Extra bolagsstämma för behandling av en grupp aktieägares förslag att Diamyd Medical ska gå i omedelbar likvidation

En grupp aktieägare har i skrivelse till styrelsen i Diamyd Medical den 8 februari 2013 begärt att styrelsen skall sammankalla extra bolagsstämma för behandling av deras förslag att Diamyd Medical ska gå i omedelbar likvidation. Aktieägarna uppger sig företräda 8 883 351 B-aktier i Diamyd, vilket motsvarar ca 21 procent av röstetalet och 30 procent av det totala antalet aktier.

Utöver förslaget till likvidation föreslår denna grupp aktieägare att stämman ska välja ny styrelse, att bolaget ska byta namn till Diamyd Sverige AB (publ) samt att bolagsstämman ska lämna en instruktion till styrelsen att etablera ett helägt dotterbolag. Dotterbolaget ska ha samma antal aktier som Diamyd och med aktier av enbart ett aktieslag. Diamyd ska till detta dotterbolag överlåta samtliga av Diamyd ägda aktier samt en kassa om cirka 40 000 000 kronor.

Styrelsen har i anledning av denna begäran beslutat att kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2013. Kallelsen kommer att offentliggöras i Post och Inrikes Tidningar den 13 februari 2013. Kallelsen och brevet från aktieägarna finns tillgängliga på Diamyds hemsida www.diamyd.com.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Essen-Möller, styrelseordförande Diamyd Medical AB
Tel: 070-551 0679. E-post: anders.essen-moller@diamyd.com


Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt utgörs av proteinet GAD för behandling och prevention av autoimmun diabetes. En svensk forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera om GAD kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen.

Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige).

Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar