Valberedningen i Micropos Medical ABs förslag till årsstämman 2019

Bakgrund

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Micropos Medical AB.

Valberedningens representanter är:

Anders Walldov, Brohuvudet AB, ordförande i valberedningen
Hans Sköld
Torben Jörgensen, styrelseordförande

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2019 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft möten samt löpande avstämningar över telefon.

Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvoden.

Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Micropos Medical AB.

Valberedningen föreslår till omval följande ledamöter: Torben Jörgensen, Olof Sandén och Ove Mattsson. Christer Ljungberg har undanbett sig omval. Som ny ledamot föreslår vi Tom Sundelin.

Till styrelsens ordförande föreslås Ove Mattsson.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende.

Valberedningen föreslår att KPMG, med Jan Malm som huvudansvarig revisor, väljs till bolagets revisorer. Det noteras att förordnandet är för en ettårsperiod.

Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen i Micropos Medical AB kommer att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma:

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Ove Mattsson som ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår fyra styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om 500 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2020 att fördelas enligt följande. Styrelsens ordförande erhåller 200 000 kronor och övriga ledamöter 100 000 kronor var.

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2020, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende val av revisorer

Valberedningen föreslår att KMPG väljs till bolagets revisorer med Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Torben Jörgensen, Olof Sandén och Ove Mattsson.

Som ny ledamot föreslår valberedningen Tom Sundelin.

Till styrelsens ordförande föreslås Ove Mattsson.

Stockholm 2019-04-16

På Valberedningens uppdrag

Anders Walldov

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath® som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Taggar:

Om oss

Micropos ska sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som förbättrar strålbehandling av cancer för patienter och kliniker. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättslig skyddad forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar