Bokslutskommuniké 2021. Kvartalsrapport Q4 2021

Report this content

Oktober–December 2021

Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 1 773 Tkr (610 Tkr).

Resultat efter finansiella poster -3 051 Tkr (-4 198 Tkr).

Resultatet per aktie blev -0,02 kr (-0,04 kr).

Bolaget säljer ett Raypilot-system till Neuchatel Hospital Group i Schweiz.

Sjukhuset i Murcia, Spanien och Universitetssjukhuset i Minsk påbörjar klinisk användning.

Ökat intresse i flera länder för hypofraktionering och därmed realtidspositionering.

Januari–December 2021

Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 3 267 Tkr (3 704 Tkr).

Resultat efter finansiella poster -14 422 Tkr (-12 304 Tkr).

Resultatet per aktie blev -0,12 kr (-0,11 kr).

Bolagets soliditet uppgår till 79% (68 %).

Händelser under perioden

Efter att vår bransch så sakta började komma tillbaka till något som liknade ett normaltillstånd under tredje kvartaletblev årets sista kvartal något av en besvikelse, då Covidpandemin åter igen tog fart. Vi är i hög grad beroende av personliga besök på kliniker för att göra presentationer och demonstrationer. Referensbesök på kliniker där produkten är i dagligt bruk är speciellt viktiga vid introduktion av produkter och system som innebär nya funktioner och nytt eller förändrat arbetsflöde. Raypilot-systemet är ett bra exempel.

Vi kunde dock under tredje kvartalet delta i ESTRO kongressen i Madrid. Här etablerade vi viktiga kontakter som med uppföljningsarbete och god planering kunde fortsätta under årets sista kvartal, vilket bland annat resulterade i att sjukhus-gruppen Neuchatel Hospital Group i Schweiz valde att lägga en beställning på ett Raypilot-system.

När smittspridningen åter tog fart i slutet av oktober innebar det tyvärr att flera planerade besök och demonstrationer inte kunde fullföljas. Även i USA ökade smittan och man var försiktiga med att öppna sina gränser för oss i Europa. Detta innebar att ASTRO-mötet ställdes in och vår planerade USA introduktion fick skjutas på framtiden.

Intresset för hypofraktionering, s.k. SBRT, som strål-behandlingsmetod för behandling av prostatacancer ökar nu globalt. Flera sjukhus och regioner räknar med att SBRT kommer att bli standard inom en snar framtid. Att implementera SBRT säkert kommer att kräva realtids positionering med kontinuerlig övervakning av prostatas rörelse för att upprätthålla exakta marginaler till frisk intilliggande vävnad, primärt ändtarm och urinrör. Genom att bland annat minimera strålning på urinröret ges möjlighet att genomföra hela strålbehandlingen på 4-5 på varandra följande dagar. SBRT i kombination med realtidspositionerng ger genom ökad träffsäkerhet förutsättningar för ett positivt och säkrare behandlings-resultat, minskade risker för biverkningar, radikalt ökad kapacitet hos sjukhusen och sparad tid och lidande för patienten. Raypilot-systemet är idag ett av de enklaste och mest kostnadseffektiva för att erbjuda realtidspostionering och kräver inget kirurgiskt ingrepp. Systemet beskrivs bland annat i publikation från Universitetssjukhuset S. Gerardo (Lucchini et al. Radiat Oncol (2021) 16:180). Samma sak visar preliminära data från den pågående PACE B och C studien i Storbritannien.

Vårt delvis nya gränssnitt för att arbeta med våra kunder, d.v.s. med videomöten och utbildning via länk, har inneburit att sjukhuset i Minsk under perioden kommit i gång rutin-mässigt med att använda Raypilot. Preliminära iakttagelser visar på låg biverkan och hög acceptansnivå hos patienter vilket är data som sjukhuset förbereder för publikation. Vi följer upp detta noggrant och hoppas kunna besöka kliniken under våren. Vi har under perioden också kunnat genomföra kundmöten på svenska sjukhus som visar intresse för såväl SBRT som Raypilot-systemet.

Vid Universitetskliniken i Salzburg i Österrike, har man börjat använda sitt Raypilot-system mer regelbundet. Vi genomförde installation och utbildning under våren 2021 men på grund av pandemin har det personalmässigt varit svårt att införa den nya metoden. Under sommaren och hösten har situationen på kliniken förbättrats. Vid det nationella ÖGRO mötet (Österreichische Gesellschaft für Radio-Onkologie) i oktober visade sjukhuset data på att över 60% av patienterna skulle ha fått delar av sin stråldos levererad utanför planerat stråldosområde om inte prostatarörelsen hade korrigerats. Att upptäcka detta hade inte varit möjligt utan realtids-övervakning av organrörelsen.

Händelser efter periodens slut

Det mest glädjande nyheten är att vi kunnat installera Raypilot-systemet vid sjukhuset i La Chaux-de-Fonds i Schweiz som tillhör Neuchatel Hospital Group för start med patient i januari. Redan första veckan behandlade Dr B. Berardino fyra patienter under fem dagar. Kliniken är övertygad om att SBRT blir standardmetod för strålbehandling av prostatacancer. Med Raypilot-systemet säkerställer man att planerad dos levereras på avsett ställe, någotsom kliniken direkt fick erfara då samtliga fyra patienter registrerade prostatarörelse.

Bolaget har presenterat en uppdatering av sin grafiska profil och förberett med nytt marknadsföringsmaterial inför kommande marknadsaktiviteter och kongresser. I detta arbete ingår också den första patientintervjun som publiceratsunder januari månad. Glädjande är också att aktiviteterna i Spanien har tagit fart och att sjukhuset i Murcia har startat sin kliniska verksamhet med att använda Raypilot.

Vi har nu bokat för ett nytt tillfälle för USA introduktion och kommer att medverka vid det årliga Radiosurgery Society Scientific meeting, (RSS) utanför San Diego i mars. Här planeras presentationer för sjukhus och för ledande onkologer. USA är den i särklass största marknaden för strålbehandling och strålbehandlingsprodukter med cirka 400 000 män som årligen får diagnosen prostatacancer. USA är en marknad som styr sin strålbehandling mot hypo-fraktionering och därför högprioriterat för oss att komma in på.

För Europamarknaden har Bolaget tecknat ett distributionsavtal med en ny distributör i Nederländerna och Belgien.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Att pandemirestriktioner bitit sig fast under en längre tid och fortfarande påverkar Bolagets affärsmöjligheter är förstås olyckligt. Vi räknar med att återgå till normalläge under senare delen av andra kvartalet om inget oförutsett inträffar. Restriktionerna, som funnits under 2021 och i starten av 2022 har haft signifikant påverkan på bolagets förutsättningar att marknadsföra och sälja sina produkter. Likviditeten är dock fortsatt god och bolaget har god kontroll på sina kostnader. Allt fokus och alla prioriteringar går nu till att presentera och demonstrera produkten ute hos potentiella kunder. Detta gör Bolaget tillsammans med sina distributörer och via direkta säljresurser. Vi har noterat att potentiella kunder är intresserade av att få testa Ray-Pilotsystemet samtidigt som det kan vara en betydande fördröjning vad gäller tilldelning av anslag för att få köpa utrustningen. I ett sådant läge är en kortsiktig leasingmodell aktuell, vilket dock påverkar Bolagets likviditet. Med hänsyn till detta och den osäkerhet som finns vad gäller återgång till normalläget efter pandemin kan detta innebära att frågan om ett eventuellt kapitaltillskott aktualiseras i slutet av detta eller början på nästa år.

VD-ord

Året har i många avseenden börjat som det förra slutade. Covidpandemin försvårar eller omöjliggör många aktiviteter. Det ljusa har ändå varit att omikronvarianten verkar påfallande mildare och förhoppningsvis klingar av i både styrka och spridning under första delen av våren. Jag ser fram emot den tidpunkt då Cornonapandemin tillhör historien.

Vi kommer förhoppningsvis att snart lämna pandemin bakom oss och blicka mot det som ger oss styrka och gör att vi ser framtiden ann med tillförsikt. Som jag tidigare skrivit så ger oss marknaden stadigt positiv återkoppling. Vi gör rätt saker. Vår lösning, Raypilot, för detektering av organrörelse vid strålbehandling är ett innovativt och mycket enkelt system att implementera i rutinmässig verksamhet. All data fram tills idag visar på vikten av att kunna kontrollera att planerad dos levereras på rätt ställe. Att organ rör på sig beroende på andning, tarmrörelser och sannolikt även nervositet och spänning hos patienten är väl känt. De Raypilot-kunder som börjar använda systemet regelbundet konstaterar att kontinuerlig monitorering är ett måste. I de flesta fallen behöver kliniken korrigera för rörelse hos prostata redan innan själva behandlingen påbörjas och mycket frekvent avbryta pågående behandling på grund av att prostata flyttat sig från utgångsläget.

Allt fler länder med dess hälsomyndigheter och organisationer uppmärksammar möjligheten att införa hypofraktionering, d.v.s. SBRT-behandling som ”standard of care” för strålbehandling av prostata, vilket gör oss trygga i att vi har en bra produkt som är en väsentlig del av framtida behandlingsrutiner.

Behovet av realtidspositionering är naturligtvis inte okänt för andra aktörer på marknaden och fler tillverkare är intresserade eller har redan olika lösningar för att detektera rörelse. Vad som är unikt med Raypilot är att vårt system fungerar på alla installerade system, är mycket enkelt att använda, inte kräver kirurgiska ingrepp och är mycket kostnadseffektivt. I tillägg till detta ger Raypilot tack vare sin kateterbaserade lösning en rad andra fördelar som gör det möjligt att vara än mer noggrann vid planeringen av behandlingen. Denna noggrannhet, som inte är möjlig att uppnå utan ett realtidssystem, ger användaren uppdateringar under såväl planeringsfasen som under pågående behandling. Utan att i detalj gå in i varje del av strålbehandlingen så visar alla hittills genomförda behandlingar att användandet av Raypilot med HypoCath ger färre biverkningar. En annan betydande fördel är att behandlingen kan genomföras på kort tid, d.v.s. under fyra till fem på varandra följande dagar. Detta har inte tidigare varit möjligt på grund av akuta biverkningar från framför allt urinvägarna.

Att kunna behandla en patient under en vecka skapar stora effektiviseringsmöjligheter för respektive sjukhus och klinik. Istället för att bli behandlad från 20 upp till 39 gånger var-annan dag minskar inte bara patientens lidande och väntan på att bli färdigbehandlad. Förutsättningar ges för att radikalt minska eventuella vårdköer tack vare ökad kapacitet på strålbehandlingskliniken. Med införandet av SBRT kan sjukhusen öka sin kapacitet upp till 4 till 6 ggr. För att kunna leverera en säker behandling behöver sjukhuset då lägga till ett realtids positioneringssystem för att säkerställa att all dosering sker enligt planering.

När denna rapport publiceras är det början till vår. Vi ser verkligen fram emot vårens aktiviteter ute hos kund samt de många kongresser som erbjuds. Vi packar som bäst inför mötet i San Diego för att möta amerikanska kunder. Äntligen kan vi presentera Raypilot live i USA.

Vårt viktigaste mål under våren är att komma ut till samtliga sjukhus och användare där vi har våra installerade system för att stötta, lyssna och utbilda så att alla kan komma i gång med regelbunden användning av Raypilot med HypoCath.

Till slut vill jag bara nämna vår nya logga. Jag hoppas ni noterat vårt nya utseende och vår uppdaterade logotyp. Hoppas att ni som vi gillar förändringen.

Thomas Lindström

VD, Micropos Medical AB (publ)

Resultaträkning

(TSEK) Okt–Dec 2021 Okt–Dec 2020 Helår 2021 Helår 2020
Intäkter
Nettoomsättning 1 773 610 3 267 3 704
Förändring av varulager -120 745 518 1 456
Aktiverat arbete för egen räkning 1 871 101 3 729
Övriga intäkter -7 59 84 219
1 646 3 285 3 969 9 109
Kostnader
Handelsvaror och lagerförändring -314 -2 298 -1 822 -4 285
Övriga externa kostnader -1 774 -2 658 -6 195 -7 037
Personalkostnader -2 109 -1 967 -8 419 -8 373
Avskrivningar -493 -505 -1 945 -1 628
-4 689 -7 429 -18 381 -21 322
Rörelseresultat -3 043 -4 143 -14 411 -12 214
Finansnetto -7 -55 -11 -90
Periodens resultat -3 051 -4 198 -14 422 -12 304

Kassaflödesanalys

(TSEK) Helår 2021 Helår 2020
Kassaflöde från löpande verksamhet
Rörelseresultat -14 411 -12 214
Avskrivningar 1 945 1 628
Resultat från finansiella poster -11 -90
-12 478 -10 676
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -1 039 -1 523
Förändring av kortfristiga fordringar -204 772
Förändring av kortfristiga skulder 25 577
-1 217 -173
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -101 -3 729
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -47 -126
-148 -3 855
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förändring långfristiga skulder och avsättningar 50 411
Nyemission och teckningsoptioner 25 475 12 421
25 525 12 833
Periodens kassaflöde 11 682 -1 872
Ingående kassa och bank 7 298 9 170
Utgående kassa och bank 18 981 7 298

Förändring eget kapital

(TSEK) Aktiekapital Bundna fonder Fritt EK Totalt EK
Ingående balans 2020-01-01 4 952 11 241 -3 143 13 050
Periodens resultat -12 304 -12 304
Pågående nyemission 707 11 014 11 721
Inösta optionspremier 16 631 647
Optionspremier 53 53
Fond för utveckling 2 220 -2 220
Utgående balans 2020-12-31 5 676 13 461 -5 969 13 168
Ingående balans 2021-01-01 5 676 13 461 -5 969 13 168
Periodens resultat -14 422 -14 422
Nyemission 518 23 940 24 458
Inlösta optionspremier 26 991 1 018
Fond för utveckling -1 784 1 784
Utgående balans 2021-12-31 6 220 11 677 6 323 24 221

Kommentarer till resultat och balansräkning januari–december 2021

Resultat och ställning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 267 Tkr (3 704 Tkr). Övriga rörelseintäkter uppgick till 185 Tkr (3 948 Tkr) och avser i huvudsak aktiverat arbete för egen räkning. Av personalkostnaderna har 17 Tkr (2 092 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. Därtill har material och övriga omkostnader om 84 Tkr (1 637 Tkr) aktiverats för egen räkning. Rörelseresultatetuppgick till -14 411 Tkr (-12 214 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till kostnader för produktutvecklingen och inkluderar bland annat personal och administrations-kostnader samt kostnader för marknads- och affärs-utvecklingsinsatser. Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,11 kr). Medelantalet anställda uppgår till 6 (6) personer.

Kassaflöde och finansiell ställning

Periodens kassaflöde uppgick till 11 682 Tkr (-1 872 Tkr). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 18 981 Tkr (7 298 Tkr) och långfristiga räntebärande skulder till 530 Tkr (530 Tkr). Soliditeten uppgick till 79 % (68 %).

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 24 221 Tkr (13 168 Tkr). Det egna kapitalet har, förutom årets resultat, påverkats av inlösta optionspremier om 1 018 Tkr samt en nyemission som inbringat 24 458 Tkr efter hänsyn tagen till kostnader för emissionen. Per balansdagen finns 124 401 026 (113 521 669) registrerade aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr. Ytterligare 3 310 000 aktier kan komma att utges vid utnyttjande av de optioner som finns utgivna till nyckelpersoner i Bolagets sfär. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolaget är sedan den 21 december 2009 listat på Spotlight under kortnamnet MPOS.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med redovisnings-principerna i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BRNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-redovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information kontakta: VD Thomas Lindström 031-760 80 05

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.

MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) Adolf Edelsvärds gata 11414 51 GöteborgSVERIGE

Telefon: 031-760 80 05info@micropos.sewww.micropos.se org nr 556648-2310

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022.