Micropos Medical AB: Delårsrapport Januari–Juni 2021

Report this content

APRIL – JUNI  2021

 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 369 Tkr (277 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster -4 174 Tkr (-3 827 Tkr).
 • Resultatet per aktie blev -0,04 kr (-0,04 kr)
 • Avtal tecknat med distributör för marknaden i Storbritannien & Irland
 • Årsstämma den 26 maj.
 • Ett välbesökt webinar genomfördes första juni

JANUARI – JUNI 2021

 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 1 381 Tkr (1 374 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster -7 394 Tkr (-4 906 Tkr).
 • Summa eget kapital uppgick till 6 726 Tkr (19 986 Tkr) vid periodens slut.
 • Soliditeten uppgick till 49 % (75 %)
 • Antal utestående aktier på balansdagen var 113 915 108.
 • Resultatet per aktie blev -0,06 kr (-0,05 kr)

Händelser under perioden

Det är frustrerande att inte kunna agera med full kraft på marknaden på grund av den pågående pandemin. Som Bolaget beskrivit i tidigare rapporter gör vi vad vi kan via digital marknadsföring till nya och befintliga användare. Den viktigaste händelsen var därför det webinar vi anordnade den 1 juni. Anmälningar och deltagande till detta event överskred alla våra förväntningar. Trots relativt höga förväntningar om 30-40 deltagare lyckades vi nå så många som över 100 personer, huvuddelen från Europa, som anmälde sitt intresse och nästan lika många deltog. Responsen har varit mycket god från deltagande läkare, fysiker och distributörer. Mötet har gett konkreta uppföljningar med förfrågningar, vilket också var mer än förväntat med tanke på att vi inte kunnat besöka kunder för demonstrationer och presentationer. Vår målsättning var att ge deltagarna en ökad förståelse för hur säker, precis och tidseffektiv hypofraktionerad strålterapi kan vara för behandling av prostatacancer med hjälp av RayPilot. Den kliniska erfarenheten och användandning av RayPilot presenterades med hjälp av våra mest erfarna användare, Prof. S. Arcangeli från Monza samt Prof d. McLaren från Edinburgh, som presenterade både patient- och samhällsnyttan med hypofraktionerad behandling förprostatacancer.

Efter genomfört webinar har vi publicerat båda föredragshållarnas presentationer och detta har gett oss  många nya kontakter att följa upp. För det är som vi tidigare beskrivit, det krävs att vi kan besöka sjukhus och kunder fysiskt, ofta inkluderat en demonstration, för att vi skall komma till avslut.

Under kvartalet har vi även fortsatt arbetet med att stötta våra användare till att mer regelbundet använda RayPilot systemet. Supporten har bestått av teknisk- och klinisk handledning via video samt dialog om nya och pågående studier.

Under perioden har arbetet fortsatt med att färdigställa kommentarer och svar på frågor från FDA avseende den pågående 510k ansökan. Arbetet har förlöpt bra och tester har genomförts för att kunna slutföra svaren på FDA’s frågor och skicka in dessa.

Arbetet med att expandera distributörsnätverket pågår kontinuerligt. Under kvartalet har Bolaget signerat avtal med en ny partner, Healthcare Supply Solutions (HSS), för distribution av RayPilot i Storbritannien och Irland. Detta är viktigt då intresset för att införa hypofraktionering är stort i Strobrinannien & Irland. Flera studier kommer att avslutas inom 12 månader som preliminärt pekar på stora fördelar. HSS har mycket goda relationer inom urologisk onkologi.

Vidare genomförde bolaget årsstämma den 26 maj på plats i Göteborg. Det beslutades att ge styrelsen mandat att genomföra en företrädesemission om 25 MSEK. Förberedelsearbetet för emissionen slutfördes under kvartalet.

Händelser efter periodens slut

Första juli startade den företrädesemission årsstämman gav styrelsen bemyndigande till att genomföra. Emissionen avslutades den 20 juli och gav bolaget ett kassatillskott om 24, 2 MSEK efter emissionskostnader. En glädjande signal var att emissionen tecknades till 152%

Arbete med att förbereda den årliga europeiska strålkonferensen, ESTRO, som i år sker fysiskt i Madrid, har varit vårt fokus under starten av kvartal tre. Vi ser fram mot att träffa kunder och återförsäljare på riktigt.

En annan viktig händelse är att Covidpasset börjat gälla från 1 juli. Detta har inneburit att vi kunnat besöka kliniker i bland annat Storbritannien och Italien.

VD-ord

Vi har nu kommit så långt i vårt arbete med att marknadsintroducera RayPilot HypoCath att vi kan skönja alla de fördelar man får genom att utnyttja hypofraktionering i kombination med realtidspositionering vid behandling av prostatacancer med strålterapi. Vid hypofraktionering minskas antalet strålningstillfällen till en femtedel eller färre. Fördelarna blir stora för patient samtidigt som värdefull strålningskapacitet friställes och vården gör betydande besparingar. När vi med realtidspositionering, som görs flera gånger per sekund under strålningstiden, kan upprätthålla en precision där strålen alltid riktas rätt mot målet med en noggrannhet med en eller två millimeter från målet uppnås ytterligare stora fördelar. Behandlingsresultatet har goda förutsättningar att ytterligare förbättras. Absolut precision ger förutsättningar att utnyttja strålkapaciteten på ett flexiblare sätt. Det som gläder oss extra mycket är att de vanliga och störande biverkningarna minskar till en imponerande låg nivå. Så vitt vi vet finns idag få alternativ till realtidspositionering.

Som vi beskriver under händelser under perioden har vi under kvartalet fortsatt arbetet med att stötta våra användare till att regelbundet börja använda RayPilot systemet. Supporten har bestått av teknisk- och klinisk handledning samt dialog om fortsatta och pågående studier. Just studier är viktiga i all introducering av ny teknik och metod inom hälso-och sjukvård då dessa ger möjlighet för kliniken att prova och utvärdera på djupet. Det ger också en ekonomisk möjlighet för kliniker genom att ansöka om forskningsbidrag för detta.

Vidare gläds jag mycket av att vi fått så många positiva reaktioner på vårt webinarium. Det ger oss självförtroende att fortsätta och intensifiera vårt marknadsarbete. Det är inte minst viktigt nu när vi för första gången sedan vi fick CE-godkännandet för HypoCath skall ställa ut med monter vid ESTRO kongressen, (The European SocieTy for Radiotherapy and Oncology). Kongressen hålls i Madrid under de sista fem dagarna i augusti.

Att intresset för att öka patientgenomströmningen och minska sjukhustiden för den enskilda patienten samt öka precisionen vet vi sedan tidigare. Alla de sex kliniker som utnyttjar vårt system regelbundet har använt sig av behandlingsprotokoll som innebär en minskning i antalet behandlingstillfällen från 39 ner till mellan 4 och 5. Under min resa till Italien i juli fick jag vara med om något mycket unikt. Sjukhuset i Monza har fått forskningstillstånd att genomföra SDRT, Single Dos Radio Therapy. Det unika här är att patienten behandlas med en enda dos och är efter detta färdigbehandlad. Om denna studie faller väl ut kan SDRT bli ett banbrytande behandlingsalternativ för vissa typer av prostatacancer. Denna typ av protokoll hade inte varit möjlig utan ett realtidssystem som kontinuerligt mäter minsta rörelse. Sjukhuset i Monza med Prof S. Arcangeli et al genomförde sin andra patient vid vårt besök och ytterligare 27 patienter står på tur.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Covid-19 pandemin har fortsatt att blockerat all marknadsbearbetning ute hos kunder under kvartalet. Vi behöver kunna besöka sjukhus och kliniker för att bedriva aktivt försäljningsarbete. Vi välkomnar vaccinationsprogram som kommer ge oss en klart lägre smittspridning. Försiktighetsåtgärder för Deltavarianten följer vi noga.

SIFFROR I SAMMANDRAG

RESULTATRÄKNING (TSEK) Apr-Jun 2021 Apr-Jun 2020 Ack 2021 Ack 2020 Helår 2020
Intäkter
Nettoomsättning 369 277 1 381 1 374 3 704
Aktiverat arbete för egen räkning 0 823 101 1 752 3 729
Övriga intäkter 7 0 66 0 219
376 1 100 1 548 3 126 7 652
Kostnader
Direkta kostnader -197 160 -664 -83 -2 828
Övriga externa kostnader -1 478 -2 028 -2 733 -2 933 -7 037
Personalkostnader -2 381 -2 486 -4 569 -4 319 -8 373
Avskrivningar -477 -465 -959 -651 -1 628
-4 533 -4 819 -8 925 -7 986 -19 866
Rörelseresultat -4 157 -3 718 -7 377 -4 861 -12 214
Finansnetto -18 -109 -17 -45 -90
Periodens resultat -4 174 -3 827 -7 394 -4 906 -12 304
Resultat per aktie (SEK) -0,04 -0,04 -0,06 -0,05 -0,11
BALANSRÄKNING (TSEK) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 7 368 8 506 8 210
Materiella anläggningstillgångar 152 0 122
Varulager 2 295 855 1 523
Kortfristiga fordringar 895 14 487 2 187
Kassa och bank 2 966 2 937 7 298
13 677 26 786 19 340
Skulder
Eget kapital 6 726 19 986 13 168
Långfristiga skulder 880 619 880
Kortfristiga skulder 6 071 6 182 5 292
13 677 26 786 19 340
KASSAFLÖDESANALYS Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 Helår 2020
Ingående kassa och bank 7 298 9 170 9 170
Kassaflöde från löpande verksamhet
Rörelseresultat -7 377 -4 861 -12 214
Avskrivningar 959 651 1 628
Resultat från finansiella poster -17 -45 -90
-6 435 -4 255 -10 676
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -772 0 -1 523
Förändring av kortfristiga fordringar 1 292 -595 772
Förändring av kortfristiga skulder 779 1 467 577
1 299 872 -173
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -101 -3 053 -3 729
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -47 0 -126
-148 -3 053 -3 855
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förändring långfristiga skulder 0 150 411
Nyemission och teckningsoptioner 953 53 12 421
953 203 12 833
Periodens kassaflöde -4 332 -6 233 -1 872
Utgående kassa och bank 2 967 2 937 7 298
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Aktiekapital Bundna fonder Fritt EK Totalt EK
Ingående balans 2020-01-01 4 952 11 241 -3 143 13 050
Periodens resultat -12 304 -12 304
Nyemission 707 11 014 11 721
Utnyttjade teckningsoptioner 16 631 647
Optionspremier 53 53
Fond för utveckling 2 220 -2 220
Utgående balans 2020-12-31 5 676 13 461 -5 969 13 168
Ingående balans 2021-01-01 5 676 13 461 -5 969 13 168
Periodens resultat -7 394 -7 394
Utnyttjade teckningsoptioner 20 933 953
Fond för utveckling -805 805
Utgående balans 2021-06-30 5 696 12 656 -11 626 6 726
NYCKELTAL Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 Helår 2020
Avkastning på eget kapital -109,9% -24,5% -93,4%
Avkastning på totalt kapital -54,1% -18,3% -63,6%
Soliditet 49,2% 74,6% 68,1%
Kassalikviditet 63,6% 281,9% 179,2%
Aktiverade tillgångar i förhållande till eget kapital 110% 43% 62%
Resultat per aktie -0,06 -0,05 -0,11
Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto / Justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto / Balansomslutning
Soliditet Eget kapital / Balansomslutning
Kassalikviditet Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

KOMMENTARER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING JANUARI - JUNI 2021

Resultat och ställning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 381 Tkr (1 374 Tkr).  Övriga rörelseintäkter uppgick till 167 Tkr (1 752 Tkr) och avser i huvudsak aktiverat arbete för egen räkning. Rörelseresultatet uppgick till -7 377Tkr (-4 861 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till kostnader för produktutvecklingen och inkluderar bland annat personal och administrationskostnader samt kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser. Av personalkostnaderna har 101 Tkr (1 752Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,05 kr). Medelantalet anställda uppgår till 6 (8) personer.

Kassaflöde och finansiell ställning

Periodens kassaflöde uppgick till -4 332 Tkr (-6 233 Tkr). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 967 Tkr (2 937 Tkr) och långfristiga skulder till 880 Tkr (619 Tkr). Soliditeten uppgick till 49% (75%). Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 6 726 Tkr (19 986 Tkr). Det egna kapitalet har under perioden, förutom periodens resultat om -7 394 Tkr, påverkats av inlösta optionspremier, vilket har ökat kapitalet med 953 Tkr.

AKTIEN

På balansdagen finns 113 915 108 (99 044 942) registrerade aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolaget är sedan den 21 december 2009 listat på Spotlight Stock Market under kortnamnet MPOS.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BRNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle Kvartalsredogörelse avges den 31 oktober 2021.

För ytterligare information kontakta: VD Thomas Lindström 031-760 80 05

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021.

MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) Adolf Edelsvärds gata 11, 414 51 Göteborg, SVERIGE Telefon: 031-760 80 05, info@micropos.se, www.micropos.se org nr 556648-2310

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

 

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021.

Prenumerera