Bokslutskommuniké 2018

Report this content

Helår

 • Rörelseintäkter 1 227 kSEK (1 999)
 • Periodens resultat -15,5 MSEK (-14,3)
 • Resultat per aktie -0,18 (-0,24)
 • Soliditet 76,7 % (69,8 %) 
 • Bolaget presenterar den nya förbrukningsvaran HypoCath™ på Europas största strålbehandlingskongress. Produkten eliminerar behovet av det kirurgiska momentet vid användning av RayPilot® 
 • Bolagets italienska distributör lägger en order på ett RayPilot® system baserat på den kommande produkten HypoCath
 • En större vetenskaplig studie som visar att hypofraktionering av prostatacancer fungerar presenteras för första gången

Fjärde kvartalet

 • Rörelseintäkter 77 kSEK (1 540)
 • Periodens resultat -5,0 MSEK (-2,7)
 • Resultat per aktie -0,06 (-0,04)
 • Edinburgh Cancer Center påbörjar hypofraktionering med RayPilot. BBC gör ett reportage om detta, som bland annat beskriver ekonomiska fördelar för sjukvårdssystemet NHS
 • Micropos får ett Seal of Excellence av EU-kommisionen för HypoCath i samband med en ansökan om offentlig finansiering från EU och tilldelas 0,5 MEUR från Vinnova. Detta möjliggör att gå vidare  med en ansökan om EU-finansiering på upp till 2,5 MEUR för lansering av HypoCath.

Sammanfattning av rapporten, hela rapporten finns att ladda ner som PDF nedan.

Bolagets verksamhet

Micropos Medical utvecklar och säljer produkten RayPilot - ett tillbehör till strålbehandlingsutrustning som möjliggör ökad precision vid strålbehandling av cancer. I ett första skede har bolaget valt att fokusera på prostatacancer. 

Vid strålbehandling av prostatacancer är en av utmaningarna att prostatan kan röra på sig mer än 1,5 cm under behandlingen utan att detta detekteras, vilket gör att patienterna riskerar att få allvarliga biverkningar samtidigt som botningsgraden inte alltid blir optimal.

Bolaget grundades 2003 vid den ansedda affärsinkubatorn Chalmers Innovation av ett internationellt team bestående av fyra läkare och professorer inom onkologi.  De hade en idé om att strålbehandling av cancer kunde effektiviseras om det gick att veta exakt var tumören befinner sig under behandlingen.

Utifrån denna idé har Bolaget tagit fram RayPilot, som syftar till att vara ett hjälpsystem till befintlig strålbehandlingsutrustning. Man kan kontinuerligt avläsa prostatans läge för att säkerställa att stråldosen alltid träffar på avsedd plats. Samtidigt minimeras risken för skada och livskvalitetsnedsättande biverkningar på kringliggande frisk vävnad.

RayPilot består av hårdvara, mjukvara och en patientunik förbrukningsvara som i den första varianten opererats in i prostatan. Tillsammans utgör de olika delarna ett system som i realtid kan följa prostatans rörelse och därmed ge sjukvården möjlighet att öka säkerheten och förbättra behandlingen.

Under de första årens användning av RayPilot har fokus varit att utvärdera och ge svar på hur produkten fungerar i det kliniska arbetsflödet, hur patienterna klarar av den implanterade radiosändaren samt hur mycket prostata rör på sig under pågående behandling.

I takt med den erfarenhet som byggts upp för RayPilot har även behandlingsmetoderna utvecklats. Vetenskapliga studier har visat fördelarna med att ha en hög precision för att kunna höja stråldosen utan att öka biverkningarna. Under de senaste åren har det konstaterats att det går att hypofraktionera, vilket innebär att man radikalt ökar stråldosen och minskar antalet behandlingstillfällen från det normala cirka 40 till under 10.

Idag finns RayPilot på universitetssjukhus och kliniker i Örebro, Helsingfors, Lyon, Istanbul och Edinburgh, som verkar som referenser för produkten.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Bolagets utveckling

Under 2018 har Micropos fortsatt att bearbeta en marknad som blivit alltmer mottaglig för bolagets budskap och produkter. Bolaget har närvarat på flertalet mässor och har flera gånger även inbjudits som föredragshållare i bland annat i Turkiet, Ungern och Italien. 

I april presenterade bolaget för första gången HypoCath som är en ny förbrukningsvaran till RayPilot. Produkten baseras på en urinvägskateter och har tagits fram för att eliminera det hinder som det kirurgiska ingreppet med den nuvarande förbrukningsvaran innebär. Med HypoCath behövs inte längre operation med sövning av patienten. Personal på strålbehandlingskliniken bestående av tekniker, fysiker och sjuksköterskor kan själva klara hela arbetsflödet med RayPilot. 

Ett skandinaviskt forskarteam, lett av forskare från Umeå Universitet, lade i april fram en studie som jämfört hypofraktionering med standardbehandling. Forskarna har visat att hypofraktionering med behandling vid endast sju tillfällen ger samma botande effekt som standardbehandling där strålningen sprids ut över ett 40-tal behandlingstillfällen. Studiens stora vetenskapliga tyngd har gjort att intresset för hypofraktionering som metod har ökat och därmed även intresset för precisionsbehandling och HypoCath. 

Perioden oktober - december

För att kunna finansiera det fortsatta arbetet genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 24,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 82,9 procent, varav 52,0 procent med stöd av teckningsrätter, 1,3 procent utan stöd av teckningsrätter och återstoden av emissionsgaranter. 

I slutet av oktober ställde Micropos ut på världens största strålbehandlingskongress, ASTRO, som 2018 hölls i San Antonio, Texas. Intrycket från mässan är att hypofraktionering successivt håller på att etablera sig som framtidens behandlingsmetod inom radioterapi där precisionen blir mer och mer avgörande för ett lyckat resultat. Flera föreläsningar handlade om vikten av att öka totaldosen för att säkert bota patienten. Samtidigt ska omkringliggande vävnad bl.a. urinröret skyddas. Behandlingmetodens utveckling är  helt i linje med idén bakom RayPilot där HypoCath förutom att lokalisera prostata även lokaliserar urinröret för att undvika skada.

I november fick Micropos ett erkännande för HypoCath-projektet genom att bolagets ansökan inom EU:s ramprogram Horizon 2020 erhöll ett ”Seal of Excellence”. Detta ledde till att den svenska innovationsmyndigheten Vinnova beslutade att finansiera bolaget med 0,5 MSEK för att gå in i fas 2 av Horizon 2020-programmet, vilket potentiellt kan ge ytterligare finansiering på 0,5–2,5 MEUR för lanseringen av HypoCath.

Under perioden behandlades den första patienten med RayPilo vid NHS Lothian i Edinburgh, vilket uppmärksammades med ett nyhetsreportage i BBC. I inslaget gladdes patienten åt den kortare behandlingstiden - fem strålbehandlingstillfällen på sju dagar istället för en fyra veckor lång behandling - samtidigt som ansvarig läkare Duncan Mc Laren konstaterade att metoden säkerställer att dosen koncentreras på tumören. Dessutom görs betydande besparingar för NHS.

Händelser efter perioden

Under årets inledning har Bolaget fortsatt att bearbeta marknaden genom direkta besök på kliniker och genom deltagande på en branschkongress. Intresset för RayPilot, i synnerhet i kombination med den nya förbrukningsvaran HypoCath, bedöms alltjämt som stort. Insatserna är nu helt fokuserade på att producera och certifiera HypoCath. 

Framtidsutsikter

Hypofraktionering ökar kraven på precision vid behandlingen eftersom stråldosen i tumören inte blir tillräcklig om strålningen missar tumören vid ett av behandlingstillfällena. Detta kan ske genom att prostatan rör sig inne i kroppen trots att patienten ligger still. Dessutom riskerar frisk omkringliggande vävnad att skadas i högre utsträckning på grund av den högre dosen. 

Fördelarna med hypofraktionering för patienten är att hela behandlingen klaras av på kortare tid. För vården innebär det möjligheter till ökad genomströmning av patienter och till kostnadsbesparingar. Övergången till hypofraktionering inom vården stödjer därför en ökad efterfrågan på RayPilot.

Hittills har några av de största utmaningarna för Micropos varit att:

- hypofraktionering som behandlingsmetod ej ansetts vara tillräckligt vetenskapligt bevisad

samt att:

- klinikerna antingen haft små eller inga möjligheter att utföra det kirurgiska moment som krävts för att få RayPilot-sändaren placerad i prostata då strålbehandling normalt sett utförs helt utan behov av kirurgi vilket gjort det svårt att starta nya användare samt få volymsanvändning hos befintliga kunder

Under 2018 har den bilden helt förändrats genom att vetenskapliga resultat för hypofraktionering presenterats i större skala samtidigt som Micropos har presenterat den nya förbrukningsvaran HypoCath som innebär att det kirurgiska momentet försvinner. Detta sammantaget bedöms sänka tröskeln betydligt för klinikerna att börja använda RayPilot och i augusti 2018 fick bolaget sin första order på ett RayPilot-system baserat på den nya förbrukningsvaran.

Den största utmaningen för bolaget är nu därför processen med att få igång serieproduktion och CE-märkning av HypoCath. 

Bolaget jobbar nu intensivt med att ta den processen i mål.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen och ledningen att intresset och behovet av att förbättra prostatacancervården har ökat stort de senaste åren. Vid CE-märkning av HypoCath™, bedömer bolaget möjligheterna till fler systemaffärer som mycket goda under det kommande året.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath™ som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar