Kommuniké från Årsstämma 20200527

Report this content
 • Ove Mattsson valdes till ordförande att leda årsstämman.
 • Vid stämman var 25 404 500 (25,6 %) aktier av totalt 99 044 942 aktier representerade.
 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
 • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • Stämman fastställde styrelsens arvode till styrelsens ordförande med 200 000 kr samt 100 000 kr vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.
 • Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Torben Jørgensen (omval), Ove Mattsson (omval), Olof Sandén (omval), Tom Sundelin (omval). Till styrelsens ordförande valdes Ove Mattsson.
 • Stämman beslutade till omval av KPMG som revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade att Bolaget skall genomföra en nyemission genom att öka aktiekapitalet med högst 707 463,85 kr genom nyemission av högst 14 149 277 aktier och att bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktierna enligt 1:7. Teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande drygt 80% har inhämtats.
 • Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier enligt tidigare presenterat förslag.
 • Stämman beslutade om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner med optionspris på 5,3 öre samt teckningspris per aktie på 1,75 kr.
 • Övrigt förekom icke.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar