Helsingfors tingsrätt förkastade kärandenas yrkanden i städernas och kommunernas virkesärenden

Helsingfors tingsrätt har 31.10.2017 gett sina domar i 30 ärenden, i vilka vissa städer och kommuner har yrkat skadestånd av Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Abp och UPM-Kymmene Abp. Kärandena har i sina käromål påstått att svarandebolagens förfarande på virkesmarknaden under tidsperioden 1997–2004 har förorsakat kärandena skada i form av underpris på virke.

Helsingfors tingsrätt har 31.10.2017 gett sina domar i 30 ärenden, i vilka vissa städer och kommuner har yrkat skadestånd av Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Abp och UPM-Kymmene Abp. Kärandena har i sina käromål påstått att svarandebolagens förfarande på virkesmarknaden under tidsperioden 1997–2004 har förorsakat kärandena skada i form av underpris på virke.
 
Städernas och kommunernas käromål handlades i en gemensam huvudförhandling som hölls i Helsingfors tingsrätt under vintern 2016–2017. De skadestånd som yrkades solidariskt av svarandebolagen i huvudförhandlingen uppgick till ett sammanlagt kapital om 5.687.491 euro. Metsäliittos andel av det yrkade skadeståndets kapital var 1.923.137 euro. Utöver skadestånd yrkade kärandena räntor och ersättning för rättegångskostnader.
                                           
Helsingfors tingsrätt förkastade enhälligt käromålen och ålade kärandena att ersätta svarandebolagens samtliga rättegångskostnader.
 
Domarna som Helsingfors tingsrätt gav 31.10.2017 har inte vunnit laga kraft.
 
Tilläggsuppgifter:
Miika Arola, Group General Counsel, Metsä Group, tel. 010 465 4205

www.metsagroup.com

Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper.

Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar. Metsä Forests omsättning 2018 uppgick till totalt 2,0 miljarder euro och antalet anställda är cirka 840.

Prenumerera