Förslag till styrelse och inlösen av aktier i Diamyd Medical AB

I samband med valberedningens arbete har Diamyd Medicals största aktieägare Anders Essen-Möller, Bertil Lindkvist och Östersjöstiftelsen även fört en diskussion om bolagets framtida verksamhet och strategi. Detta har lett fram till följande förslag.

Förslag till inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna
Aktieägarna planeras att erbjudas möjlighet till inlösen av var tredje aktie (oavsett aktieslag) mot kontant betalning om 12 kronor per aktie. Härigenom kommer 118,3 miljoner kronor att återbetalas till aktieägarna. Förslaget kommer att läggas fram på en extra bolagsstämma som är planerad att hållas under andra halvan av januari 2013.

Vid den extra bolagsstämman kommer även föreslås att reservfonden, som enligt den balansräkning som kommer att framläggas på årsstämman uppgår till 96,6 miljoner kronor, omvandlas till fritt eget kapital. Detta, i förening med andra åtgärder för omstrukturering av koncernens kapital, skapar förutsättningar för ytterligare återbetalning till aktieägarna i samband med årsstämman 2013.

Förslag till styrelse etc.
Följande förslag kommer att läggas fram vid årsstämman den 6 december 2012:

Val av styrelse och styrelsearvoden
Omval av Anders Essen-Möller och Maria-Teresa Essen-Möller samt nyval av Erik Nerpin och Jonas Jendi. Lars Jonsson, Joseph Janes och Christer Lindberg har avböjt omval. Anders Essen-Möller föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Anders Essen-Möller föreslås såsom arbetande styrelseordförande erhålla en total årlig ersättning om 600 000 (1 140 000) kronor. Övriga styrelseledamöter föreslås erhålla ett årligt arvode om 125 000 kronor vardera. Den totala ersättningen till styrelsen uppgår därmed till 975 000 kronor och inkluderar ersättning för arbete i revisionsutskott om sådant tillsätts.

Erik Nerpin, född 1961, är advokat och delägare i Kilpatrick Townsend Advokatbyrå.

Jonas Jendi, född 1970, är civilekonom. De senaste 10 åren har han lett Cogmed, ett bolag som bygger på forskningsresultat från Karolinska Institutet och som köptes av Pearson 2010.

Val av revisor och revisorsarvode
Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Eva Blom. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Ordförande vid årsstämman
Advokat Erik Nerpin föreslås bli vald till ordförande vid årsstämman.

Principer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2013
Valberedningen inför årsstämman 2013 föreslås bli utsedd på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämman den 7 december 2011, det vill säga enligt följande. Valberedningen ska bestå av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningens medlemmar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter utse en ersättare. Valberedningen ska inför årsstämman 2013 lämna förslag till beslut om: (i) val av ordförande vid stämman, (ii) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iii) arvode till var och en av styrelseledamöterna, (iv) val av revisor, (v) ersättning till revisorer och (vi) regler för valberedning inför årsstämman 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd och koncernchef Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt utgörs av proteinet GAD65 för behandling och prevention av autoimmun diabetes. En svensk forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera om GAD65 kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen.

Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige).

Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar