Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Diamyd Medical AB (publ)

Report this content

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Diamyd Medical AB (publ) Diamyd Medical (org.nr. 556530-1420) utvecklar ett vaccin mot insulinberoende diabetes. Aktieägarna kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 5 december 2002, klockan 15.00 på Salén Konferens & Matsalar, lokal Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.diamyd.com, den 21 november 2002. Anmälan till stämman Aktieägare som önskar deltaga skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 25 november 2002, dels anmäla sitt deltagande per telefon 08-661 00 26 eller per e-post info@diamyd.com senast den 3 december 2002. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före den 25 november 2002. Förslag till dagordning: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av förslaget till dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i f örekommande fall, koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse. 7 Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b. Om dispositioner beträffande årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 9 Fastställande av antal styrelseledamöter. 10. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. Aktieägare representerande ca 57 procent av rösterna i bolaget har meddelat styrelseordföranden att man ämnar föreslå att omval sker av styrelseledamöterna Maria Chambers, Leif Ek, Anders Essen-Möller, Tord Lendau, Peter Rothschild. Följande skall behandlas under punkt 11: 11.1 1996-års optionsprogram Då registreringen av bolagets 1996-års optionsprogram fördröjts och vid ett tillfälle bedömdes som ej registrerbart beslutade bolaget år 2001 att registrera ett "ersättningsprogram", identiskt med 1996-års optionsprogram. Då 1996-års ursprungliga program dock i ett senare led visade sig vara registrerbart, föreslår styrelsen den ordinarie bolagsstämman att låta "ersättningsprogrammet" falla. 11.2 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag innebär att i §10 inkludera följande lydelse i bolagsordningen: "För att äga rätt att delta i bolagsstämman krävs anmälningsplikt hos bolaget senast två dagar före bolagsstämman". Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning. Stockholm den 5 november, 2002 Diamyd Medical AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB (publ), Tfn: 08-661 00 26, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller yttranden om historiska eller framtida resultat. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00380/wkr0002.pdf

Dokument & länkar