Information inför extra bolagsstämma i Diamyd Medical den 22 april som hålls med anledning av föreslagen omstrukturering av Diamyd-koncernen

Förutsatt att den extra bolagsstämman i Diamyd Medical AB den 22 april godkänner den föreslagna omstruktureringen av Diamyd-koncernen, efter vilken Diamyd Medical AB byter namn till Mertiva AB, planerar den tillträdande styrelsen i blivande Mertiva AB att i ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman utse Andreas Bergsten till VD. Den föreslagna omstruktureringen innebär bland annat att dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB delas ut till aktieägarna och avses noteras på NASDAQ OMX First North. Nuvarande VD för Diamyd Medical AB, Peter Zerhouni, kommer att kvarstå som VD för Diamyd Therapeutics AB.

Bakgrund till förslaget till omstrukturering
Som tidigare offentliggjorts i pressmeddelanden den 18 februari och 21 mars 2013 föranleddes kallelsen till extra bolagsstämma av att en grupp aktieägare i Diamyd Medical AB, som tillsammans representerar en majoritet av rösterna och aktiekapitalet i bolaget, träffat en överenskommelse. Överenskommelsen innebär bland annat att aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB, som ska kapitaliseras med cirka 50 miljoner SEK samt äga den befintliga diabetesverksamheten och innehavet i Periphagen Inc, delas ut till aktieägarna. Bolaget kommer byta namn till Diamyd Medical AB. Moderbolaget byter samtidigt namn till Mertiva AB. Kvar i Mertiva AB blir resterande kassa om drygt 300 miljoner SEK samt innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB. Huvuddelen av kassan i Mertiva AB föreslås att så snart som möjligt skiftas ut till aktieägarna.


VD-byte i Diamyd Medical (blivande Mertiva)

Den tillträdande styrelsen i blivande Mertiva AB planerar att i ett konstituerande styrelsemöte efter den extra bolagsstämman 22 april utse Andreas Bergsten till verkställande direktör.

Andreas Bergsten, född 1967, arbetar för närvarande som egen konsult inom finans och företagsledning och har som konsult primärt arbetat åt riskkapitalbolag. Andreas har tidigare varit CFO i fyra olika bolag och arbetade dessförinnan på Citigroup, först som finansanalytiker, därefter som storkundsansvarig. Andreas har en civilekonomexamen/master från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University MBA Program.

Den tillträdande styrelsen i blivande Mertiva AB har för avsikt att ta upp till behandling en flytt av bolagets listning från NASDAQ OMX Nordic Stockholm till annan, ej reglerad marknadsplats.


Inlösenförfarande i Diamyd Medical (blivande Mertiva) och sakutdelning av Diamyd Therapeutics

Utskiftningen av kassan i blivande Mertiva AB föreslås som tidigare meddelats ske genom att tillgängligt fritt eget kapital skiftas ut genom frivillig aktieinlösen. Aktieägare kommer att erhålla en inlösenrätt per innehavd aktie och fem inlösenrätter berättigar aktieägaren att påkalla inlösen av en aktie i bolaget. För varje inlöst aktie ska aktieägare erhålla en kontant ersättning om 20 kronor. Styrelsen föreslår också att stämman fattar beslut om vinstutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB, varvid tre A-aktier i blivande Mertiva AB ska medföra rätt till en A-aktie i dotterbolaget och tre B-aktier i blivande Mertiva AB ska medföra rätt till en B-aktie i dotterbolaget.


Sammanfattande tidplan för inlösenförfarande och sakutdelning av Diamyd Therapeutics

22 april 2013
Extra bolagsstämma i Diamyd Medical. Sista dag för handel i Diamyd-aktien inklusive inlösenrätt och rätt till sakutdelning

23 april 2013
Första dag för handel i Diamyd-aktien exklusive inlösenrätt och rätt till sakutdelning

25 april 2013
Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter och rätt till sakutdelning

30 april – 21 maj 2013
Anmälningsperiod för påkallande av inlösen

30 april – 16 maj 2013
Handel med inlösenrätter på NASDAQ OMX Stockholm

Omkring 14 juni 2013
Utbetalning av inlösenlikvid

Notering av Diamyd Therapeutics (blivande Diamyd Medical) på NASDAQ OMX First North
Som tidigare meddelats avses aktierna i Diamyd Therapeutics AB bli föremål för handel på NASDAQ OMX First North. Den första handelsdagen planeras bli i mitten av maj 2013. Diamyd Therapeutics AB kommer att ändra namn till Diamyd Medical AB samtidigt som nuvarande Diamyd Medical AB byter namn till Mertiva AB.

Peter Zerhouni, nuvarande verkställande direktör för Diamyd Medical AB (blivande Mertiva AB) kommer kvarstå som verkställande direktör i Diamyd Therapeutics AB (blivande Diamyd Medical AB).

Styrelsen i Diamyd Therapeutics AB (blivande Diamyd Medical AB) kommer initialt att utgöras av Anders Essen-Möller (styrelseordförande), Maria-Teresa Essen-Möller samt Erik Nerpin. Samtliga ingår idag i Diamyd Medical ABs styrelse.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd och koncernchef Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt utgörs av proteinet GAD för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Två svenska forskarinitierade fas II-studier med GAD pågår för närvarande. En studie för att utvärdera om GAD kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen samt en studie där man utvärderar om GAD i kombination med relativt höga doser av D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes.

Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige).

Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar