Kallar till extra bolagsstämma

Report this content

Styrelsen i Micropos Medical AB (publ) kallar idag till extra bolagsstämma. Bolagsstämman kommer att hållas den 4 november kl 10.00 på Hotel Waterfront, Adolf Edelsvärds gata 10, Göteborg. Stämman hålls för att fatta beslut om att genomföra en företrädesemission under november månad som kommer att tillföra bolaget cirka 7,8 MSEK. Emissionen är på förhand fullt garanterad av styrelsen, personalen och de två största ägarna i Micropos, som lämnat teckningsgarantierna utan någon ersättning.

Micropos är inne i en period där styrelsen har beslutat att fokusera all kraft till utvecklings- och försäljningsresurserna på RayPilot®-systemet med den nyutvecklade förbrukningsvaran HypoCath®. Med HypoCath, som baseras på en vanlig urinkateter, tas det tidigare behovet för kirurgiskt ingrepp bort, vilket bedöms underlätta användningen markant. Under det senaste året som Micropos har presenterat den nya HypoCath har bolaget fått ett positivt mottagande från kliniker runt om i Europa. Det nya systemet ska nu testas kliniskt och arbete pågår med CE-certifiering. 

Syftet med föreliggande nyemission är att erhålla medel för att genomföra ovan nämnda kliniska tester och CE-certifiering. Intresset är stort för att utvärdera det nya systemet både hos befintliga RayPilot kunder och nya, då behovet av positionering är en avgörande förutsättning för allt mer aktuell hypofraktionering, d.v.s. få strålningar med hög dos.
Styrelsen har därför för avsikt att föreslå stämman besluta om en företrädesemission enligt följande:

Villkor för nyemissionen 

  • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.
  • Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Emissionskursen är 0,55 SEK per aktie.
  • Nyemissionen omfattar 14 149 277 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

  • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 8 november 2019.
  • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 11 november 2019.
  • Avstämningsdag är 12 november 2019.
  • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 18 november – 4 december 2019. Då emissionen är fullt garanterad kan tilldelning endast erbjudas de som tecknar med stöd av teckningsrätter.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 18 november – 2 december 2019.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 18 november 2019 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas att ske i slutet av december 2019.

Kallelse till den extra bolagsstämman publiceras i separat pressmeddelande via CISION den 18 oktober 2019.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att finnas publicerade på Bolagets hemsida www.micropos.se, på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath® som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Prenumerera

Dokument & länkar