Kommuniké från extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

Vid dagens extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB beslutades att godkänna förslaget till omstrukturering av Diamyd-koncernen. Bolagsstämman fattade följande beslut:

Namnbyte till Mertiva AB
Diamyd Medical AB byter namn till Mertiva AB. Dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB övertar namnet Diamyd Medical AB.

Utdelning av dotterbolag
Aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB (blivande Diamyd Medical AB) delas ut till aktieägarna. Dotterbolaget innehar koncernens diabetesverksamhet, aktierna i Periphagen, Inc., och är kapitaliserat med cirka 50 miljoner SEK.

Tre A-aktier i moderbolaget Diamyd Medical AB ger rätt till en A-aktie i dotterbolaget och tre B-aktier i moderbolaget ger rätt till en B-aktie i dotterbolaget. Om aktieinnehavet i moderbolaget inte är jämnt delbart med tre erhålls andelar av en aktie i dotterbolaget. Dessa andelar kommer att sammanläggas till hela aktier och säljas, varefter likviden utbetalas till berörda aktieägare via Euroclear Sweden AB.

Avstämningsdag för rätten till utdelning är torsdagen den 25 april 2013, vilket innebär att sista dagen för handel i aktien i moderbolaget Diamyd Medical AB inklusive rätt att erhålla utdelning i form av aktier i dotterbolaget är den 22 april 2013.

Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och fondemission
Aktieägarna erbjuds att lösa in aktier mot kontant likvid om totalt ca 118 miljoner SEK. För varje aktie erhålls en inlösenrätt och fem inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie mot kontant betalning om 20 SEK.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är torsdagen den 25 april 2013, vilket innebär att sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att erhålla inlösenrätter är den 22 april 2013. Anmälningsperioden för påkallande av inlösen löper under perioden 30 april – 21 maj 2013. Handel med inlösenrätter på NASDAQ OMX Stockholm kommer att ske under perioden 30 april – 16 maj 2013.

Om erbjudandet om inlösen av aktier utnyttjas till fullo minskar aktiekapitalet med 2 957 913 SEK. För att undvika att beslutet om inlösen ska kräva godkännande av Bolagsverket sker en fondemission varigenom aktiekapitalet höjs med samma belopp, 2 957 913 SEK. Fondemissionen sker genom överföring från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut.

Ändring av bolagsordningen
Namnbytet till Mertiva AB sker genom ändring av bolagsordningen. Därutöver beslutade stämman att samtliga utestående aktier i moderbolaget ska vara av samma slag.

Minskning av reservfonden
Hela moderbolagets reservfond, som per den 31 augusti 2012 uppgick till 96 609 000 SEK, avsätts till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol lämnar tillstånd till minskningen.

Val av ny styrelse och styrelsearvode
Till ny styrelse valdes Håkan Blomdahl (tillika styrelseordförande), Anders Essen-Möller (omval) och Tommy Israelsson.

Den nya styrelsen erhåller ett årligt styrelsearvode om 200 000 SEK, varav ordföranden erhåller 100 000 SEK och övriga två ledamöter 50 000 SEK vardera.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Mertiva AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige.
E-post: info@mertiva.se. Org. nr: 556530-1420.

Taggar:

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar