Kommuniké från årsstämman i Metacon AB (publ)

Report this content

Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 (”Bolaget”), har hållit årsstämma idag den 8 juni 2022 kl. 13.00 på Örebro Universitet, Hörsal L1. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen för 2021. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.

Vidare beslutade årsstämman att omvälja Ingemar Andersson, Christer Nygren, Mats W Lundberg, Thomas Nygren och Marie Brodin som styrelseledamöter samt omvälja Ingemar Andersson som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2023.
Det beslutades att genom omval utse Tomas Nöjd som Bolagets revisor med Camilla Beijron som revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Arvoden
Beslutades att ordföranden ska ersättas med 250 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med 125 000 kronor vardera.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Beslutades att inrätta en valberedning i Bolaget som ska bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största kända aktieägarna i Bolaget per den 31 december.

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion samt att fullgöra eventuella andra uppgifter enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter.

Bemyndigande om nyemission
Styrelsen bemyndigades att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Beslutsförslaget i sin helhet utgör del av kallelsen. Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

Christer Wikner
CEO
+46 707647389
info@metacon.se

__________________________________________________________________

Metacon AB
Tomtebogatan 2, 703 43 Örebro | Tfn: +46 19 126800 | E-post: info@metacon.se