Kommuniké från årsstämma i Diamyd Medical AB

Vid dagens årsstämma i Diamyd Medicals AB (publ) avhandlades följande:

Diamyd Medicals vd och koncernchef Peter Zerhouni gav en återblick på året som gått och sammanfattade de viktigaste händelserna under verksamhetsåret samt efter verksamhetsårets utgång.

Bolagets resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011/2012. Årsstämman godkände styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011/2012.

Till styrelseordförande valdes Anders Essen-Möller (omval) och till styrelseledamöter Maria-Teresa Essen-Möller (omval), Erik Nerpin (nyval) och Jonas Jendi (nyval). Erik Nerpin, född 1961, är advokat och delägare i Kilpatrick Townsend Advokatbyrå. Jonas Jendi, född 1970, är civilekonom. De senaste 10 åren har han lett Cogmed, ett bolag som bygger på forskningsresultat från Karolinska Institutet och som köptes av Pearson 2010.

De tidigare styrelseledamöterna Lars Jonsson, Joseph Janes och Christer Lindberg har avböjt omval.

Årsstämman godkände förslag om riktlinjer för ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare. Vidare godkände stämman förslag till arvode för styrelseledamöter och styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers fram till slutet av årsstämman 2013. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Eva Blom.

Årsstämman antog förslag om principer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2013.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av sammantaget högst 10 procent av antalet aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av B-aktier i Diamyd Medical på Nasdaq OMX Stockholm. Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd och koncernchef Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt utgörs av proteinet GAD65 för behandling och prevention av autoimmun diabetes. En svensk forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera om GAD65 kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen.

Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige).

Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar