DELÅRSRAPPORT MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) – JANUARI – MARS 2020

Report this content

JANUARI – MARS 2020

 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 1 097 Tkr (12 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster -1 079 Tkr (-3 579 Tkr).
 • Summa eget kapital uppgick till 11 971 Tkr (13 744 Tkr) vid periodens slut.
 • Soliditeten uppgick till 72 % (73 %)
 • Antal utestående aktier var 99 044 942 vid periodens slut.
 • Resultatet per aktie blev -0,01 kr (-0,04 kr)
 • I slutet av januari säljs ytterligare ett RayPilot® HypoCath® system till ett tyskt sjukhus som är medlemmar i expertgruppen för prostatacancer inom tyska DEGRO.
 • Micropos godkändes för CE-certifiering av RayPilot HypoCath under februari.
 • Installation av RayPilot HypoCath har i slutet av mars genomförs på Universitetskliniken i Ulm.

EFTER PERIODEN

 • Efter perioden har i april utbildning genomförts hos två kunder i Tyskland. Detta ger förutsättningar att starta behandlingar men på grund av Coronapandemin har sjukhusen ännu inte kunnat påbörja nya behandlingsformer.
 • Bolaget kallade i slutet av april till Årsstämma med förslag om att genomföra nyemission där drygt 80 % redan säkerställts genom teckningsförbindelser och garantiåtagande.
 • Bolaget erhåller i slutet av maj en första RayPilot HypoCath order genom offentlig upphandling i Spanien.
 • Micropos rekryterar Thomas Lindström som ny VD fr.o.m. den 1 juni.

Händelser under perioden

I slutet av januari såldes ett RayPilot HypoCath system till Universitetskliniken i Ulm. Detta är den andra affären till en medlem i expertgruppen för prostatacancer inom onkologiorganisationen DEGRO[1] samt arbetsgruppen inom strålbehandling för tyska cancerorganisationen DKG-ARO[2]. Affären var av typen dual-room vilket innebär att RayPilot kan användas i två behandlingsrum. Installationen skedde mitt under Coronapandemin i slutet av mars.

I mitten av februari godkändes Bolaget för CE-märkning av den nya produktgenerationen RayPilot HypoCath vilket innebär att produkten nu får marknadsföras och säljas i Europa och de länder som godtar CE.

I februari deltog Micropos i en kongress inom strålbehandling som Bolagets kund NHS Lothian i Edinburgh anordnade. Läkaren Duncan Mc Laren presenterade i sitt inledningsanförande hur de använder RayPilot på kliniken inom ett flertal olika forskningsprojekt för att förbättra prostatacancerbehandling.

Händelser efter periodens slut

I början av april genomförde Bolaget utbildning av personalen på Universitetskliniken i Ulm och på den privata kliniken Xcare i Saarlouis där RayPilot installerades i slutet av 2019.

Under april skulle den europeiska strålbehandlingskongressen ESTRO hållas i Wien men har p.g.a. Coronapandemin flyttats i flera omgångar och ser för närvarande ut att kunna genomföras under månadsskiftet november-december. Även förutsättningarna för världens största strålbehandlingskongress, amerikanska ASTRO, förändras i och med den rådande situationen och ser ut att bli en virtuell kongress.

Sedan CE-certifieringen arbetar Bolaget med att uppgradera de RayPilot system som finns hos befintliga kunder för att kunna användas med HypoCath. Flera länder släpper nu på de restriktioner som stoppat användningen av HypoCath under Coronapandemin vilket ger klinikerna möjlighet att börja använda produkten.

I slutet av april kallade Bolaget till Årsstämma. Ett av beslutsförslagen är att genomföra en nyemission enligt det memorandum som togs fram i samband med den tidigare nyemissionen i slutet av 2019. Förslaget är att emittera aktier till ett värde på 12,7 MSEK där sju aktier ger rätt att teckna en ny till kursen 90 öre. Bolaget har inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande drygt 80 % av emissionslikviden.

I mitten av maj meddelade Micropos styrelse att Bolaget rekryterar Thomas Lindström som ny VD. Nuvarande VD, Tomas Gustafsson, som drivit Bolaget sedan start för 17 år sedan, kommer att aktivt delta i marknadsintroduktion av RayPilot HypoCath samt Bolagets övriga fortsatta utveckling.

I slutet av maj lade ett universitetssjukhus i spanska Murcia en order på ett RayPilot HypoCath system. Detta är både den första affären i Spanien och den första som vunnits genom en offentlig upphandling. Affären är genomförd av Micropos spanska distributör Distribuciones Especiales Dos.

Framtidsutsikter

Hypofraktionering (färre men betydligt högre doser) ökar kraven på precision vid varje behandlingstillfälle. Stråldosen i tumören riskerar att inte bli tillräcklig om strålningen missar tumören vid ett eller flera behandlingstillfällen. Detta kan ske genom att prostatan rör sig både inuti kroppen eller genom att patienten inte ligger helt stilla. Samtidigt kan frisk omkringliggande vävnad skadas, vilket ökar risken för oönskade biverkningar. 

Sommaren 2019 publicerades den första randomiserade studien i världen som visar vetenskapligt bevis att hypofraktionering fungerar. Denna typ av behandling kan därmed för första gången påbörjas på många kliniker utan att genomföra en klinisk studie eller annan typ av speciell ansökning. De första bevisen som presenterats innebär nu att de administrativa hindren minskat markant för att applicera denna behandlingsform samtidigt som Micropos lanserar den nya produkten RayPilot HypoCath som helt tar bort behovet av kirurgiskt ingrepp. Ett tydligt exempel på detta är den dialog som startades med den ledande professorn för expertgruppen inom den tyska DEGRO-gruppen redan 2013 där aktiviteterna först nu kommit igång på allvar då alla förutsättningar finns på plats både vetenskapligt och användarmässigt.

Trots den pågående Coronapandemin har både installation och utbildning kunnat genomföras i Tyskland. I takt med att Europa sakta öppnas upp ökar möjligheterna för att komma igång kliniskt. Ett flertal publikationer från Italien och Schweiz rekommenderar att hypofraktionering används i största möjliga utsträckning för att minimera antalet besök på sjukhusen. 

Sammantaget bedöms det ökade behovet av precision när man vill utnyttja hypofraktionering som alternativ till konventionell strålbehandling att avsevärt förbättra de marknadsmässiga förutsättningarna för RayPilot HypoCath.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Nedan beskrivs risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för Micropos framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 

Begränsade resurser

Micropos är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och att Bolaget därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt relaterade problem. 

Beroende av nyckelpersoner

Micropos baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av både behålla och finna nya kvalificerade medarbetare, expertkonsulter och andra typer av samarbetspartners som kan vidareutveckla Bolagets produkter. 

Försäljning 

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som denna skrift förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan variera över tid och återförsäljaravtal kan upphöra, vilket kan påverka Bolagets försäljning.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Micropos i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt. 

Produktrisk

Resultatet av användningen av Bolagets produkter är beroende av många olika faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll såsom hur produkten hanteras av sjukvårdspersonalen, av patienten själv och hur extern utrustning som behandlar patienten används. 

Regulatorisk risk

Regelverket för medicinteknik är under förändring och tolkningarna blir allt hårdare. Ett nytt europeiskt regelverk planerades att införas under 2020 som medicintekniska företag skall anpassa sig till och följa för att kunna lansera nya produkter och uppdateringar på befintliga produkter. Det finns en övergångsperiod på några år där företag skall anpassa sig till det nya regelverket. Dock finns det idag endast ett fåtal anmälda organ som är godkända att certifiera nya företag och EU-kommissionen har redan beslutat om att skjuta upp införandet av det nya regelverket ett år på grund av den rådande situationen med Coronapandemin.

Coronapandemin

Den pågående Coronapandemin påverkar möjligheten att träffa kunder både genom direkta kundbesök och på kongresser. Olika grader av rese- och besöksförbud kan även de hindra genomförande av installation och utbildningar samtidigt som sjukhusbudgetar kan omprioriteras. Sjukhus har inte haft möjlighet eller haft tillstånd att påbörja användningen av den nya HypoCath produkten som är godkänd sedan mitten av februari men förutsättningarna antas förbättras i takt med att fler länder nu börjar öppna upp samhällena. Detta kan leda till att försäljning försenas eller uteblir.

Kommentarer till resultat- och balansräkning jan-mar 2020

Resultat och ställning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 097 Tkr (12 Tkr).  Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 002 Tkr (577 Tkr) och avser i huvudsak aktiverat arbete för egen räkning. Rörelseresultatet uppgick till - 1 068 Tkr (-3 581 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till kostnader för produktutvecklingen och inkluderar bland annat personal och administrationskostnader samt kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser. Av personalkostnaderna har 928 Tkr (577 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,4 kr). Medelantalet anställda uppgår till 6 personer.

Kassaflöde och finansiell ställning

Periodens kassaflöde uppgick till -3 775 Tkr (-4 086 Tkr). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 395 Tkr (15 822 Tkr) och långfristiga skulder till 469 Tkr (591 Tkr). Soliditeten uppgick till 72% (73%). Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 11 971 Tkr (13 744 Tkr). Det egna kapitalet har under kvartalet endast påverkats av periodens resultat om -1 079 (-3 579). Per balansdagen finns 99 044 942 (84 895 665) registrerade aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolaget är sedan den 21 december 2009 listat på Spotlight Stock Market under kortnamnet MPOS.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BRNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominella belopp om inget annat framgår. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Nästa rapporttillfälle

Kvartalsredogörelse avges den 31 augusti 2020. 

Göteborg 2020-05-27 Micropos Medical AB (publ).

På styrelsens uppdrag, Tomas Gustafsson, Verkställande direktör, info@micropos.se


[1] DEGRO = Deutche Gesellschaft für RadioOnkologie

[2] DKG-ARO = Deutche KrebsGesellschaft Arbeitsgemeinschaft Radiologische Onkologie

 

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar