Diamyd Medical offentliggör styrelsens fullständiga förslag till inlösen av aktier och fondemission samt alternativt förslag från aktieägare

Diamyd Medical AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör i dag styrelsens fullständiga förslag till inlösen av aktier och fondemission, inklusive styrelsens och revisorernas yttranden och redogörelser enligt aktiebolagslagen, som ska behandlas vid en extra bolagsstämma den 31 januari 2013. Vidare offentliggörs ett alternativt förslag avseende strukturen av inlösenförfarandet som framställts av aktieägaren Bertil Lindkvist. Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.diamyd.com.

Styrelsens förslag innebär sammanfattningsvis att Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 4 929 855,50 SEK genom indragning av högst 9 859 711 aktier. Ändamålet med minskningen är återbetalning till Bolagets aktieägare med högst 118 316 532 SEK. Varje aktieägare ska erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie (oavsett aktieslag) och tre inlösenrätter ska berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av en (1) aktie i Bolaget (oavsett aktieslag) mot ett kontant belopp om 12 SEK. För att inlösenförfarandet ska kunna genomföras utan tillstånd föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar om en fondemission varigenom aktiekapitalet ökas med 4 929 855,50 SEK. Fondemissionen ska genomföras genom överföring från fritt eget kapital och ske utan utgivande av nya aktier.

Aktieägaren Bertil Lindkvist har begärt att stämman ska ta ställning till ett alternativt förslag avseende strukturen av inlösenförfarandet. Bertil Lindkvists förslag innebär att var femte aktie ska inlösas för 20 SEK. Förslaget innebär en minskning av bolagets aktiekapital med högst 2 957 913 SEK genom indragning av högst 5 915 826 aktier. Varje aktieägare ska erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie (oavsett aktieslag) och fem (5) inlösenrätter ska berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av en (1) aktie (oavsett aktieslag) i Bolaget mot ett kontant belopp om 20 SEK. Bertil Lindkvists förslag innebär att i princip samma belopp ska återbetalas till aktieägarna som enligt styrelsens förslag. Mot bakgrund av att Bertil Lindkvists förslag innebär inlösen av ett lägre antal aktier och därmed minskning av aktiekapitalet med ett lägre belopp, är en fondemission om 2 957 913 SEK tillräcklig för att återställa aktiekapitalet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd och koncernchef Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com


Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt utgörs av proteinet GAD65 för behandling och prevention av autoimmun diabetes. En svensk forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera om GAD65 kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen.

Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige).

Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar