Metacon förvärvar 100% av elektrolysföretaget Water2H2 AB

Report this content
Metacon har slutfört förvärvet av intressebolaget Water2H2 AB. Sedan tidigare har Metacon varit innehavare av 20% av aktierna i Water2H2 och har haft en köpoption på resterande 80% för beslut om nyttjande under januari månad 2022. Då utvecklingen inom både elektrolysmarknaden och Water2H2 överträffat förväntningarna har Metacon i samförstånd med Water2H2:s ägare förhandlat och beslutat om ett tidigareläggande av företagens samgående och integration

Marknaden för grön vätgas växer för närvarande starkt och förväntas öka med omställning inom transportsektorn, stålindustrin, energisektorn och fossilfri energilagring som starka drivkrafter globalt. Elektrolys är i nuläget den dominerande teknologin för framställning av grön vätgas internationellt.

Metacon är en av grundarna till Water2H2 AB tillsammans med ledningen och har ägt 20% av aktierna i företaget sedan start. Metacon har haft en option på att förvärva resterande 80% av företaget från övriga ägare mellan 1 januari och 31 januari 2022.

Den nu överenskomna affären och förvärvet innebär att Metacon genomför en av styrelsen, under mandat från årsstämman, beslutad apportemission där resterande 80% av aktierna, 25 000 st, i Water2H2 AB förvärvas genom att varje aktie i Water2H2 ersätts med 346 nyemitterade aktier i Metacon till ett värde av 5,00 kr per aktie i Metacon. Den totala utspädningen för Metacons ägare blir 3,26% efter genomförd affär beräknat på antalet aktier inklusive det tidigare kommunicerade förvärvet av 100% av Helbio S.A.

De nyemitterade aktierna är förenade med en lock-up period som förhindrar försäljning av mer än 10% av de nyemitterade aktierna under 12 månader från transaktionsdatum.

Förvärvet är drivet av synergier inom bland annat försäljning och organisationsområdet. Water2H2 har en befintlig säljorganisation med närvaro i flera europeiska länder med utbredd förekomst av biogas och som bedöms intressanta för grön vätgasproduktion genom reformering. Det är även likartad kompetens och expertis som behövs inom båda typerna av storskalig vätgasproduktion som Metacon nu kan erbjuda. Vidare kan leverantörspositionen gentemot kunder stärkas i stora elektrolysprojekt eftersom Metacon är ett noterat bolag och möjligheterna till fördelaktiga trade finance-lösningar för de system och projekt som offereras därmed ökar.

”Med det tidigarelagda förvärvet av hela Water2H2 tar Metacon ett stort kliv mot att bli en komplett och konkurrenskraftig systemleverantör på vätgasmarknaden oavsett teknologival. Vi kommer nu att kunna bygga både en organisation och ett erbjudande som möter behoven inom den snabbt växande internationella vätgasmarknaden. Water2H2 har redan bevisat att de kan vinna konkurrensutsatta upphandlingar och har internationellt etablerade leverantörer på plats. Få om någon har en lika bred och konkurrenskraftig systemportfölj inom vätgas som den som Metacon nu kan erbjuda”, kommenterade Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.

Johan Berggren, VD och grundare till Water2H2 kommenterade: ”Utvecklingen inom både elektrolysmarknaden i stort och mängden upphandlingar som vi kommer att kunna deltaga i har växt snabbare än vad vi kunnat föreställa oss. Modellen att erbjuda nyckelfärdiga vätgasanläggningar i samarbete med Peric, ABB och GISAB har visat sig framgångsrik. Vi ser stora möjligheter med att snabbare än planerat komma in i den tillväxtmiljö som Metacon kan erbjuda och ännu bättre förutsättningar att kunna ta och genomföra affärer framöver. Med den internationella säljförmåga som vi redan har på plats i Europa ser vi dessutom synergier med Metacons reformeringsteknologi för grön vätgasproduktion från biogas ”.


För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2021 kl. 19:15 CET.


Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustri och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab
 

________________________________________________________________________________

Metacon AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, SWEDEN | Tfn: +46 586 740080 | E-post: info@metacon.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar