idag att fas II-studien med NP2 Enkefalin inte uppnådde det primära syftet att visa smärtlindring i patienter med allvarlig och svårbehandlad cancersmärta. Behandlingen tolererades dock väl och förefaller vara säker, vilket är positivt och en observation av stor vikt för vår NTDDS-plattform, en genbaserade innovativ teknik att leverera läkemedel direkt till nervsystemet.

Avsaknaden av effekt i den dubbelblinda delen av studien är överraskande med tanke på den robusta prekliniska datan och de hoppingivande resultaten från den föregående fas I-studien med NP2 Enkefalin. Vi måste dock acceptera att vi fortfarande är i början av utvecklingen av NTDDS-tekniken i människa och konceptet med nervspecifik leverans av gener kan fungera även om effekt inte kunde påvisas i denna relativt begränsade studie. Klinisk utveckling i patienter med svårbehandlad smärta på grund av framskriden cancer är en komplicerad uppgift på många sätt. Med en etablerad säkerhetsprofil utökas våra utvecklingsalternativ. Andra sjukdomar kan visa sig vara lämpligare för detta mångsidiga behandlingskoncept, med antingen NP2 Enkefalin eller andra läkemedelskandidater från vår NTDDS-plattform.

Studien och analysen av data pågår fortfarande och det är ännu för tidigt att avgöra vilken väg framåt som är bäst för den fortsatta utvecklingen av NP2 Enkefalin respektive NTDDS-plattformen. På kort sikt kommer vi naturligtvis att minska kostnaderna samtidigt som vi ser över utvecklingsplanen och tillhörande budget. Vi får också se över vår plan att utlicensiera NP2 Enkefalin baserat på fas II-resultaten.

Samtidigt förblir intresset inom forskarvärlden högt för konceptet att förebygga, behandla och bota typ 1-diabetes med en vaccin-liknande behandling. Detta var ett genomgående tema vid den senaste IDS-konferensen (Immunology of Diabetes Society) i Kanada. I samband med det mötet meddelade insulinjätten Novo Nordisk att de öppnar ett forskningscenter inom typ 1-diabetes med 20 forskare i Seattle, USA, med målet att ta projekt inom immunoterapi från upptäcktsfas till små explorativa kliniska studier i typ 1-diabetes. Detta är intressant med tanke på den fortsatta utvecklingen av vårt eget diabetesvaccin Diamyd®.

Än i dag har ingen enskild behandling på ett övertygande sätt lyckats visa en kliniskt betydelsefull förändring av sjukdomsförloppet vid typ 1-diabetes och budskapen jag tog med mig från IDS är att vi måste prova kombinationer av flera olika behandlingar samt att arbeta med att försöka förebygga typ 1-diabetes. Det pågår redan en svensk preventionsstudie med vårt diabetesvaccin där friska barn med hög risk att utveckla typ 1-diabetes behandlas i förebyggande syfte. Resultat från den studien är planerat till 2015. Det finns också initiativ från forskare att testa vårt diabetesvaccin i kombination med andra läkemedel i små och mindre kostsamma kliniska pilotstudier inom nydiagnostiserad typ 1-diabetes.

Den pågående utvärderingen av bolagets strategiska inriktning kommer att underlättas när vi nu har tillgång till resultaten från fas II-studien med NP2 Enkefalin. Diamyd Medicals finansiella situation är fortsatt stark och den 31 maj 2012 hade vi en kassa om 389 MSEK, motsvararande 13 kronor per aktie.

Stockholm 3 juli 2012

Peter Zerhouni
VD och koncernchef Diamyd Medical AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
1 MARS 2012 – 31 MAJ 2012

Fas II-studie i cancersmärta fullrekryteras. Den sista deltagaren har rekryterats till Diamyd Medicals fas II-studie där cancersmärta behandlas med läkemedelskandidaten NP2 Enkefalin. Fas II-studien avser att utvärdera NP2 Enkefalin för behandling av svår och långvarig cancersmärta. Det är den första större och placebokontrollerade kliniska studien med en läkemedelskandidat baserad på Diamyd Medicals patenterade NTDDS-teknik, en unik metod att leverera läkemedel direkt till nervsystemet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Resultat redovisades från fas II-studie i cancersmärta. Diamyd Medical har meddelat att en fas II-studie som utvärderar bolagets läkemedelskandidat NP2 Enkefalin inte uppnådde det primära syftet att visa smärtlindring i patienter med allvarlig och svårbehandlad cancersmärta. Behandlingen tolererades dock väl, vilket styrker säkerhetsprofilen för bolagets NTDDS-teknik.

*** För att läsa hela rapporten, vänligen se bifogad PDF, eller besök www.diamyd.com ***

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, VD och koncernchef Diamyd Medical AB. Tel: 08-661 00 26

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt biotech-bolag med inriktning på utveckling av läkemedel för behandling av smärta, neuropati och diabetes. Bolagets utvecklingsprojekt för behandling av långvarig smärta och neuropati använder den patenterade NTDDS-plattformen (Nerve Targeting Drug Delivery System) för att leverera läkemedel direkt till nervsystemet. Utvecklingsprojektet inom diabetes utgörs av proteinet GAD65 för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Diamyd Medical har även innehav i vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige).

Diamyd Medical har kontor i Sverige och i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical AB (publ), Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26.
Fax: 08-661 63 68. E-post: info@diamyd.com. Org nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar