Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) ("Bolaget"), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 15.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 16 maj 2019

och

  • senast fredagen den 17 maj 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före torsdagen den 16 maj 2019.

Dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande och godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut:

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

10. Val av styrelse och revisorer

11. Fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

12. Beslut om emission av högst 685 000 teckningsoptioner

13. Övriga ärenden

14. Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget en vecka före, och gällande bemyndigande om nyemission tre veckor före, bolagsstämman och kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det.

Göteborg april 2019

Styrelsen Micropos Medical AB (publ)

Angående punkt 11

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om kontantemission av högst 8 480 000 nya aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt aktiebolagslagen. Förslaget till bemyndigande innebär att styrelsen ska få fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 424 000 kronor genom nyemission mot kontant betalning av högst 8 480 000 nya aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna till de nya aktierna. Om bemyndigandet nyttjas för en emission utan företrädesrätt skall emissionskursen bestämmas till en kurs om lägst 90% av aktiens noterade genomsnittskurs, justerad för eventuell föreslagen utdelning, under en period om 30 handelsdagar före styrelsens beslut om emission. Om bemyndigandet nyttjas för en företrädesemission skall styrelsen bestämma kursen med hänsyn till marknadsförutsättningarna.

Skälen till bemyndigandet att emittera aktier utan företrädesrätt är att Bolaget kan komma att rikta erbjudandet till en samarbetspartner eller investerare med särskilda kunskaper eller verksamhet lämpad för Bolaget.

Angående punkt 12

Förslaget innebär att högst 685 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ges ut och kunna tecknas av nyckelpersonal och styrelseledamöter. Teckningstiden för optionerna skall vara från och med den 23 maj 2019 till och med den 30 maj 2019. Betalning  ska erläggas senast den 10 juni 2019. För varje teckningsoption skall betalning ske till marknadspris enligt beräkning med Black and Scholes-modellen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktiekapitalet kan därigenom komma att öka med högst 34 250 kronor. Den kurs, till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till minst 130 procent av den underliggande aktiens noterade genomsnittskurs, justerad för eventuell föreslagen utdelning, under en period om 30 handelsdagar före bolagsstämmans beslut att utge teckningsoptionerna. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter skall ske från och med dem 1 juli 2019 till och med den 1 juli 2023.

Fördelningen sker med 60,000 st. optioner till varje styrelsemedlem, anställd och till den ekonomiansvarige och med 85,000 st. optioner till VD. Skulle någon avstå från att teckna sin del kan denna erbjudas övriga. Delbeslut per personalkategori kan fattas om stämman så önskar.

Tecknade aktier ger rätt till utdelning på samma sätt som övriga aktier. Överskjutande teckningsrätter kan säljas till tredje part men bolaget kommer inte att ordna en marknadsplats för dessa. Skälen till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att öka angivna personers ansvar och skapa delaktighet i bolagets utveckling samt att motivera till fortsatt engagemang i bolaget. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner kommer, från och med den 30 april 2019, att finnas tillgängligt på bolagets huvudkontor, Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg samt läggas upp på bolagets hemsida. De aktieägare som på annat sätt önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem utan kostnad för mottagaren.

Göteborg april 2019

Styrelsen

Micropos Medical AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath® som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar