Nya riksavtal träffade mellan Metallgruppsförbunden och SIF

Nya riksavtal träffade mellan Metallgruppsförbunden och SIF De tre förbunden inom Metallgruppen - Gruvornas Arbetsgivareförbund, Stål- och Metallförbundet och SvetsMekaniska Arbetsgivarförbundet - och industritjänstemännen inom SIF, har svarat ja på de opartiska ordförandena Agneta Drebers och Claes Stråths slutliga hemställan om nya riksavtal. Avtalet gäller den 1 februari 2001 till den 31 mars 2004, d v s 38 månader. Avtalet innehåller bestämmelser om tre lönerevisioner om totalt 5,5 % till vilket kommer förhandlingar om tjänstemännens lönestruktur i företaget. Den enskilde tjänstemannen skall sammantaget för de tre revisionerna erhålla minst 700 kr, om ej annat överenskommes. Arbetstidsfrågan skall behandlas av de lokala parterna, som kan enas om att tillföra de tre lönerevisionerna 0,5% var i stället för förkortad arbetstid. Träffar företaget och klubben inte någon överenskommelse, får den enskilde tjänstemannen välja mellan att förkorta arbetstiden med en dag per år, totalt tre dagar, eller avsätta 0,5% av lönen/år, totalt 1,5%, till pensionspremie, eller en årsvis kontant ersättning av samma storlek. Detta val får göras varje år. Även män får rätt till ersättning i samband med föräldraledighet vid barns födelse. Parterna har utarbetat gemensamma riktlinjer för arbetet med kompetensutveckling. Upplysningar: Bengt Huldt, VD mobil: 070-562 67 33, tfn: 08-762 67 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01690/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01690/bit0002.pdf

Om oss

Metallgruppen består av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet (Stål och Metall) SVEMEK Samt bransch- och arbetsgivarorganisationen SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) i vilken Gruvornas Arbetsgivareförbund ingår. Metallgruppen omfattar ca 600 företag med ca 50.000 anställda. Stål och Metall, SVEMEK och SveMin ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar