Metacon beslutar om apportemission för förvärvet av Water2H2 AB

Report this content

Styrelsen i Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 juni 2021, beslutat om apportemission av 8 650 000 aktier i Bolaget. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 80 procent av aktierna i Water2H2 AB ("Water2H2") som Bolaget ingått, vilket tidigare informerats om den 3 oktober 2021. Rätt att teckna aktierna tillkommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och emissionsbeslutet endast säljarna av Water2H2 och betalning ska ske genom att säljarna tillskjuter 80 procent av aktierna i Water2H2 som apportegendom.

En aktie i Water2H2 betalas med 346 nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen har beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 43 250 000 kronor, dvs. teckningskursen i apportemissionen uppgår till 5 kronor per aktie.

Efter att apportemissionen har genomförts kommer Water2H2 vara ett helägt dotterbolag till Metacon.

Genom nyemissionen ökar Metacons aktiekapital med 86 500 kronor till 2 653 801,02 kronor. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 265 380 102.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021 kl. 20:15 CET.

Om Metacon AB (publ
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustri och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

Ytterligare information finns på
www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

________________________________________________________________________________

Metacon AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, SWEDEN | Tfn: +46 586 740080 | E-post: info@metacon.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar