Information om kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB

Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Diamyd Medicals hemsida www.diamyd.com från och med torsdag den 8 november 2012.

Kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB
Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 december 2012 kl. 15.00 i Wenströmsalen, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.


Deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 30 november 2012, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast fredagen den 30 november 2012, per post på adress Diamyd Medical, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 30 november 2012.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. En återblick på året som gått, VD Peter Zerhouni.
 7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 1. Beslut:
  a.   Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b.   Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c.   Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.      
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 3. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
 4. Val av revisor.
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 6. Beslut om valberedning inför årsstämman 2013.
 7. Beslut om bemyndigande om utgivande av aktier.
 8. Beslut om bemyndigande om återköp av aktier.
 9. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Erik Nerpin väljs till ordförande vid stämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011/2012.

Val av styrelseledamöter, revisor och beslut om arvoden m.m. (punkt 9-12 och 14)

Diamyd Medicals valberedning avser att lägga fram sitt förslag till val av styrelse m m senast två veckor före årsstämman. Valberedningens förslag kommer då att offentliggöras genom pressmeddelande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare med i huvudsak samma innehåll som de riktlinjer som beslutades vid årsstämman den 7 december 2011. Dessa innebär i huvudsak att det totala villkorspaketet ska utgöra en marknadsmässig och avvägd blandning av fast lön och pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Riktlinjerna ska kunna frångås om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande om utgivande av aktier (punkt 15)

För att möjliggöra förvärv av företag, rörelser eller enstaka rörelsetillgångar samt kapitalanskaffning föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av sammantaget högst 10 procent av antalet aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning.

Bemyndigande om återköp av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av B-aktier i Diamyd Medical på NASDAQ OMX Stockholm (”Börsen”). Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall ske i enlighet med bestämmelserna om återköp av aktier i ”Regelverk för emittenter” utfärdat av Börsen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att optimera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.


Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post på adress Diamyd Medical AB, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm eller per e-post investor.relations@diamyd.com.


Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 29 579 133 varav 1 437 876 av serie A (1 röst) och 28 141 257 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 4 252 001,7.

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, revisorernas yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och om bolagsstyrningsrapporten samt övriga handlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.diamyd.com senast från och med torsdagen den 15 november 2012 och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i november 2012
Diamyd Medical AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd och koncernchef Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt utgörs av proteinet GAD65 för behandling och prevention av autoimmun diabetes. En svensk forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera om GAD65 kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen.

Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige).

Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar