Metacon AB kvartalsredogörelse Q3

Report this content

VD har ordet

Detta är den första kvartalsredogörelse som jag lämnar i egenskap av nytillträdd VD för Metacon AB.

Aldrig tidigare har vi åstadkommit så mycket på så kort tid som under Q3 2018:

Notering på NGM Nordic MTF 

Under juli månad erhöll vi villkorat godkännande för notering på NGM Nordic MTF. Efter en fulltecknad emission noterades bolaget på NGM med första handelsdag den 11 oktober 2018.

Nyemission 

Under juli offentliggjordes ett informationsmemorandum avseende företrädesemission om högst 16,9 Mkr, inför notering vid NGM Nordic MTF. Emissionen fulltecknades och vi tillfördes därigenom cirka 16,9 Mkr kronor.  Detta var ett välbehövligt inflöde till kassan, vilket gjort att vi stärkt vår generella finansiella ställning och kunnat fortsätta arbetet att förbereda för bredare kommersialisering av koncernens små- och medelstora kraftvärmesystem, samt utveckling av tankstationer för vätgas.

Verksamheten  

De två projekt inom EU:s ramprogram Horizon 2020 som erhållits av Metacons dotterbolag Helbio fortgår enligt plan:

Prometheus 5 (P-5) med målsättningen att utveckla och industrialisera en kraftvärmeenhet på 5 kW el och 7 kW värme för decentraliserad energiproduktion. Slutlig utvärdering och grund för certifieringen är beräknad till under Q1 2019.

AutoRe, med målsättning att verifiera en anläggning som kan producera 50 kW elektricitet. Projektsamordnare är GE, leverantör av bränslecellsstacken är Daimler/Mercedes och leverantör av vätgasgeneratorn är Metacons dotterbolag Helbio. Anläggningen är tagen i drift hos GE i England.

Framtiden  

Metacon är fortfarande i en form av pre-kommersialiseringsfas och arbetet med att få ut produkter på marknaden har bara börjat. Min vision för Metacon är att bygga stabila produkter med säkerställd kvalité och därmed skapa långsiktighet, och att framgångsrikt växa tillsammans med efterfrågan på vätgas som energikälla. På detta sätt levereras aktieägarvärde under många år.

För mer information kontakta:
VD Carl Christopher Tornblom

Mobil: +44 78 275 09544
E-post: cct@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare.


Metacon AB,
Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga

Tfn: 0586-74 00 80 E-post: info@metacon.se