Metacons bokslutskommuniké reviderad

Inför den beslutade företrädesemissionen har Metacon låtit revidera bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2018. Revisionsrapporten följer standardformuleringarna, och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.metacon.se/sv/finansiell-information.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom på telefon +44 7827 509544 eller e-post info@metacon.se 


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab  


Metacon AB,
Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga

Tfn: 0586-74 00 80 E-post: info@metacon.se

Om oss

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys. Ytterligare information finns på https://metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Prenumerera

Dokument & länkar