Metacon breddar verksamheten genom investering i bolag för försäljning av elektrolysörer

Report this content

Metacon breddar sitt erbjudande mot marknaden för vätgasframställning, och genomför en investering i bolaget Water2H2 AB, med inriktning mot projektering, försäljning och leverans av elektrolysanläggningar.

Metacon har beslutat att investera 6 mkr genom en kontant riktad nyemission i bolaget Water2H2 AB. Metacon kommer inledningsvis att äga 20 procent av Water2H2, och har en icke tvingande option att förvärva samtliga aktier i företaget inom tolv månader. Förvärvet av de återstående aktierna kommer att ske till ett pris som baseras på uppnådda försäljningsresultat, dock högst motsvarande 59 Mkr. Betalning kan härvid ske i form av nyemitterade aktier i Metacon.

Water2H2 AB grundades tidigare under året av Johan Berggren, som har mångårig erfarenhet från utveckling, projektering och internationell marknadsföring av förnyelsebara energisystem. Bolaget engagerar 8 medarbetare verksamma i flera länder och är inriktat mot marknadsföring och försäljning av elektrolysörer till större energiproducenter för produktion av grön vätgas. Water2H2 representerar även den kinesiska producenten av elektrolysörer Purification Equipment Research Institute of China (”PERIC”, ett dotterbolag till China State Shipbuilding Corporation). PERIC har en andel om ca 70 procent av den kinesiska marknaden för elektrolysörer, och erbjuder idag anläggningar på den europeiska marknaden, vilka till stora delar består av komponenter och delsystem utvecklade av företag verksamma inom EU.

Genom Metacons investering tillförs Water2H2 tillräckligt rörelsekapital för företagets verksamhet under den kommande tolvmånadersperioden.

I samband med slutförandet av förvärvet kommer Johan Berggren att tillträda som marknads och försäljningschef i Metacon, med ansvar för försäljning och uppbyggnad av försäljningsorganisationen för såväl elektrolysanläggningar som Metacons utbud av vätgasgeneratorer och kraftvärmeenheter.

”Jag är mycket glad över detta strategiska steg för Metacon, då vi breddar produktföljen med konkurrenskraftiga elektrolyslösningar och samtidigt över natten får in ett team av erfarna säljare för Metacons produkter inom viktiga geografiska regioner. Större delen av de pengar och resurser som allokeras till vätgasutbyggnaden inom EU och andra regioner är ämnade för produktion av vätgas genom elektrolys och kraftgenerering.  Affären med Water2H2 gör att vi nu som grupp har möjligheten att erbjuda både reformering av biogas/kolväten och lösningar för elektrolys. Jag har hela tiden hävdat att dessa två metoder för framställning av vätgas inte konkurrerar utan utgör två effektiva sätt att från olika förutsättningar producera den alltmer efterfrågade vätgasen. Slutligen är jag synnerligen tillfreds med att få in Johan Berggren att leda försäljningsarbetet inom Metacon. Han har ett gediget energikunnande och besitter synnerligen relevanta erfarenheter från utbyggnad av global försäljningsinfrastruktur och genomförande av affärer med stora företag ”, säger Chris Tornblom VD Metacon.

”Jag har under en längre period följt Metacons utveckling och under det senaste året har vi ofta mötts av ett stort intresse att kombinera biobränslesystem med vätgasproduktion. Metacons   produkter röner i detta avseende ett stort intresse från våra kunder. Med den växande efterfrågan på grön vägas beslutade teamet bakom Water2H2 bryta ut vätgaslösningar i en egen affärsenhet skild från bioenergi. Jag ser att affären medför ett kvantsprång för både Metacon och för vår verksamhet”, säger Johan Berggren, grundare av Water2H2.

”Satsningarna på grön vätgas växer oerhört snabbt, och alla produktionsmetoder är efterfrågade runt om i världen. Metacon kommer nu att kunna erbjuda den lösning som passar bäst för en viss producent eller konsument, vilket innebär att bolaget nu utvecklas från en utvecklare av en specifik teknologi till att bli en generell leverantör av anläggningar för vätgasproduktion. Vi bearbetar redan många potentiella och kvalificerade kunder där den ena eller andra metoden utgör ett realistiskt kommersiellt alternativ”, avslutar Chris Tornblom VD Metacon.

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2021 kl. 13:45 CET.

 

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

________________________________________________________________________________

Metacon AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, SWEDEN | Tfn: +46 586 740080 | E-post: info@metacon.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar