Publicerar emissionsmemorandum inför företrädesemissionen som inleds måndagen den 18 november

Report this content

Måndag den 18 november inleds företrädesemissionen i Micropos Medical AB. Nyemissionen tillför bolaget 7,8 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen är en företrädesemission som vänder sig till befintliga aktieägare i första hand. Genom handel i teckningsrätter kan även andra investerare delta i emissionen. Emissionen är på förhand fullt garanterad av styrelsen, personalen och de två största ägarna i Bolaget, som lämnat teckningsgarantin utan ersättning.

Micropos fokuserar all kraft till utvecklings- och försäljningsresurserna på RayPilot®-systemet med den nyutvecklade förbrukningsvaran HypoCath®. Med HypoCath, som baseras på en vanlig urinkateter, tas det tidigare behovet av ett kirurgiskt ingrepp bort, vilket bedöms underlätta användningen markant. Bolaget har fått positivt mottagande från kliniker runt om i Europa då den nya HypoCath har presenterats.

En ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer kan innebära bättre botningsgrad, minskad risk för livskvalitetsnedsättande biverkningar samt att antalet behandlingstillfällen kan minskas radikalt, från ett 40-tal till färre än 10, till gagn för både patient och samhälle.

Syftet med föreliggande nyemission är att erhålla medel för att få den nya generationens RayPilot med HypoCath CE-certifierad för försäljning och användning i Europa. Kapitalet ska även nyttjas för att få underlag om praktiskt användande hos befintliga och nya kunder.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.
 • Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 0,55 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar 14 149 277 aktier. 

Tidsplan för nyemissionen

 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt var 8 november 2019.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt var 11 november 2019.
 • Avstämningsdag var 12 november 2019.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 18 november – 4 december 2019.
 • Teckning av aktier utöver de vederbörande har teckningsrätter för kan ske under teckningsperioden, men sådan teckning måste ske genom samma förvaltare som teckning med stöd av teckningsrätter görs.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 18 november – 2 december 2019.
 • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 18 november 2019 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas att ske i slutet av december 2019.

Fullständigt emissionsmemorandum finns publicerat på Bolagets hemsida www.micropos.se, på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath® som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar