Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till

årsstämma tisdag den 24 maj 2022 kl. 16.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndag den 16 maj 2022

- och senast onsdag den 18 maj 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt

biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11,
414 51 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i

bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda

aktieboken i god tid före onsdag den 18 maj 2022.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknat fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.micropos.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande och godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut:

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av

styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

10. Val av styrelse och revisorer

11. Beslut om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner.

12. Övriga ärenden

13. Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget en vecka före, och gällande bemyndigande om nyemission tre veckor före, bolagsstämman och kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det.

Göteborg april 2022

Styrelsen Micropos Medical AB (publ).

Angående punkt 11

Förslaget innebär att högst 1 000 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ges ut och kunna tecknas av nyckelpersonal och styrelseledamöter.

Teckningstiden för optionerna skall vara från och med den 25 maj 2022 till och med den 10 juni 2022. Betalning ska erläggas senast den 10 juni 2022.

För varje teckningsoption skall betalning ske till marknadspris enligt beräkning med Black and Scholes-modellen.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktiekapitalet kan därigenom komma att öka med högst 50 000 kronor.

Den kurs, till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till minst 130 procent av den underliggande aktiens noterade genomsnittskurs, justerad för eventuell föreslagen utdelning, under en period om 30 handelsdagar före bolagsstämmans beslut att utge teckningsoptionerna. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter skall ske från och med den 1 juli 2022 till och med den 1 juli 2025.

Fördelningen sker med 60 000 st. teckningsoptioner till varje styrelsemedlem, totalt 240 000 teckningsoptioner. Övriga 760 000 teckningsoptioner fördelas av styrelsen till VD och övriga anställda. Skulle någon avstå från att teckna sin del kan denna erbjudas övriga. Delbeslut per personalkategori kan fattas om stämman så önskar.

Tecknade aktier ger rätt till utdelning på samma sätt som övriga aktier. Överskjutande teckningsoptionsrätter kan säljas till tredje part men bolaget kommer inte att ordna en marknadsplats för dessa. Skälen till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att öka angivna personers ansvar och skapa delaktighet i bolagets utveckling samt att motivera till fortsatt engagemang i bolaget.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget tre veckor före bolagsstämman och kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® med förbrukningsvarorna Hypocath®  och Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Prenumerera

Dokument & länkar