Information om kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

Följande kallelse till extra bolagsstämma kommer att hållas tillgänglig på Diamyd Medicals hemsida www.diamyd.com från och med onsdag den 13 februari 2013.

Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2013 kl. 14.00 i Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 mars 2013, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast torsdagen den 7 mars 2013, per post på adress Diamyd Medical, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 7 mars 2013.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman.

2.Val av ordförande.

3.Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.Godkännande av dagordning.

5.Val av en eller två protokolljusterare.

6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.Förslag från aktieägare:

a) nyval av styrelse;

b) anta ny bolagsordning, med enda ändringen att § 1 ändras så att bolagets nya firma blir Diamyd Sverige AB     (publ);

c) instruktion till Diamyd Medical ABs styrelse att etablera ett helägt dotterbolag, med samma antal aktier som       Diamyd Medical AB och med aktier av enbart ett aktieslag samt till detta dotterbolag överlåta samtliga av Bolaget ägda aktier samt en kassa om cirka 40 000 000 kronor; samt

d) att Diamyd Medical AB skall träda i likvidation med effekt från dagen för den extra bolagsstämman.

8. Stämmans avslutande.

Förslag från aktieägare

En grupp aktieägare (i det följande ”Aktieägarna”) har i skrivelse till styrelsen i Diamyd Medical AB (”Diamyd) dagtecknad den 8 februari 2013 framställt begäran att styrelsen i Diamyd skall sammankalla extra bolagsstämma för behandling av de frågor som framgår av punkt 7 i ovan angivna förslag till dagordning.

Aktieägarna uppger sig företräda 8 883 351 B-aktier i Diamyd, vilket motsvarar ca 21 procent av röstetalet och 30 procent av det totala antalet aktier i Diamyd.

Aktieägarnas brev till Diamyd, inklusive Aktieägarnas fullständiga förslag till likvidation och förteckning över Aktieägarna, finns tillgängligt hos Diamyd och på Diamyds hemsida, www.diamyd.com.

Diamyds styrelse kommer jämlikt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen att upprätta en redogörelse avseende händelser av väsentlig betydelse för Diamyds ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades. Denna redogörelse, tillsammans med Diamyds revisorers yttrande över redogörelsen, kommer att finnas tillgängligt hos Diamyd och på Diamyds hemsida från och med den 20 februari 2013.

Samtliga handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övrig information

Antalet aktier i Diamyd uppgår vid kallelsen till 29 579 133 varav 1 437 876 av serie A (1 röst) och 28 141 257 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 4 252 001,7.

Stockholm den 11 februari 2013

Diamyd Medical AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Essen-Möller, styrelseordförande Diamyd Medical AB
Tel: 070-551 0679. E-post: anders.essen-moller@diamyd.com


Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt utgörs av proteinet GAD för behandling och prevention av autoimmun diabetes. En svensk forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera om GAD kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen.

Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige).

Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar