Information om kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

Följande kallelse till extra bolagsstämma kommer att hållas tillgänglig på Diamyd Medicals hemsida www.diamyd.com från och med fredag den 21 december 2012.

Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 31 januari 2013 kl. 14.00 i Kungsträdgården, Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 januari 2013, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast fredagen den 25 januari 2013, per post på adress Diamyd Medical, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 25 januari 2013.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två protokolljusterare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

7. Beslut om fondemission.

8. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokaten (tillika styrelseledamoten) Erik Nerpin väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna (punkt 6)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 4 929 855,50 SEK genom indragning av högst 9 859 711 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 SEK. Ändamålet med minskningen är återbetalning till bolagets aktieägare med ett belopp om totalt högst 118 316 532 SEK. Minskningen ska genomföras genom frivillig inlösen där de aktier som slutligen ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma aktieägare med inlösenrätter. Varje aktieägare ska erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie (oavsett aktieslag) och tre (3) inlösenrätter ska berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av en (1) aktie (oavsett aktieslag) i bolaget.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter ska vara torsdagen den 7 februari 2013. Anmälningsperioden för påkallande av inlösen ska löpa mellan tisdagen den 12 februari och tisdagen den 5 mars 2013. Handel med inlösenrätter på NASDAQ OMX Stockholm avses att pågå mellan tisdagen den 12 februari 2013 och torsdagen den 28 februari 2013. Mottagare av inlösenrätter ska ha rätt att sälja högst 1 000 inlösenrätter courtagefritt. För varje inlöst aktie ska aktieägare erhålla en kontant ersättning om 12 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde kommer att tas från bolagets fria egna kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt ökningen av aktiekapitalet enligt i punkten 7 nedan föreslagen fondemission, vilket förväntas ske omkring den 20 mars 2013. Vidare föreslår styrelsen att beslutet villkoras av att bolagsstämman även beslutar om fondemission enligt föreslagna villkor i punkten 7 nedan. Styrelsen bedömer att minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket, eller allmän domstol, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission vilken medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Beslut om fondemission (punkt 7)
För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 6 ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i tvistiga fall, hos allmän domstol, föreslår styrelsen att bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför en fondemission varigenom bolagets aktiekapital återställs till lägst det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen. Styrelsen föreslår därför att stämman ska besluta om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 4 929 855,50 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier och innebär att aktiens kvotvärde höjs.

Övrig information
Förslagen till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 6 förutsätter för sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För beslut om minskning av aktiekapitalet erfordras även att stämman beslutar om fondemission enligt punkt 7 för vilket erfordras enkel majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 29 579 133 varav 1 437 876 av serie A (1 röst) och 28 141 257 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 4 252 001,7.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.diamyd.com, från och med den 10 januari 2013 och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i december 2012
Diamyd Medical AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd och koncernchef Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com


Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt utgörs av proteinet GAD65 för behandling och prevention av autoimmun diabetes. En svensk forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera om GAD65 kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen.

Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige).

Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar