Delårsrapport 26.10.2000

Report this content

DELÅRSRAPPORT 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI - SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO * I januari - september 2000 var Metsä Tissue-koncernens omsättning 448,8 miljoner euro (432,5). * Rörelseförlusten var 12,2 miljoner euro (rörelsevinst 20,8). * Förlusten före extraordinära poster var 19,2 miljoner euro (vinst 15,3). * Soliditeten var 25,5 procent (31,8). * Förlusten per aktie var 0,69 euro (vinst 0,31). * Under det tredje kvartalet har resultatutvecklingen vänt mot det bättre. Behovet att utveckla verksamheten är fortfarande stort i Centraleuropa. * Europeiska Unionens konkurrensmyndigheter beslöt 26.9.2000 överföra affären mellan Metsä-Serla och SCA med Metsä Tissues aktier till den så kallade fortsatta behandlingen på andra stadiet. Den här behandlingen tar omkring fyra månader. Metsä-Serla äger 65,58 procent av aktierna i Metsä Tissue. Omsättning och resultat Under januari - september var Metsä Tissues omsättning 448,8 (432,5) miljoner euro. Omsättningen ökade med 3,8 procent jämfört med motsvarande period i fjol. I omsättningen för 1999 ingår omsättningen för sådana affärsverksamheter som koncernen redan upphört med. Den jämförbara omsättningen har ökat med cirka 7 procent. Rörelseförlusten var 12,2 miljoner euro, dvs. -2,7 procent av omsättningen (rörelsevinst 20,8 miljoner euro, 4,8 procent). Förlusten under rapportperioden beror främst på att man inte ännu lyckats täcka de stigande priserna på råämnen och andra produktionsfaktorer genom prishöjningar och andra åtgärder för effektivisering av verksamheten. Resultatutvecklingen har dock vänt mot det bättre under det tredje kvartalet. Förlusten före extraordinära poster var 19,2 (vinst 15,3) miljoner euro. Förlusten efter skatter och minoritetsandelen var 20,6 (vinst 9,2) miljoner euro. Minoritetens andel av resultatet var 0,3 miljoner euro och de direkta skatterna, med beaktande av förändringen i latent skatteskuld 1,7 miljoner euro. Nyckeltal Förlusten/aktie var 0,69 euro (vinst 0,31). Avkastningen på sysselsatt kapital var -4,4 (7,9) procent. Avkastningen på eget kapital var -21,0 (7,9) procent. Soliditeten var 25,5 (31,8) procent och nettoskuldsättningsgraden (gearing) var 193,8 (131,0) procent. Finansiering och likviditet Under rapportperioden var koncernens likviditet god. I slutet av september var de likvida medlen 10,6 miljoner euro (17,4 miljoner euro 31.12.1999). Dessutom har koncernen outnyttjade, men framförhandlade finansieringsavtal för 28,5 (45,8 miljoner euro 31.12.1999) miljoner euro. Av dessa är 23,8 miljoner euro bindande och 4,7 miljoner euro icke bindande. De räntebärande nettoskulderna var 234,5 miljoner euro (200,9 miljoner euro 31.12.1999). Kassaflödet från affärsverksamheten före investeringar var -4,6 (11,6) miljoner euro och investeringarna 18,6 (22,6) miljoner euro. Nettofinansieringskostnaderna var 7,0 miljoner euro, vilket är 1,6 procent av omsättningen. Aktier och aktieägare Under januari - september låg Metsä Tissue Oyj:s aktiekurs som högst på 14,20 euro och som lägst på 9,50 euro. Medelkursen var 12,12 euro. Den 19.9.2000 var aktiekursen 13,50 euro. Efter detta skedde inte längre någon handel med Metsä Tissues aktier på Helsingfors Börs under september. Under januari - september omsattes Metsä Tissues aktier för 21,7 miljoner euro och de omsatta aktierna utgjorde 17,2 procent av det totala antalet aktier. Den 29.9.2000 var marknadsvärdet för bolagets aktier 405 miljoner euro. I slutet av rapportperioden hade Metsä Tissue 1 485 registrerade aktieägare. Metsä-Serla Oyj äger 65,58 procent av aktiekapitalet. Det utländska innehavet utgör 25,3 procent. Metsä-Serla Oyj meddelade 31.5.2000 att man med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SCA) undertecknat ett avtal om försäljning av sina aktier i Metsä Tissue Oyj till SCA:s dotterbolag SCA Mölnlycke Holding B.V. Försäljningspriset är 15 euro per aktie. Metsä-Serla äger 19 675 000 aktier i Metsä Tissue Oyj, vilket motsvarar 65,58 procent av bolagets aktiekapital och röstmängd. SCA B.V. äger sedan tidigare 5 781 200 aktier i Metsä Tissue Oyj, vilket motsvarar 19,27 procent av bolagets aktiekapital och röstmängd. När affären genomförts ökar SCA B.V:s innehav och röstmängd i Metsä Tissue Oyj till 84,85 procent. Dessutom har SCA den 12.7.2000 meddelat att man fått skriftliga försäljningsförbindelser av minoritetsägare i Metsä Tissue Oyj. Då dessa godkänts skulle SCA:s aktieinnehav i Metsä Tissue överstiga 90 procent. Förutsättningen för att de ovan nämnda avtalen slutligt skall träda i kraft är att EU:s konkurrensmyndigheter godkänner dem. Europeiska Unionens konkurrensmyndigheter beslöt den 26.9.2000 om överföring av affären med försäljning av aktierna till den så kallade behandlingen på andra stadiet. Denna tar ungefär fyra månader i anspråk. Översikter av affärsområden Bolagets affärsområden är: Consumer, Away-from-Home och Övrig verksamhet. Table Top-affärsverksamheten är ett separat produktområde inom affärsområdena Consumer och Away-from-Home. Efterfrågan på mjukpappersprodukter fortsätter att vara bra. Under årets tredje kvartal har priset på produkterna höjts inom samtliga affärsområden. Försäljningspriserna ligger klart över nivån året innan. Åtgärderna för höjning av priserna i samma grad som priserna på råämnen stigit fortsätter. Affärsområdet Consumers rörelseförlust var 8,9 (rörelsevinst 8,8) miljoner euro. Omsättningen ökade med 11,3 procent till 233,6 (209,9) miljoner euro. Försäljningen av förädlat mjukpapper ligger högre än vid motsvarande tidpunkt i fjol både i de nordiska länderna och i Centraleuropa. Andelen koncernens egna produkter av försäljningen har ökat. Försäljningen av Table Top produkter för dukning har utvecklats positivt och i synnerhet höstsäsongens försäljning har börjat bra. Affärsområdet Away-from-Homes rörelseförlust var 0,5 (rörelsevinst 7,8) miljoner euro. Omsättningen minskade med 3,8 procent till 121,1 (125,9) miljoner euro. Den lägre omsättningen beror på att produktsortimentet i Centraleuropa har skurits ner. Den jämförbara omsättningen ökade något. I de nordiska länderna har försäljningen utvecklats rätt bra. Den Övriga verksamheten gjorde en rörelseförlust på 2,1 (rörelsevinst 5,8) miljoner euro. Omsättningen minskade med 7,4 procent till 98,4 (106,3) miljoner euro. Produktområdet Baking and Cooking, mjukråpapper och ännu det här året förmedlingen av hygienprodukter för kvinnor hör till den Övriga verksamheten. Inom produktområdet Baking and Cooking har den egna konverteringsverksamhetens andel av försäljningen ökat. Investeringar Under rapportperioden var de totala investeringarna 18,6 (22,6) miljoner euro. Investeringarna var främst inriktade på höjning av förädlingsgraden och rationaliseringsprojekt. Största delen av investeringarna för innevarande år har slutförts och dessa kommer att ha en positiv effekt på resultatutvecklingen under slutet av året. Inom den närmaste framtiden kommer investeringarna främst att vara inriktade på förbättring av produkternas egenskaper. Personal I januari - september hade Metsä Tissue-koncernen i genomsnitt 3 247 (3 491) anställda. I slutet av september hade koncernen 3 097 (3 410) anställda. Framtidsutsikter Ett målmedvetet genomförande av prishöjningarna är fortfarande den viktigaste faktor som påverkar resultatet. På alla bruk fortsätter dessutom åtgärder som siktar på en förbättring av kostnadseffektiviteten. Överföringen av de ökade kostnaderna för råämnen och andra produktionsfaktorer på försäljningspriserna har skett långsammare än väntat. Därför kommer resultatet för 2000 före extraordinära poster att vara klart negativt. Bolagets förmåga att göra resultat förbättras klart före slutet av räkenskapsperioden tack vare de genomförda och pågående prishöjningarna. Siffrorna i den här rapporten är oreviderade. Esbo den 25 oktober 2000 STYRELSEN Bilagor @ Resultat- och balansräkning @ Nyckeltal * Utveckling kvartalsvis Närmare upplysningar Verkställande direktör Hannu Anttila Tfn +358 1046 94959, mobil +358 50 2398 Ekonomidirektör Mikko Hietanen Tfn +358 1046 94595, mobil +358 50 558 1280 Metsä Tissue Oyj:s bokslut för 2000 publiceras 14.2.2001. Delårsrapporten, årsredovisningen för 1999, bolagets börsbulletiner och annan ekonomisk information finns tillgängliga på Internet, adress: www.metsatissue.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00070/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00070/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar