Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 november 2019 kl. 10.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 9.30.

Anmälan 

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: 

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 28 oktober 2019 och
  • senast måndagen den 28 oktober 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före måndagen den 28 oktober 2019.

Dagordning 

  1. Öppnande av stämman 
  2. Val av ordförande vid stämman 
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
  4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
  6. Framläggande och godkännande av dagordning 
  7. Beslut om styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet med högst 707 463,85 kr genom nyemission av högst 14 149 277 aktier till en teckningskurs om 0,55 kr. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier. Teckning sker enligt 1:6, det vill säga sex gamla aktier ger rätt att teckna en ny.
  8. Stämmans avslutande 

Punkten 7 innebär ett kapitaltillskott om högst 7 782 102,35 kr. 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission samt de handlingar som föreskrivs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer från och med måndagen den 14 oktober 2019 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Adolf Edelsvärds Gata 11, Göteborg. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. 

Som avstämningsdag föreslås den 12 november 2019. 

Fullständigt beslutsförslag angående punkten 7 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget tre veckor före bolagsstämman och kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det.

Göteborg i oktober 2019

Styrelsen Micropos Medical AB (publ).

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath® som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar