Mycket arbete i plantskogarna

2007 var ett rekordår inom virkeshandeln. Anmälan om användning av skog gjordes för 140 000 hektar slutavverkningar. De plantskogar som etablerades efter dessa slutavverkningar börjar vara i behov av tidig röjning. Våra skogsexperter som finns på ett telefonsamtals avstånd kan ordna med proffs till plantskogen.

Tidig röjning av plantbestånd säkerställer plantbeståndets tidiga utveckling och att de pengar som har satsats på förnyelse av skogen inte skall gå förlorade. Den tidiga röjningen bör i barrträdsbestånd utföras före lövträden börjar hindra plantornas tillväxt. Den rätta tidpunkten för tidig röjning infaller då barrträden uppnår en höjd av cirka en meter, dvs. 4–7 år efter skogsodling.

”Två omgångar av plantskogsvård vid rätt tidpunkt är ekonomiskt sett ett bättre alternativ än att utföra arbetet endast en gång”, säger Metsä Groups skogsvårdschef Juho Rantala. ”Det kostar inte mycket mera att utföra plantskogsvård två gånger då man jämför med en sent utförd plantskogsvård, eftersom kostnaderna ökar då beståndet blir grövre. Dessutom vinner man i plantskogens tillväxt.”

”Särskilt granen tillväxt avtar märkbart redan av relativt liten konkurrens av lövträd. Det lönar sig att utföra arbetet eller åtminstone en granskning så fort som möjligt, eftersom man får en bättre bild av beståndet då träden ännu har löv.”

Rantala berättar att förstagallringen kan utföras 2–3 år tidigare i ett vårdat plantbestånd och att utfallet också är större än i fråga om bestånd där plantskogsvård inte har utförts. Han påminner om att en tidig röjning behövs i 80–90 procent av barrträdsbestånden.

Det finns arbetskraft att tillgå!

Metsä Groups skogsexperter hjälper gärna ägarmedlemmarna också i fråga om plantskogsvård. Rantala berättar, att även om arbetsmängderna som utförs av Metsä Groups egna proffs och avtalsföretagare har ökat i snabb takt, så har kundtillfredsställelsen också förbättrats hela tiden enligt den respons som regelbundet samlas in.

”I våras tog vi i bruk ett nytt kvalitetssäkringssystem för skogsvård, vilket innebär att arbetets kvalitet uppmäts för alla viktiga arbetsslag på alla objekt och dessutom att mätningen alltid sker på samma sätt”

Till exempel i fråga om plantskogsvård, så inleds kvalitetssäkringen med att skogsarbetaren utför en egenkontrollmätning, varvid arbetaren mäter det kvarlämnade beståndets stamantal och höjd på givna provytor. Metsä Groups skogsexperter utför å sin sida kontrollmätningar baserat på urval i avsikt att säkra egenkontrollens riktighet. Samma arbetsobjekt kan dessutom ännu råka ut för intern kontroll som utförs av Metsä Groups officiella kvalitetssäkringsorganisation.

”Metsä Group har alltid satsat på skogsvårdsarbetets kvalitet. Det viktigaste är kundens upplevelse av kvalitet”, betonar Rantala.

Sök din egen skogsexpert

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar. Metsä Forests omsättning 2018 uppgick till totalt 2,0 miljarder euro och antalet anställda är cirka 840.

Prenumerera